Partner Andreas Aamodt i Adapt Consulting. Foto: Adapt

– Kostnadsoptimale energiløsninger kan kun oppnås gjennom teknologinøytralitet

Nesten nullenergibygninger

0

Myndighetene har satt mål om nesten nullenergibygninger (nNEB) i 2020, men ennå finnes ingen nasjonal definisjon på slike bygg. Nå har Nelfo og Boligprodusentene fremmet sitt forslag om tilnærming. – Det finnes allerede en del definisjoner laget av enkeltbransjer og enkeltaktører. Vårt mål har ikke vært å foreslå en konkret definisjon, men å beskrive en del mulige veivalg, fortalte  partner Andreas  Aamodt i Adapt Consulting da han nylig presenterte rapporten «Nesten nullenergibygninger».

Det er Nelfo.no som refererer fra et frokostseminar i Næringslivets Hus i Oslo 6. april. Seminaret ble ledet av Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. – Dette definisjonsspørsmålet er viktig, og berører alle våre medlemmer, fastslo Strandskog.

Rapporten er utarbeidet i sammenheng med at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede hvordan nNEB skal defineres i Norge. Rapporten er utarbeidet for å bidra til at allmenne og private interesser blir ivaretatt når den nasjonale definisjonen av nNEB skal fastsettes. DiBKs definisjon vil trolig danne grunnlaget for fastsettelse av neste generasjon energikrav i byggteknisk forskrift, heter det i rapporten.

-Vi har holdt oss til EUs krav og kriterier i våre forslag om mål, krav og metodisk tilnærming: Vi foreslår at energikravet for slike bygg skal fremme kostnadsoptimale energiløsninger. Det kan etter vår mening kun oppnås gjennom teknologinøytralitet, understreket Aamodt, noe han fikk umiddelbar støtte for hos Strandskog, referer Nelfo.no.

-Man bør ikke sette krav om regulering basert på primærenergi. Fastsettelse av en primærenergifaktor (PEF) er omdiskutert i flere europeiske land, sa Aamodt, skriver Nelfo.no.