Figuren viser eksempel på inneklimaproblemer: for høy temperatur, støy og emisjoner. Ill.: SINTEF Byggforsk

Råd om inneklima i nye og eksisterende yrkesbygninger

Sinterf Byggforskserien revidert:

0

Byggforskserien gir råd om inneklima i nye og eksisterende yrkesbygninger, som kontorer, forretningsbygninger og skoler.

To anvisninger i Byggforskserien om inneklima er revidert. Byggdetaljer 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger beskriver hensyn man må ta ved prosjektering for å oppnå godt inneklima.

Videre får man en utfyllende oversikt over krav, forskrifter og veiledere som omfatter inneklima. Anvisningen gir også råd om brukerkrav, termisk inneklima, luftkvalitet og ventilasjon, lydforhold og andre inneklimafaktorer.

For bygninger som er i drift, gir Byggforvaltning 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger råd om forebygging, oppfølging og kartlegging av inneklima. Anvisningen beskriver risikoforhold og tiltak man kan gjøre for å forbedre inneklima, med fokus på termisk inneklima og luftkvalitet.

Anvisningene er ment som hjelpemiddel blant annet for rådgivere, prosjekterende, byggherrer og ansvarlige for oppfølging av inneklima i virksomheter.

SINTEF Byggforsk med anvisning om
krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering