Vellykket prosjekt er avhengig av byggherrens organisering og planlegging

Føringer:

0

Byggeprosjekter, enten det er snakk om nybygg eller rehabiliteringer, offentlig eller privat er kompliserte i sin natur. Byggherren skal oppfylle en rekke krav og brukerønsker ofte innenfor stramme økonomiske og tidsmessige rammer.

I tillegg er en rekke aktører som arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører involvert og disse kan ha ulike interesser og insentiver i prosessen. Økt bruk av teknologi og avanserte tekniske anlegg gjør prosjektene ytterligere mer kompliserte.

Det som kjennetegner dagens vellykkede byggprosjekter er ikke først og fremst revolusjonerende tekniske- eller bygningsmessige løsninger, men hvordan byggeprosessen ble organisert og gjennomført. Et vellykket prosjekt er avhengig av at byggherren legger tydelige føringer knyttet til organisering og planlegging. dette gjelder ikke minst i forbindelse med integrasjon av tekniske anlegg.

Til tross for at listen med rådgivere og spesialister kan bli lang i byggeprosjekter, er ITB et ansvarsområde som ofte faller mellom flere stoler og dermed blir ivaretatt på dårlig måte. I andre tilfeller er ITB-ansvaret tildelt en konkret entreprise som automasjon, VVS eller elektro.

I slike tilfeller er problemet ofte at den ITB-ansvarlige kommer for sent inn i prosessen, slik at viktige valg knyttet til løsninger og grensesnitt allerede er tatt. I tillegg mangler gjerne den ITB-ansvarlige myndighet til å foreta endringer, nærhet til byggeier og den overordnede system- og funksjonsforståelsen. det er med andre ord behov for at byggeiere tenker nytt når det gjelder ITB.

Første steg på veien mot et godt teknisk anlegg er at byggherren skaffer seg noen som kan ivareta ITB-rollen og som jobber etter nS 3935:2011. Siden god planlegging er sentralt for en vellykket ITB-prosess, må den ITB- ansvarlige inn i prosjektet fra starten av. Det er vanlig at den ITB-ansvarlige samler byggherren, representanter for de ulike fagene, rådgiverne, arkitekten og entreprenøren ved prosjektstart til et planleggings- og koordineringsmøte.

Målet for et slikt møte er å få definert og prioritert kravene til funksjonalitet. Den ITB-ansvarlige skal sørge for at de overordnede målene for de tekniske anleggene knyttet til funksjonalitet, design, energieffektivitet og inneklima oppnås på en kostnadseffektiv måte.

En av de viktigste oppgavene for en ITB-ansvarlig er tverrfaglig koordinering. Tradisjonelt har de ulike fagene i byggeprosjekter operert som teknologiske siloer. Når systemene skal integreres opplever mange installatører at de befinner seg utenfor sin egen komfortsone.

Dette fører til at feil florerer og at anlegg ofte ikke fungerer som forutsatt. den ITB-ansvarlige skal sørge for å koordinere og kvalitetssikre samkjøringen og integrasjonen mellom de ulike systemene.

Tidspress fører dessverre til at mange bygg overleveres uten at anleggene er tilstrekkelig testet eller innkjørt. I andre tilfeller er enkeltanlegg testet, men samspillet er aldri blitt kontrollert. dette fører til at innkjøringen av anleggene skjer etter overtakelse og kan strekke seg over flere måneder og i enkelte tilfeller over flere år.

I denne perioden er det vanlig at byggeier oppdager en rekke feil og mangler. Kostnaden knyttet til utbedring og retting påfaller byggeier.

For å unngå dette må byggherren påse at det er satt av tilstrekkelig tid til å funksjonsteste at anleggene er bygget i henhold til designet og eierens operative behov.

Kilde: Integra “Et lønnsomt valg for byggherrer”.