Ari Soilammi, RIFs utviklingssjef. Foto: Nicolas Tourrenc

– Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklar fra oppdragsgivere og myndighetene

Ytelsesveiledere fra RIF:

0

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) lanserte nylig tre ytelsesveiledere innen fagområdene elektro, VVS og akustikk. Målsetningen med veilederne er å sikre en bransjenorm for ytelsene fra rådgiverne.

– Vi erfarer at rådgivere engasjeres på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side og det overlates til ulike rådgivere å definere dette selv, med ulikt resultat når man ikke har et felles utgangspunkt. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og får unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader, sier Ari Soilammi, som er RIFs utviklingssjef.

Hovedformålene med RIFs veiledende ytelsesbeskrivelser er derfor å være en bransjenorm for normale ytelser i ulike faser og entrepriseformer, angi grensesnitt mellom de ulike prosjektaktørene inkludert oppdragsgiver, redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler i prosjektene, gi økt forutsigbarhet for alle parter og redusere totalkostnader i byggeprosjektet.

– Ytelser må alltid tilpasses og avtales oppdraget. Denne ytelsesbeskrivelsen søker derfor å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene. Ytelsesbeskrivelsen er ikke bindende for noen parter, men reflekterer konsensus i RIF-bedriftene om hva som bør være normale ytelser og grensesnitt i et byggeprosjekt, avslutter Soilammi.

RIFs tre nyeste ytelsesveiledere er gratis tilgjengelig for alle og er utviklet av foreningens ekspertgrupper. I tillegg til veilederne innen elektro, VVS og akustikk har RIF tidligere utarbeidet ytelsesveiledere innen fagområdene bygningsfysikk og uavhengig kontroll RIB. I tillegg planlegger RIF å utgi flere andre veiledere det neste halve året, blant annet innen SHA. Ytelsesveilederne er tilgjengelig på RIFs hjemmeside.