Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF og adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge.

– Byggenæringen trenger både standarder og Byggforskserien

Standard Norge og SINTEF Byggforsk formaliserer samarbeidet

0

Både norske standarder (NS) og Byggforskserien er viktige redskaper for alle som er tilknyttet byggenæringen. – Byggenæringen trenger begge produktene i tillegg til et godt regelverk for å bygge bærekraftig og smart, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Standard Norge og SINTEF Byggforsk ønsker nå å vise byggenæringen at de norske standardene og Byggforskserien utfyller hverandre, og vil formalisere samarbeidet.

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på de fleste områder i Norge og er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.  Standarder skal gi økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko både for den enkelte bedrift og samfunnet. Standarder er «harmonisert kunnskap», utviklet i et samspill mellom alle interessenter, både private og offentlige. SINTEF Byggforsk er gjennom Byggforskserien en stor kunnskapsleverandør til byggenæringen gjennom snart 60 år, og serien skal gi kunden trygghet på valg av gode og utprøvde løsninger.

Det er kort vei fra FOU-prosjekt til anvisningsarbeidet. Standardene og anvisningene i Byggforskserien utfyller hverandre og sammen med bygningsregelverket, utgjør dette de viktigste verktøyene for en sikker, bærekraftig og riktig byggeprosess og utførelse.

– I Byggforskseriens anvisninger henviser vi både til regelverk og standarder, og vi vet at dette er viktig for kundene våre. Å være tydelig og vise hvordan ting henger sammen, hjelper kundene våre og vi vet fra kundeundersøkelser at dette er noe de etterspør, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF.

Forskere fra SINTEF Byggforsk deltar i standardiseringskomiteer i Standard Norge, og Standard Norge har fast representant i det faglige utvalget til Byggforskserien.

– Dette bidrar til at vi kan utveksle kunnskap og erfaringer begge veier, og det er svært verdifullt for oss, understreker Rønneberg.

Byggenæringen står foran et stort digitalt skifte. Dette vil kunne gi nye muligheter for å tilby kunnskap på en enkel og lett tilgjengelig måte. Norske fagmiljøer innen IKT og bygg sitter tett på utviklingen av åpen BIM, og her ligger det store forretningsmuligheter.

– Standard Norge har gått i bresjen for felles åpenBIM-standarder, og Norge leder arbeidet med europeiske (CEN) og globale (ISO) standarder på området, sier Mehus.

SINTEF Byggforsk er også opptatt av hvordan Byggforskserien skal BIM-tilpasses og har inngått pilotsamarbeid med flere kommersielle aktører for å se hvordan dette kan løses.

-Her er nok et område der Standard Norge og SINTEF Byggforsk har felles interesser og samme mål, sier Rønneberg.

Et annet sentralt område for byggenæringen er klimatilpasning og energieffektivisering. Omkring 36 prosent av klimagassutslippene globalt kan skrives tilbake til BAE-sektoren.

– Næringen trenger gode verktøy for at vi skal nå de nasjonale målene våre om reduksjon av klimagassutslipp og effektiv energibruk, sier Mehus. Med et klima i endring må vi også bygge annerledes. Da trenger vi et godt regelverk og gode standarder og anvisninger som hjelper oss, og som spiller godt sammen, sier Mehus.

Norsk leder av europeisk standardiseringskomité for bygningsautomasjon

Tor I. Hoel fra ÅF Advansia AS