Det er en tendens til at antallet som benytter energiberegningsverktøy går ned år for år. Foto: Torbjørn Tandberg og iStock

Tømrere kan mer om energi i bygg enn ingeniører og arkitekter

Lavenergiprogrammet skuffet:

0

– Det er jo litt pinlig, når de spurte bare får et marginalt bedre resultat enn hva man kunne oppnå med bind for øynene, sier daglig leder Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet.

Hun viser til at de ca. 500 respondentene bare klarte å svare riktig i snitt på 6,8 av de 12 utsagnene om energikrav i TEK10 og energieffektiv bygging som de skulle si seg enig eller uenig i.

– Vi ser av undersøkelsen at det har festet seg noen myter om hva de nye kravene vil medføre som ikke stemmer. Spesielt overrasket er vi over at så mange tror at det er knyttet et krav til tykkere isolasjon enn 20 cm i TEK10. Det stemmer ikke.

Netto energibehov en hard nøtt

Vi er også forbauset over at så mange ikke klarer å redegjøre for begrepet netto energibehov. Her var det bare 13 prosent som klarte å svare riktig på påstanden “Netto energibehov er et uttrykk for den energien som blir levert for å dekke byggets samlede energibehov, inkludert systemtap”.

– Dette er feil. Systemtapet bare skal regnes med for levert energibehov, ikke for netto energibehov, sier Karlsen og legger til at netto energibehov et sentralt begrep når man skal beregne energibruken i et bygg.

Økende spesialisering kan være årsak

Karlsen skynder seg å poengtere at en av årsakene til det lave generelle kunnskapsnivået kan være en økende grad av spesialisering hos de prosjekterende aktørene.

– Vi ser en tendens til at antallet som benytter energiberegningsverktøy går ned år for år. Vi tror at årsaken til det kan være en økende grad av spesialisering slik at noen gjør dette mye, mens andre setter det bort.

Hun mener også at det er en økende tendens til at arkitekter helst overlater beregninger til andre.

– Det er uheldig dersom arkitektene mister noe av grunnlaget for å skape spennende arkitektur også for de energieffektive byggene.

Ønsker mer kunnskap

På den positive siden, viser undersøkelsen også at det er en klar vilje hos de spurte til å tilegne seg mer kompetanse. Det samme viste undersøkelsene i 2015 og 2012, men Karlsen håper at denne viljen nå vil gi seg utslag i bedre resultater i neste kunnskapsundersøkelse om et par år.

Vi ser også at de som har erfaring med prosjekter på passivhusnivå siste to år har flere rette svar. Det samme gjelder dem som har deltatt på kurs eller annen opplæring i energirelaterte tema.

– Nå er de nye energikravene TEK 10 på plass og det ser ut til at disse videreføres i TEK 17.  Flere kommer til å få mer befatning med de nye energikravene i tiden framover. Det håper jeg vi kommer til å se resultater av snart. Men det er bare å brette opp ermene nå, oppfordrer hun.

Test deg selv! Hvor kan DU om energi i bygg?

Grafen under: I snitt har respondentene svart riktig på 6,8 av 12 utsagn. Noen av spørsmålene i årets undersøkelse er endret for å kunne undersøke hvor mye kunnskap de prosjekterende har om de nye energikravene i TEK 10.