Anmerkninger fra sikkerhetskontroll på eksisterende løfteinnretninger, blant annet rulletrapper. Foto: Pixabay

Rulletrapper og heiser har fått endring av standard

Forbedring av sikkerheten

0

I den nye byggtekniske forskriften som trådte i kraft 1. juli 2017, overtar HO-meldingen NS 3808 den tidligere NS-EN 81-1 og 2. Mye her dreier seg om rulletrapper og heiser.

Overgangsperioden for disse standardene løper til 31. august 2017. Standardene som skal brukes etter dette er de harmoniserte standardene NS-EN 81-20 og 50.

HO-meldingen avløses av NS 3808 som har henvisninger til de nye standardene. Det samme gjelder for TEK17.

Tiltak på løfteinnretninger som er prosjektert før 1. oktober 2017, kan følge enten HO-meldingen eller NS 3808:2017 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

For tiltak som prosjekteres etter dette tidspunktet vil det kun være NS 3808 som gjelder.

Anmerkninger fra sikkerhetskontroll på eksisterende løfteinnretninger før 1. oktober 2017 kan utbedres etter enten HO-meldingen eller NS 3808.

Denne standarden angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhets-messige forhold. Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennom¬føre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging.

Standardens juridiske grunnlag er avhengig av de henvisningene som gjøres i TEK. Følges standardens anvisning for endring og reparasjon av løfteinnretninger, betyr dette at DiBK sine krav til minimumsløsninger er oppfylt. Fravikes disse løsningene skal det ved analyse gjøres rede for at en annen løsning er minst like god. Standarden angir kompanserende tiltak for å øke sikkerheten i eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Standarden gjør det mulig å vurdere sikkerhetsnivået i heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau. Standarden angir ikke retningslinjer for oppgradering av typegodkjente installasjoner etter direktivene eller der installasjonene følger harmonisere standarder.

Ny standard om gode sikringsløsninger
for trusselutsatte bygg og eiendom