I tillegg til direktoratets dokumentasjonskontroll vil SP Fire Research teste et utvalg av produkter etter bestilling fra direktoratet. Illustrasjon: Peggy Marco

Går i dybden på markedsføring av brannbeskyttende og brannhemmende produkter

DiBK:

0

Tilsynskampanjen gjøres med bistand fra SP Fire Research.

Direktoratet for byggkvalitet har sammenlignet dokumentasjonen til i alt 130 produkter med markedsføringen av produktene, slik de presenteres på produsentenes nettsider. På bakgrunn av dette er 20 produkter valgt ut og blir nå gjenstand for nærmere tilsyn.

Produktene er valgt ut fordi det er mistanke om at de enten mangler produktsertifisering eller at markedsføringen av produktet ikke stemmer med den underliggende tekniske dokumentasjonen.

– Vi ser ofte eksempler på villedende markedsføring eller manglende sertifisering av brannbeskyttende og brannhemmende produkter. Det er et krav at dette er på plass for å omsette produktet, forklarer seniorrådgiver Mathieu Veulemans fra Direktoratet for byggkvalitet om bakgrunnen for tilsynskampanjen.

I tillegg til direktoratets dokumentasjonskontroll vil SP Fire Research teste et utvalg av produkter etter bestilling fra direktoratet.

– Det er positivt at direktoratet ser nærmere på brannbeskyttende og brannhemmende produkter, sier avdelingsleder Per Gunnar Nordløkken i SP Fire Research.

– God dokumentasjon for disse produktene er avgjørende for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet i bygg. I de siste årene har vi dessverre sett en negativ utvikling når det gjelder dokumentasjon av brannegenskapene til produkter. Dette gjelder spesielt kvaliteten på og tilgjengeligheten av dokumentasjon for produktene som omsettes, sier Nordløkken.

Direktoratets råd

til kjøpere brannbeskyttende og brannhemmende produkter

For å unngå å komme i en situasjon der entreprenører bruker produkter som ikke vil gi den tilsiktede brannsikkerheten på grunn av manglende dokumentasjon, gir direktoratet tre enkle råd til de som kjøper brannbeskyttende produkter:

1. Spør alltid etter testrapporter og klassifiseringsrapporter

Brannegenskapene til et brannbeskyttende eller brannhemmende produkt er dokumentert og angitt i testrapporter og klassifiseringsrapporter. Direktoratet har sett flere tilfeller der brannegenskapene er testet på ett underlag ble utvidet til et annet underlag, eller at oppgitte brannegenskaper bygger på udokumenterte løsninger. Velg derfor kun dokumenterte løsninger.

2. Spør alltid etter produktsertifisering

For brannbeskyttende produkter er det et krav at produktene skal ha blitt sertifisert (i tillegg til testet) av et tredjepartsorgan, helst et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert sertifiseringsorgan.

3. Spør etter produktdokumentasjon

Til slutt må brukere få levert produktdokumentasjon der produktet er beskrevet, inkludert bruksområdene, tiltenkt bruk, og produktets brannegenskaper.

Som regel inneholder brannbeskyttende produkter kjemikaler omfattet av REACH-forordningen. Leverandøren skal derfor i tillegg til produktdokumentasjon, levere et sikkerhetsdatablad for stoffblandinger som for eksempel brannmaling, eller informasjon om innhold av farlige stoffer i brannbeskyttende produkter.