Grafen i bakgrunnen viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid i kommuner, slik det fremkommer i rapporten. Montert illustrasjon: ITBaktuelt/PH

Ny rapport viser at samfunnskostnader kan reduseres knyttet til byggesaksbehandling

Bygg21:

0

Hun viser til at rapporten påpeker hvordan man kan spare samfunnet for betydelige kostnader.

Bygg21 er et rådgivende utvalg som står mellom byggenæringen og offentlige myndigheter.  I forrige uke overleverte utvalget sin første rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

–  Rapporten ønsker å bidra til at praksis og rammebetingelser gir økt forutsigbarhet, lavere kostnader, mer effektive plan- og byggeprosesser og sikre at planene kan gjennomføres, forteller Aasne Haug, som har sitter i redaksjonen hos Bygg21.  

Boligkjøpere, næringsliv og kommune blir påført betydelige merutgifter som følge av ineffektive plan – og byggesaksprosesser. Bygg21 foreslår at KMD utarbeider retningslinjer der kommunal arealplanlegging som hovedregel ikke skal omfatte mer enn to juridisk bindende arealplannivåer: kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan.

– I dag finner man gjerne fire plannivåer i én kommune. Kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering. Når kommunen bruker mange plannivåer på hvert område, fører det til unødig mye saksbehandling, gjentagelser og omkamp, sier Haug.

Dette resulterer i en stor variasjon i byggesaksbehandling fra kommune til kommune. Rapporten trekker frem eksempel fra de største byene: I 2014 brukte Bergen 916 dager på å behandle private detaljreguleringsforslag, samtidig som Oslo brukte 263.

Endringsforslagene i rapporten balanserer mellom det offentliges ansvar for kvalitetsprosesser og byggenæringens behov for raske prosesser og forutsigbare rammebetingelser.

– Bygg 21 har prioritert enkle grep som kan implementeres raskt innenfor dagens regelverk. Forenklet og digital byggesaksbehandling, via Altinn, kan innen kort tid åpne for automatisert byggesaksbehandling. Bare ved et slikt grep kan man frigi betydelige ressurser i byggesaksbehandling, påpeker Haug.

Aasne Haug sitter i redaksjonen hos Bygg21.

Rapporten peker også på at planprosessen må struktureres slik at den er forutsigbar, og at den bør inneholde mer dialog og større grad av samarbeid.

– Planprosessen må være en samarbeidsarena fremfor en kamparena. Dette krever omstilling fra begge parter. Klarer man å skape et felles eierskap til planforslaget, vil bedre dialog bidra til å sikre en god og realiserbar plan, sier Haug.

Bygg21 vil sammen med relevante parter initiere og støtte et arbeid for å konkretisere gode metoder og løsninger som gjør næringen og kommunene bedre i stand til i fellesskap å utarbeide strategier for plan- og utbyggingsavtaleprosessen. 

– Dette vil sikre medvirkning og konstruktivt samarbeid mellom utbygger, kommunen og berørte parter.

Rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» skal legges frem for Stortinget før sommeren.

Hele rapporten kan hentes her.