Dan Vegard Vårdal (innfelt) og Erling Kvamme hos Sweco holdt innledning i ITB Brukerforum tidligere i høst om selskapets nybygg i Bergen. I dette intervjuet forteller de om byggets tekniske installasjoner.

– Omfattende integrasjon av byggtekniske installasjoner

Swecos nybygg i Bergen med tydelig energieffektivisering:

0

I fjor flyttet Sweco i Bergen inn i nytt bygg i Fantoft. Dette er et bygg selskapet bevisst satset høyt på å utvikle til å bli et av Norges mest energieffektive kontorbygg. Dan Vegard Vårdal og Erling Kvamme går detaljert gjennom prosessen frem til driftsstart. De tar oss med på en ”reise” gjennom planlegging, prosjektering, utførelse, idriftsetting og måloppnåelse.

Denne ”reisen” ble også gjennomført av Vårdal og Kvamme under ITB Brukerforum i Bergen i september.

Vårdal beskriver Swecos mål for bygget som et bygg selskapet vil være stolt av. Her kan de vise frem de beste løsningene som er i markedet i dag og at en omfattende integrasjon av de byggtekniske installasjonene gir en lønnsom energieffektivisering.

Han forteller at 1.365.000 kWh er så mye som vi sparer hvert år på å flytte fra våre gamle lokaler og inn i dette nye bygget. Dette er like mye energi som ca 70 norske eneboliger bruker i løpet av et år, og en hyggelig kostnadsbesparelse på ca 1.000.000 kr.

-Aller først har vi designet bygget med en kompakt bygningskropp som skapes gjennom et kvadratisk bygg som gir lavt fasade- og lavt takareal i forhold til gulvarealet. Passiv solvarme utnyttes og et atrium i midten gir mye dagslys, sier han.

Isolasjon og tetthet er også viktig, og det er satt inn 3-lags vinduer og isolert karm som reduserer luftlekkasjer og kuldebroer.

Behovsstyring reduserer bruk av energi til lys, varme, ventilasjon og pc-er som ikke er i bruk. Detektorer registrerer tilstedeværelse og luftkvalitet. I tillegg styres intern belysning i henhold til dagslystilgang, forteller Vårdal.

Bygget har fått installert energieffektiv LED-belysning. Denne er utstyrt med automatisk deteksjon av tilstedeværelse og optimal styring av dagslys. Effektivt brukerutstyr og redusert standby-energi styres sammen med lys etter behov.

-Adiabatisk forkjøling og utvendig solavskjerming reduserer effektbehovet til kjøling med 40 prosent og energibehovet med 30 prosent, påpeker Dan Vegard Vårdal.

-Fornybar varme og kjøling skapes med reversibel varmepumpe/kjølemaskin med naturlige kjølemedier. 15 borehull ned til 200 meter utnytter geotermisk energi i grunnen og leverer varme og kjøling til bygget. Energioverskuddet som utveksles mellom butikk og kontor reduserer energibehovet ytterligere.

Til slutt forklarer han at fornybar elektrisitet skapes ved at solcellepaneler både på tak og integrert i fasaden dekker deler av byggets behov med egenprodusert fornybar elektrisitet.

Erling Kvamme i Sweco opplyser at BEFAS fikk oppgaven med å stille med en teknisk sakkyndig, at det ble utnevnt en person som ITB-ansvarlig og en som hadde ansvaret for teknisk driftsstart.

-Målet var å stimulere og fremme en koordinert og helhetlig driftsstart av ferdig bygg. Bygget skal forberedes for driftsfasen med en kvalitet som sikrer optimal ytelse under faktiske forhold, og som også samsvarer med nasjonale retningslinjer og beste praksis, sier Kvamme.

Et av medlemmene i prosjektteamet ble utnevnt som ansvarlig for teknisk driftsstart. Erling Kvamme hadde jobben, på vegne av tiltakshaver, med å programmere og overvåke forberedelsen for teknisk driftsstart..

-Ble det fornyet driftsstart?

