Roar Smelhus, direktør forretningsutvikling og marked, MRIF hos Hjellnes Consult.

– Forskjellige entrepriseformer har sine fordeler og ulemper

-Forskjellige entrepriseformer har sine klare fordeler og ulemper, sier Roar Smelhus, direktør forretningsutvikling og marked, MRIF hos Hjellnes Consult. Han er en mye benyttet foredragsholder, med sine tanker rundt utfordringer og muligheter i byggebransjen. Et av hans foredragstemaer er å snakke om ulike entrepriseformer; hovedentrepriser, totalentrepriser og samspillentrepriser.

0

-Forskjellige entrepriseformer har sine klare fordeler og ulemper, sier Roar Smelhus, direktør forretningsutvikling og marked, MRIF hos Hjellnes Consult. Han er en mye benyttet foredragsholder, med sine tanker rundt utfordringer og muligheter i byggebransjen. Et av hans foredragstemaer er å snakke om ulike entrepriseformer; hovedentrepriser, totalentrepriser og samspillentrepriser.

Hovedentrepriser

-Hva er fordeler og ulemper ved hovedentreprisen, slik du ser det?

-I dag er nok hovedentreprise omtrent like vanlig som totalentreprise. Men vi ser en stadig større utbredelse av totalentreprise, sier Smelhus. På de aller største prosjektene er det nok en overvekt av hovedentrepriser, mens det er motsatt når prosjektene er mindre. Der utgjør totalentreprisene en stadig større andel. Han mener at fordelene med hovedentreprise er at det er få kontraktsparter å forholde seg til, samtidig som aktørene utenom byggherren har begrenset økonomisk ansvar og risiko. Men den åpner dessverre opp for at entreprenør bruker ressurser på å lete etter feil hos byggherre og rådgivende ingeniører. Jo flere feil og endringsmeldinger, jo større potensial for å tjene penger.

-Et viktig poeng er at hovedentreprisen sikrer at byggherren har god styring og kontroll på prosjekteringen. Dette samme når det gjelder kontrahering av leverandører, sier Roar Smelhus.

Han synes at utfordringene for byggherren er at han har liten påvirkning på valg av underentreprenører.

– En annen utfordring er at det kreves betydelig administrativ kapasitet hos byggherre, siden han blir ansvarlig for alt som faller utenfor de inngåtte kontraktene.

-Det kan også være risikofylt når bygging starter før prosjekteringen er sluttført, sier han.

Totalentrepriser

-Hva er fordeler og ulemper ved totalentrepriser?

– Denne entrepriseformen er stadig mer utbredt. Se for eksempel Statsbygg som nå bygger godt over 80 prosent etter denne entrepriseformen når det gjelder antall. Volumet er dog likevel stort på hovedentreprise siden de største og mest komplekse prosjektene fortsatt gjennomføres som hovedentreprise.

-Fordelen er at ansvar for prosjektering og bygging samles hos én totalentreprenør. På denne måten unngår byggherre omfattende administrasjons- og oppfølgingsarbeid. Det er også fordelaktig å bruke totalentreprise i et prosjekt som lar seg beskrive gjennom funksjonskrav og hvor byggherren er villig til å avstå fra stor brukermedvirkning underveis. Da gir bruk av denne modellen større sikkerhet for pris, sier Roar Smelhus.

Han sier også at totalentrepriser anbefales også til bruk i ukompliserte prosjekter, hvor suksess ligger i en god gjennomføringsfase.

-Utfordringen ligger i redusert mulighet for byggherre til å påvirke utførelse og kvalitet etter kontraktinngåelse, sier han. Videre ser vi at innovasjonsgraden i en totalentreprise ofte er svært begrenset, det ligger få incentiver for partene i å tenke utover kravspesifikasjonen, forespørselen og ambisjonene til byggherren.

Samspillentrepriser

Om samspillentrepriser sier Roar Smelhus at heldigvis ser man at denne nå brer om seg i tidlig fase, men etter at prosjektet er planlagt går man i dag fortsatt over til en tradisjonell totalentreprise.

-Ønsket mitt, og hos rådgivende ingeniører generelt, er et reelt samspill gjennom hele prosjektet, sier han.

-Hva er fordelene med samspillentreprise?

-Samspillentreprise gir bedre muligheter for kunnskapsflyt mellom prosjektdeltakere, samtidig som den gjør selskapene mer villige til å innovere.

-En annen fordel er at denne entrepriseformen tar sikte på å øke verdiskapning, tids- og kostnadsbesparelser, redusere feil og forbedre produktivitet gjennom aktiv dialog, tillit,
åpenhet og utnyttelse av leverandørkompetanse i utviklingsfasen, fastslår Roar Smelhus.

-Det kan avtales ulike incitamentsordninger mellom noen eller alle prosjektaktørene, legger han til.

-Den er også fordelaktig i løsning av komplekse og langvarige prosjekter.

-Og utfordringene?

-Den krever en god, kompetent prosjektledelse og betydelig administrasjonsinnsats. Samspillentreprisen krever også nye arenaer for samhandling, fastslår Roar Smelhus.

De samspillsentreprise vi ser ute i markedet nå, for eksempel fra Omsorgsbygg, har de fått innspill på gjennom dialogkonferanse med markedet, er en type samspill med løsningsforslag. Slike vil vi ser flere av, og i tillegg vil vi ha samspill igjennom hele prosjektet, og ikke bare i tidlig fase.

-Valg av entrepriseform er en svært viktig kompetanse de beste bestillerne må tilegne seg. Man ser ofte på de billigste tilbudene, men da kan det ofte medfølge problemer og økte kostnader i form av endringsmeldinger, sier han. For ofte ser vi at bygg ikke er ferdig ved overlevering, og dette skader rykte til byggebransjen. Ikke sjelden skyldes dette mangler ved kravspesifikasjonen eller håndtering av kontrakt og grensesnitt mellom fagene. Han fritar heller ikke rådgivende ingeniører fra nettopp dette.

-Vi må tenke hva som er best for prosjektet og bransjen, ikke kun suboptimalisere for eget selskaps vinning i det korte bildet, sier han til slutt.
_________________________________________________________________________

Roar Smelhus:
– Hvorfor er energieffektivisering
vanskelig i praksis?