Illustrasjonsfoto

Norsk Standard for grønne tak bidrar til å håndtere ekstremnedbør

Byutvikling:

0

For håndtering av nedbør blir det stadig tydeligere hvordan vi må utnytte naturens naturlige bufferegenskaper når kapasiteten i tradisjonelle ledningsnett sprenges, og vi får oversvømmelser og flom. Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. En ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten på takene, skriver Standard Norge i en lengre artikkel på sine hjemmesider.

Standarden ble lansert i desember 2015 og overrakt Bærum kommunes ordfører Lisbet Hammer Krog. Bærum kommune har utmerket seg med sin målbevisste satsning på overvannshåndtering og har gjennom Pedro Ardila ledet Standard Norges komitéarbeid.

Det er mange gode grunner til å etablere grønne tak, og bruken brer om seg. I takt med utviklingen har behovet for felles retningslinjer på området blitt stadig større. Nye NS 3840 med tittelen Grønne tak – Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift – Ekstensive tak har bred anvendelse og tar for seg hele verdikjeden fra planleggingsstadiet til ferdig anlagt tak i drift.

Standarden NS 3840 er resultatet av et arbeid der eksperter med svært forskjellig bakgrunn har jobbet sammen og blitt enige om hva som er viktig ved etablering av grønne tak og hvordan aktørene som er involvert, bør jobbe sammen. Både myndigheter, planleggere, produsenter, entreprenører og forskningsaktører har deltatt i arbeidet.

Norsk Standard for grønne tak påser at kravene til planlegging og prosjektering blir utført i henhold til gjeldende standarder for bygg. I tillegg legger den spesiell vekt på kontroll av taktekkingen, slik at eventuelle svakheter ved utførelsen oppdages og rettes opp før det grønne taket blir installert. 

NS 3840 er først og fremst et verktøy for prosjekterende arkitekter og ingeniører, i tillegg til eiere og forvaltere av bygg som ønsker å anlegge eller har grønne tak. Standarden er også viktig for leverandører og produsenter av grønne tak. Standarden kan være et sentralt virkemiddel dersom kommuner eller myndigheter ønsker å inkludere grønne tak i sine reguleringsplaner eller i andre retningslinjer for arealplanlegging.

NS 3840 Grønne tak – planlegging, prosjektering, utførelse skjøtsel og drift – Ekstensive tak er tilgjengelig i nettbutikken (se informasjon nedenfor). Standard Norge har også utgitt en ny standard for produktet sedummatte: NS 4417 Planteskolevarer – Sedummatter – Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking.

Les hele artikkelen på Standard.no

Artikkelen ble første gang publisert i tidsskriftet Vann 1/2016, av Hanne Gjesteland Wells, Standard Norge.