Ny standard for utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger

NS 3911:

0

Standarden bidrar til å sikre

  • at det kun benyttes produkter og løsninger som oppfyller forutsatte funksjonskrav eller spesifikke ytelseskrav
  • at den som utfører passiv brannbeskyttelse har all relevant teknisk informasjon
  • riktig kvalitet av utførelsen.

NS 3911 setter krav til dokumentasjon av brannmotstand for bygningsdeler eller konstruksjoner med den aktuelle brannbeskyttelsen. Det skilles tydelig mellom dimensjoneringsansvar og utførelsesansvar. Det stilles også krav til utførende foretak og utførende personell om relevant fagkompetanse og opplæring.

Det overliggende kravet i standarden er at det skal dokumenteres at produkter og løsninger som velges, tilfredsstiller krav til klassifisering av bygningsdel eller konstruksjon som angitt i standardene NS-EN 13501-1 eller NS-EN 13501-2.

Målgruppen for NS 3911 er entreprenører, produktleverandører og rådgivere.

Standarden er utarbeidet etter initiativ fra Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. De så et behov for å rette fokus mot bruken av brannhemmende overflatebehandling og branntetting av fuger og utsparinger i bygninger, og medvirke til at fagområdet ble underlagt standardiserte krav til utførelse, dokumentasjon og fagkompetanse. Standardiseringskomiteen som har utarbeidet standarden har bestått av representanter fra bransjeforeninger, utførende entreprenører, rådgivere, myndigheter, produktleverandører, kontrollorganer og forskning.

Mer informasjon om NS 3911