– Det ble fornyet driftsstart på blant annet «Legionellastyring» og «litt komplisert samkjøring av to ventilasjonsanlegg med felles tilluftskanal opp mot optimiserfunksjon mot rom/VAV, sier Kvamme.

– Hovedentreprenør ble gitt ansvar for å utarbeide program for teknisk driftsstart, med angivelse av ansvarsområder og kriterier, og tidsfordeling innenfor den overordnede fremdriftsplanen. Det ble satt av tilstrekkelig tid til teknisk driftsstart.

Han sier at det ble utnevnt en teknisk sakkyndig med spisskompetanse i teknisk samordnet driftsstart. Han (hun) ble utnevnt senest i forbindelse med design- og prosjekteringsfasen.

Ansvarsområdet for teknisk sakkyndig er å bidra til design, vurdere om design og løsningsvalg er egnet for rasjonell og enkel drift. Videre ga han/hun innspill til byggeledelsen om organisering og gjennomføring av byggesaken, og han/hun ga løpende innspill og veiledning i installasjonsfasen.

Han ledet også organiserte teknisk driftsstart, og sørget for testing av planlagt ytelse, og overtakelse/levering.

Kvamme understreker at det ble holdt ITB-møter hver uke et par måneder før første test. Man hadde en tidlig gjennomgang av maler av testrapportene fra entreprenørene, og at man gjorde en definering av ”vaskede lister” for bus-kommunikasjon. Rådgivende ingeniører var til stede ved integrasjonstester, noe som var spesielt ved kompliserte systemer og funksjoner.

-Viktige momenter for vellykket teknisk driftsstart er å avklare og synliggjøre hva som skal leveres, og at det er et samarbeid som er i alles interesse, slik at vi kun tester én gang, sier Kvamme. Han poengterer at begrepet ”Riktig med en gang” har mye for seg, og at alle involverte er til stede samtidig.

-Å lage dokumentasjon, herunder testrapporter er tidkrevende første gang de skal produseres. Senere er disse maler for videre bruk, sier han.

-Men noe feil gjorde dere vel, noe som kan gjøres bedre?

– Leverandørautomatikk er automatikk som leveres sammen med produktene. Eksempel aggregater med innebygget automatikk.

Den plassbygde automatikken har stort sett fungert fint og med bare små justeringer. Utfordringene har ligger på produkter og systemer med innebygget automatikk. Dette gjelder ventilasjonsaggregater, kjølemaskiner solavskjermingssystemer osv. Her kreves det nesten alltid justeringer av innstillingene som kommer fra fabrikk og her er hele bransjen for dårlig.leverandørautomatikk og ha en tettere oppfølging på bygget. Dessuten må alle involverte ha mer oppmerksomhet på merking av alle komponenter på hele bygget og i alle de tekniske anleggene.

-I en testrapport skal alle felt være fylt ut, og tomme felt skal slettes, understreker Erling Kvamme Dessuten skal det også være tydelig fokus og kvalitet på koblingsskjema for sprinklersentral. Her er det alltid prtoblemer.

-Til slutt hadde vi fokus på ”NC” i forbindelse med sikkerhet og alarmfunksjoner, sier Dan Vegard Vårdal hos Sweco, og understreker at han og kollega Erling Kvamme her kort har videreformidlet det de begge fortalte deltakerne ved ITB Brukerforum i Bergen den 26. september.

– NC er å bruke Normalt Lukkede (Normally Closed) kontakter som tilbakemelding til SD-anlegget. Da ivaretar vi også muligheten for kabelbrudd og årlig kontakt i tilkoblingspunktet for ledere, forklarer Erling Kvamme til slutt.

Klar konklusjon etter fruktbar diskusjon:
– Vi kan – når byggherrene vil!

40 deltakere møtte opp til høstens ITB Brukerforum i Bergen og dfro stor nytte av å lytte til Swecos erfaringer med gjennomføringen av eget bygg i Fantoftvegen. Alle foto: Integra.