Programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

– Viderefører, men må se på hvordan ordningen fungerer

Overtar energimerkingen:

0

Energimerkeforskriften ble innført i 2010 for å bidra til informasjon til markedet om energitilstanden til boliger, bygninger og tekniske anlegg. Målet var både å skape større interesse for energitiltak, og gi en mer korrekt verdisetting av boliger og bygninger.

Alle bygninger og boliger som selges eller leies ut må ha en energiattest. I energiattesten finner du en energikarakter, som er en bokstav som angir energieffektiviteten (A er best og G er dårligst), og en oppvarmingskarakter, som viser i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med andre energikilder enn fossilt brensel og strøm. Til sammen utgjør energikarakteren og oppvarmingskarakteren bygningens eller boligens energimerke. I tillegg til energimerket, skal energiattesten gi en oversikt over kostnadseffektive forbedringstiltak.

Fram til nå er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har hatt ansvaret for utvikling og drift av ordningen.

– I første omgang vil vi videreføre ordningen slik den er i dag, men med det ansvaret vi nå har fått, må vi også se på hvordan ordningen fungerer, og hvordan vi kan få mer ut av dette virkemiddelet, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Dette arbeidet er allerede i gang. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) er Enova nå i gang med en analyse av energimerkeordningen for å finne ut hvordan ordningen har virket.

– Analysen vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med energimerkeordningen, sier Leistad

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Les mer om energimerkeordningen på energimerking.no