Odd Arvid Kleven.

Slik kan IoT redusere driftskostnadene

Aktuelt for smarte bygg

0

Hva er smarte bygg og hvor viktige er de for energibevisste bedrifter? Er det bare sensorer som skal til for å gjøre en installasjon intelligent? Svarene finner du i dette innlegget av Odd Arvid Kleven, Offer Manager Final Distribution/Metering/Power Quality i Schneider Electric

Bedre innsikt
En nylig utgitt rapport fra industrianalytikeren Verdantix sier at Schneider Electric innoverer og gjør smarte bygg billigere (‘Schneider Electric Innovates To Lower Cost Of Smart Buildings’). Rapporten beskriver utviklingen av teknologien som gjør bedrifter i stand til å drifts- og energieffektivisere.

Ifølge Verdantix blir forbedring av prosesser for datainnsamling, analyse og rapportering ansett for å være «svært viktig»/«viktig» hos 84 % av de mest energibevisste selskaper i verden. Energi- og anleggsforvaltere har begynt å forstå verdien av å få bedre innsikt i infrastrukturen; det kan gi betydelige fordeler, som energibesparelser og -effektivitet, bedre komfort og produktivitet.

Billigere sensorer – Åpne kommunikasjonsstandarder
Dette har stimulert fremveksten av intelligente bygninger hvor installasjonen skaper en strøm av nyttige sanntidsdata. Avanserte sensorer spiller en viktig rolle i denne sammenhengen fordi de samler inn, kommuniserer og – i noen tilfeller – analyserer viktige energi- og driftsdata.

Veksten av nettilkoblede industrielle og personlige enheter som er kalt IoT-revolusjonen, er egentlig en utvikling, ettersom målere og dataoverførende enheter har eksistert i nesten 50 år. Men dette blir nå akselerert av åpne kommunikasjonsstandarder og fremskritt i nettverksteknologiene – inkludert trådløse enheter og programvare som brukes til å sammenstille og behandle store mengder data.

Eksponentiell vekst
Etter hvert som kostnadene for smart teknologi og IP-teknologi faller, og enhetenes energiforbruk blir mindre og mindre, blir det enklere og lettere å utstyre komponentene i et anlegg med en sensor der det er ønskelig. Dette medfører at antall sensorer vokser eksponentielt. Det forventes at det vil finnes totalt 50 milliarder slike enheter om bare fem år.

Synlighet og bevisstgjøring
Når det gjelder bygninger, omfatter disse enhetene miljøsensorer for temperatur, fuktighet og CO2, i tillegg til målere av forbrukt energi i form av vann, luft, gass, elektrisitet og damp.
(WAGES –> Water – Air -Gas-Electricity-Steam). Energimålere kan være enkle eller avanserte, og det finnes blant annet såkalte energikvalitetsanalysatorer, eller nettanalysatorer. Noen av disse funksjonene er nå ofte integrert direkte i effektbrytere, reléer eller annen strømforsynings- og byggautomasjonskomponenter. Nå kan alt fra stikkontakter, belysning til store energiforbrukere overvåkes og kontrolleres.

Siden slike enheter vil være til stede overalt, vil deres funksjoner danne grunnlaget for en ny grad av synlighet og operativ intelligens. I sin tur presenterer dette nye muligheter for å optimalisere vedlikehold og forbedre effektivitet og pålitelighet i bygg-, prosess- og energiledelse.

Helhetlig plattform for bedre samarbeid
Men det å ha koblet sammen sensorer, målere og styringsenheter (smarte tavler) i hele den fysiske infrastrukturen, er bare en del av helheten. Det krever også et system med grensesnittprogramvare (gateway) og skytjenester samt samhandling mellom byggautomatisering og energioppfølgingssystemer.

En slik enhetlig plattform gir relevant informasjon til de som trenger det og muliggjør høyere nivåer av informasjonsdeling/samarbeid mellom ulike avdelinger. Dette fungerer som et springbrett for nye strategier for anleggs- og energistyring. I hovedsak gir integrering av ny og gammel teknologi bedre innsikt, og i sin tur bedre ytelse.

Åpenhet er vesentlig
En infrastruktur av operativ intelligens må også være sikker, skalerbar og åpen. Sistnevnte bidrar til å levere en helhetlig visjon over tilkoblede systemer som historisk har blitt operert på utsiden. Denne intelligensen vil strekke seg til de ytre kantene av nettverket. Intelligente enheter kan automatisk “oppdages” og integreres for å gi data til brukere, samtidig som de behandler data og utfører noen kontrollfunksjoner lokalt. Dette kan øke påliteligheten og forebygge eventuelle problemer med kommunikasjonsforsinkelse knyttet til langdistanseforbindelser.

Raskere og bedre beslutninger
For driftere av bygg vil flere data og forbedret funksjonalitet gi mer informasjon og raskere beslutningsprosesser. Å tolke, forstå og omsette data til nyttig informasjon, krever en ny rekke analytiske dashboards og grafikk som tydelig kan avsløre problemer og muligheter. For eksempel kan sanntidsdata spores nøyaktig og hvis det oppstår en alarmtilstand, kan brukeren raskt “bore ned” for å isolere årsaken og få mer detaljer.

IoT – noe for byggherrer
og driftere av tekniske anlegg

Implementering av IoT er helt avgjørende, sier Gunnar Svarttjernet, hos Wago.