-Én årsak til suksess er at vi benytter mye tid på planlegging, sier miljøsjef Magnus Evje i Omsorgsbygg. Foto: ITBaktuelt/Per H.

Omsorgsbygg går fullt inn for prosjekter med suksess

Med barnehager og sykehjem som spesiale:

0

En grunn til at Oslo kommunes organisasjon for helsebygg og barnehager, Omsorgsbygg, klarer å gjennomføre gode prosjekter er, forklarer Evje, er at de benytter mer tid på planlegging i tidligfase enn det som er vanlig. Dette gjelder nye bygg. Men bystyret i Oslo har også satt krav til den porteføljen de har av eldre bygg, slik at Omsorgsbygg også her må legge miljø til grunn ved rehabiliteringer.

-En annen faktor er, forklarer Evje, er at det som etter hvert er blitt kjent som ”Riktig med en gang” også inngår i Omsorgsbyggs filosofi. Alt skal være utført riktig med en gang, og da blir det minimalt med problemer når bygget overtas og installasjoner skal idriftsettes.

Dette betyr at det er både entusiasme rundt prosjektet, et godt samspill mellom byggherre, entreprenør, leverandører og alle utførende. Ta med HMS også, sier han.

-Jeg tror at en god suksesshistorie er å lage så enkle tekniske anlegg som mulig, med tanke på at det skal driftes, sier Magnus Evje.

Da får Omsorgsbygg en del dokumentasjon så tidlig som mulig, og kan foreta gode valg av produkter og materialer som er lett tilgjengelig for entreprenør, ved å ha konkrete ark. Det er slutt på de tider da man samlet papirer og brosjyrer i permer.

Magnus Evje understreker at Omsorgsbygg har krav til opplæring på tekniske anlegg på alle nye bygg.

-Vi er bevisst på at noen skal ha ITB-rollen ved større prosjektermye. Den er særlig viktig inn og mot SD-anlegg på nybygg, slik at samspillet mellom ulike komponenter følges opp.

Omsorgsbygg har i all vesentlighet ansvar for Oslo kommunes barnehager og sykehjem. Til sammen utgjør dette 1 100 bygg og 850 000 kvadratmeter. I denne porteføljen er det alt fra gamle verneverdige bygg til helt moderne bygg under oppføring, for eksempel Ullerntunet som åpnet rett før påske, Røahjemmet som er innflyttingsklar i juni. Et nytt sykehjem i tre på Tåsen er under planlegging, likeledes flere andre sykehjem, brannstasjoner og ny Storbylegevakt.

Barnehaver står tomme store står tomme ute over åpningstiden og i ferier, mens sykehjem er i drift 24 timer i årets 365 dager.

-Vi bygger og drifter byggene, og leier ut lokalene til bydelene, forteller Evje. Det er Omsorgsbygg som er den profesjonelle på de tekniske installasjoner, mens bydelene og deres innbyggere er brukerne.

Røahjemmet

Oslos nyeste sykehjem; Røahjemmet. Link Arkitektur.

Røahjemmet står på tomta til det gamle institusjonelle Hovseterhjemmet. Med nytt navn ble det også markert en ny tid. Det er en betydelig endring av det estetiske både ute og inne. Krav om plusshus kom etter at planlegging startet, så man har satset på passivhus i stedet.

-Energisparing er viktig, fastslår Evje. Men, sier han, et bygg skal være godt å være i, gjøre brukerne tilfreds med godt inneklima. Det må ikke være energisparing for enhver pris. Og om man skal forstå ham rett, så har han svake grupper i tankene, nemlig små barn og eldre og syke.

-På Røahjemmet har vi hatt et godt samarbeid med brukerne, ikke minst i den viktige begynnerfasen. Det la føringer for hva bygget skulle bli, slik at vi skal slippe en oppryddingsjobb av avvik når bygget skal overtas og idriftsettes.

Nye Røahjemmet er på 14 500 kvm. HENT er samspill/totalentreprenør og Link Arkitektur har tegnet bygget.

-Har dette vært interesse fra andre utbyggere, andre kommuner for hvordan dere har gjennomført Røahjemmet?

-Ja, vi har hatt besøk fra eiendomsutbyggere og kommuner, Bellona og internasjonale gjester. Samt at vi holder foredrag om hva vi gjør. Det er viktig for oss å spre budskapet. En del av utbyggingen er blitt kjent gjennom Grønn Byggallianse hvor vi er medlemmer, sier Magnus Evje til slutt.

Under den nylig avholdte konferansen ”Riktig med en gang”, holdt Magnus Evje foredrag under tema suksesshistorier. Her trakk han blant annet frem åtte punkter for suksess:

1. God prosjektledelse
2. Godt samarbeid mellom ulike deler av prosjektorganisasjonen
3. Kompetanse hos byggherre og totalentreprenør
4. God gjennomføringsevne hos totalentreprenør
5. Fokus på HMS
6. Miljøtiltak som integrert del av prosjektgjennomføringen
7. Bruk av ITB-koordinator
8. Ha system for å lære og forbedre

Omsorgsbygg i Oslo har sluttet seg til
De 10 strakstiltakene i veikartet mot 2050