Metodene i den tekniske spesifikasjonen kan brukes for å dokumentere nær nullenergibygg (NZEB) og plusshus.

Utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og rådgivere et felles verktøy

Strømkontroll:

0

Beregning av bygningens energiytelse er avhengig av samspillet mellom bygningskropp og bygningens tekniske systemer. Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon.

Metodene i den tekniske spesifikasjonen kan brukes for å dokumentere nær nullenergibygg (NZEB) og plusshus.

SN/TS 3031 kan brukes til å:

• vurdere om bygningen tilfredsstiller et bestemt energinivå

• dokumentere teoretisk energibehov

• vise et typisk nivå på eksisterende bygningers energibehov og dokumentere en bygnings teoretiske energiytelse

• dokumentere egenprodusert energi fra stedlige energikilder

• optimalisere energiytelsen til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser

• vurdere virkningen av mulige energitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne energibehovet med og uten energitiltak, både med hensyn til redusert energibruk, klimagassutslipp og reduserte energikostnader

• beregne energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen og lokale klimadata

• anslå fremtidig behov for energiressurser på nasjonalt og internasjonalt nivå ved å beregne energibehovet for flere bygninger som kan anses som representative for hele bygningsmassen

Erstatter ikke NS 3031:2014
NB! SN/TS 3031 erstatter ikke standarden NS 3031:2014 som i dag brukes bl.a. for å dokumentere energikrav i TEK og energimerkeordningen for bygninger, men er et supplement.