Endringer og presiseringer i veiledningene til TEK og SAK, rundt energiforsyning, varmesystemer, brannsikring og byggesaksforskrifter. Foto: Pixabay

Endringer og presiseringer i veiledningene til TEK og SAK

Fra 1. juli:

0

Det er DiBK – som melder dette. I kapittel 14 om energi i TEK10 er veiledningen til § 14-4 om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer, endret. I veiledningen til annet ledd heter det nå at “Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014”.

Asplan Viak har på oppdrag fra DiBK utredet konsekvenser av ulike valg av prosentsats i den preaksepterte ytelsen. Rapporten fra denne utredningen kan leses her.

Brannmyndighetenes rolle i byggesaker er presisert i veiledningen til TEK10 11-17 første ledd.

Det er i tillegg gjort mindre presiseringer i veiledningen til kapittel 14 om energi. Dette gjelder § 14-1 tredje ledd, § 14-2 annet og sjette ledd, § 14-3 annet ledd, § 14-4 annet ledd og § 14-5 fjerde ledd. Presiseringene er nærmere forklart i endringshistorikken som ligger under de forskjellige bestemmelsene.

I veiledningen til § 11-3 om krav til utdanning og praksis i byggesaksforskriften er det gjort presiseringer om relevant utdanning og praksis. Her heter det nå at “[…] Det kan også legges vekt på relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet. […]”. Her finner du hele veiledningsteksten til 11-3.

15. juni ble det gjort en presisering i § 11-1 om kravet til at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket.

I § 13-5 annet ledd bokstav g er henvisning til prosjektering etter energitiltaksmetoden og energirammemetoden tatt ut av veiledningen.

I tillegg har veiledningen til § 20-3 fått et nytt avsnitt om overgangsbestemmelser. Bestemmelsen gjelder sentralt godkjente foretak som hadde et godkjenningsområde som etter 1.1.2016 er splittet i to eller flere. I veiledningen presiseres det at disse foretakene fram til 1.7.2018 kan “[…] søke og bli vurdert i de nyetablerte godkjenningsområdene på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016.”

Veiledningen til kapittel 20 er oppdatert med informasjon om overgangsbestemmelser som gjelder forenklingene som trådte i kraft 1. juli 2015.