: Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon. Foto SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk med anvisning om innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon

Behovsstyrt ventilasjon:

0

Denne anvisningen, Byggdetaljer552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon, beskriver framgangsmåte for innregulering og belastningstesting av behovsstyrte ventilasjonsanlegg, se fig. 01. Videre gir anvisningen en oversikt over dokumentasjon av innregulering som bør følge med ved levering av anlegget.

Anvisningen henvender seg til de som kjøper inn, prosjekterer, utfører, drifter eller eier ventilasjonsanlegg.

Det er to hovedprinsipper for behovsstyring; trykkstyrte anlegg, som styrer viftepådraget for å opprettholde et konstant trykk (i et valgt punkt) i kanalnettet, og spjeldstyrte anlegg, som styrer etter største spjeldåpning blant alle regulerende spjeld på romnivå.

Systemoppbygning, vifteregulering og innregulering av ventilasjonsanlegget er forskjellig for trykkstyrte og spjeldstyrte anlegg.

Alle ventilasjonsanlegg må innreguleres slik at de gir riktig luftmengde til alle rom. Ved innregulering av trykkstyrte anlegg må man finne det minste trykksettpunktet som gir riktig luftfordeling ved dimensjonerende forhold. Anvisningen beskriver framgangsmåte for innregulering av behovsstyrte anlegg med forskjellige styringsprinsipper. Erfaringsmessig kan det særlig være vanskelig å innregulere kombinerte anlegg fordi det er utfordrende å finne ut om indeksspjeldet er et DCV-spjeld eller et fast reguleringsspjeld.

Innregulering bør avsluttes med en belastningstest, som er en kontroll av levert minimum og maks luftmengde til alle rom. Det oppstår oftest driftsproblemer enten ved maks eller minimum belastning i ventilasjonsanlegget, så hvis anlegget fungerer godt ved ytterpunktene, fungerer det sannsynligvis godt i hele driftsområdet.

Tidligere har man fokusert på dimensjonerende maks luftmengder, men anvisningen trekker frem at en erfaring er at behovsstyrte ventilasjonsanlegg også må ha riktige komponenter og dimensjoner for å oppnå god regulering ved de minste luftmengdene. Derfor må minimum luftmengde, Vmin, prosjekteres for hvert rom og DCV-spjeld. Videre er det viktig å teste Vmin av flere grunner som SINTEF påpeker i sin anvisning.

Anvisningen tar for seg framgangsmåte for belastningstesten, og sier videre at testen spesielt er viktig for å kvalitetssikre funksjonen til DCV-anlegg der det ikke er mulig å avlese luftmengder fra SD-anlegget.

SINTEF Byggforsk har utarbeidet et spesielt kontrollskjema for kontrollmåling, som kan lastes ned via anvisningen. Skjemaet kan brukes til å dokumentere at behovsstyrte anlegg er innregulert og velfungerende, og som sluttattesten i innreguleringsprotokollen for behovsstyrte anlegg.

Ved en belastningstest overstyres styresignalet fra romsensoren for å tvangsstyre DCV-spjeldet. Det er flere måter å tvangsstyre DCV-spjeld på og anvisningen gir anbefalinger for hvordan dette bør gjøres. Uten riktige valg, kan det bli svært tidkrevende å tvangsstyre DCV-spjeldene i en belastningstest.

Etter belastningstesten kan det være fornuftig å gjøre en stikkprøvekontroll av enkelte rom eller komponenter i bygningen, utført av en tredjepart eller av byggherrens egne representanter. Dette innebærer kontroll av et begrenset antall komponenter som DCV-spjeld og sensorer. Anvisningen gir anbefalinger for hva som bør være en minimum stikkprøvekontroll. En slik test er beskrevet i Byggdetaljer 552.324.

Dersom det er avdekket nok feil til at anlegget ikke har bestått testen i stikkprøvekontrollen, kan testen avsluttes og hele anlegget bør i så fall gjennomgås og utbedres av entreprenør før en ny stikkprøvetest gjennomføres, fortrinnsvis i andre soner enn de som ble testet i første omgang, avslutter SINTEF Byggforsk med i denne anvisningen.

Det er SINTEF Byggforsk som har utarbeidet anvisningen, og den ligger til salgs på deres nettsider til en pris av kr. 236,- enkeltvis, eller tilgjengelig gjennom abonnement. (linkes: http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=5161

Den reviderte utgaven er Byggforskseriens anvisning 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering beskriver ulike systemløsninger for et behovsstyrt anlegg

Illustrasjonen under er en av flere i anvisningen, en prinsippskisse som viser tilluftsdelen av et spjeldoptimalisert ventilasjonsanlegg. Anlegget regulerer kontinuerlig slik at DCV-spjeldet langs kritisk vei ikke struper.