Sigve Pettersen vil få flere til å se det geniale i buildingSMART Data Dictionary (bSDD.). Fotomontasje: ITBaktuelt

Internasjonale bSDD, EUs åpenBIM og den norske brukervennlige bSN Guiden

Potensielle verktøy:

0

 At buildingSMART er bedre rustet enn noen gang til å gjøre store løft, betyr ikke at det skorter på eksisterende utfordringer. En av de første som må løses er ifølge Pettersen å få flere til å se det geniale i buildingSMART Data Dictionary (bSDD.). Alt ligger til rette for grensesprengende innovasjon. For å få til det er det imidlertid helt avgjørende at flere begynner å bruke den. Uten brukere, ingen innovasjon.

–  I et prosjekt vi har gående nå er nettopp dette poenget. Hvordan komme videre med bSDD. Det er utarbeidet en rapport av buildingSMART, BNL og Standard Norge. I denne har man gått gjennom bruk og utvikling av bSDD fra 2014 og fram til i dag. Prosjektet skal forsøke å finne svar på hvor veien går videre. Er det for eksempel formålstjenlig å stable på bena en uavhengig, konkurransenøytral organisasjon som kan forvalte bSDD i en norsk kontekst? Kan en slik organisasjon løse flokene og bidra til en mer brukervennlig forretningsmodell slik at flere kan ta teknologien i bruk? Effektivisering handler jo om å komme sammen, finne felles måter å gjøre ting på og etablere åpne standarder slik at vi unngår unødvendig arbeid, slik at alle kan konsentrere seg om å levere verdi til sine kunder, sier Pettersen.

Når de store lokomotivene får opp dampen

Pettersen er av den oppfatning at utfordringene med å få på plass en kritisk masse brukere vil løse seg i fremtiden. Grunnen er ganske enkel. EUs standardiserings-komiteer har staket ut kursen. Den heter åpenBIM. Alt er riktignok ikke på plass, men retningen er bestemt. Det vil derfor være mye lettere for de store lokomotivene innen den europeiske byggenæringen å dra til for fullt.  

– Det er nå det begynner å rulle. UK, Tyskland og Frankrike er i ferd med å få opp dampen. Vi i Norge har riktignok kommet lenger i implementeringen, men for å realisere potensialet er vi helt avhengige av at de store økonomiene bidrar, sier Pettersen.

«bSN Guiden» viktig for implementeringen

 Pettersen mener at alle adapsjonsprosesser har en iboende «høna og egget-problematikk.» Så også når det kommer til åpenBIM. Noen uten bestiller-kompetanse må begynne å kreve for at de som skal levere hever seg til etterspurt nivå. Når det kommer til å hente ut gevinstene tror han derfor det er helt avgjørende å bruke prosessene i næringen slik de faktisk foregår. En vesentlig del av disse ledes i dag av totalentrepriser. Noe som gir svært entreprenørstyrte prosesser.  Av den grunn har den nybakte prosjektlederen planer om å gjøre buildingSMART Norge Guiden mer aktuell og attraktiv for entreprenører.

– Jeg tror bSN Guiden potensielt er et veldig godt verktøy for entreprenører som ønsker å redusere risiko ved å basere seg på åpne standarder. I dag utføres det mange totalentrepriser. I disse blir ofte totalentreprenøren selv nærmest for en byggherre å regne. I en slik sammenheng kan Guiden gjøre enhver til en super-bestiller. Og når bestillerne blir flinkere til å sette riktige – og ikke minst presise og konsistente  – krav, vil under-entreprenørene bli tvunget til å levere i henhold til oppdraget slik det er beskrevet.  Det er en av de tingene jeg tror virkelig kan skyve utbredelsen av åpenBIM framover.

– Klarer vi å få til det har vi kommet over et bikke-punkt. Et bikke-punkt som vil virke selvforsterkende fordi alt vi har snakket om av gevinster vil begynne å materialisere seg. Mange brukere og flere tilbakemeldinger vil også gjøre selve guiden bedre og mer nyansert. Reelle tilbakemeldinger er essensielt for ethvert IT-produkt. Samutvikling med prosjekter som tar produktet i bruk, tester det og kommer med innspill og tilbakemeldinger som vi kan ta med i videreutviklingen, er helt essensielt for at vi skal lykkes med bSN guiden, sier Pettersen.

Høy terskel og lav takhøyde, eller…

At det er en terskel man må over for å komme i gang med åpenBIM, stikker Pettersen ikke under en stol. Dette gjelder for alle, fra entreprenører, produsenter og leverandører, til byggherrer, rådgivere og arkitekter. Dette har han som prosjektleder planer om å forbedre og lindre. Ikke minst vil han gjøre bSN Guiden mer brukervennlig og samtidig tilby en mer hands-on support. Noe som forhåpentligvis kan gjøre det enda mer attraktivt å bli medlem i buildingSMART Norge.

– Det kan være en barriere sånn rent teknisk å sette seg inn i formatet og har du ikke vært borti 3D-modellering og byggenæringen, sliter du raskt på mer enn ett plan. Det kan også by på utfordringer å forstå prosessene. Hva de kan gi av nytte og ikke minst sette seg inn i bruk av verktøyene som kreves for dette. Jeg vil derfor gå inn i det som er av prosjekter og hjelpe til med å gjøre hindringene så overkommelige som mulig. Også når det kommer til aktører, miljøer og enkeltpersoner, som per i dag ikke har noen befatning med byggenæringen, sier Pettersen.

Viktig, ekstern kompetanse

For å åpne opp for helt andre miljøer som kan bidra tror Pettersen det også må bli enklere for mennesker som aldri har hatt befatning med byggenæringen å ta IFC-standarden i bruk.   For å lage nye, grensesprengende verktøy basert på IFC standarden, er man avhengig av flere og bedre open-source verktøy. Og da helst med gjennomtenkte, åpne lisensmodeller og støtte for moderne teknologier. Pettersen tror også at det er viktig at aktører i byggenæringen tar aktive roller som «problemeiere» ovenfor problemløsere fra IT-næringen for eksempel.

– Jeg kommer jo fra en IT-oppstart selv og har veldig lyst til å hjelpe andre som vil bidra med innovasjon. For alle som er i en oppstartsfase – eller planlegger et innovasjonsprosjekt – er det alltid et problem å komme fram til bordet. Å åpne opp arenaer blir derfor viktig. Jeg ser for meg at vi skal arrangere hackatons og opprette community’er for mennesker som ikke nødvendigvis har hatt befatning med byggenæringen. For enhver teknologi og bransje er det en felle å bli for navlebeskuende. Det spiller jo ingen rolle hvor de gode løsningene kommer fra. Selv dumpet jeg mer eller mindre tilfeldig inn i denne næringen og hadde jeg ikke kommet borti buildingSMART, hadde verken jeg eller Rendra vært der vi er i dag.

– Det er en erfaring jeg skal ta med meg inn i denne jobben. For til syvende og sist handler all innovasjon om å slippe nyskapende krefter til. Om å gjøre døren høy og porten vid. Som prosjektleder vil jeg derfor gå tungt inn å bidra med all min ekspertise, erfaring og innsikt for å hjelpe de pågående prosjektet med å få jobben gjort. Skal du lykkes med et IT-produkt – eller utviklingsprosjekt – må du være lydhør, kvikk på foten og gi den supporten som trengs for at produktet – eller prosjektet – skal funke, avslutter Pettersen.

Les også Sigve Pettersen inn som prosjektleder – forlater Rendra