Energiklasse A: Forsvarets logistikkorganisasjons administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern er i følge Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et godt eksempel på energisparig. Foto Hundven-Clements Photography

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse med innspill til ny energimerkeordning

Olje- og energidepartementet ønsker å videreutvikle Energimerkeordningen. I den anledning inviterte de til møte for å få innspill fra næringen og andre aktuelle interessenter. I samarbeid med sine medlemmer utarbeidet Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et innspillsnotat som ble presentert på møtet.

0

Olje- og energidepartementet ønsker å videreutvikle Energimerkeordningen. I den anledning inviterte de til møte for å få innspill fra næringen og andre aktuelle interessenter. I samarbeid med sine medlemmer utarbeidet Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et innspillsnotat som ble presentert på møtet.

I en pressemelding kommer Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse med innspill som kan oppsummeres i følgende fem hovedpunkter:

Vi ønsker levert energi fremfor netto energibehov som målepunkt

Hensikten med energimerket må være å regulere tilført energi til bygg. Tilført energi til bygget kan reduseres gjennom energieffektivisering i bygget og valg av energiløsninger som reduserer behov for kjøpt energi. Netto energibehov som systemgrense gir kun insitament til energieffektivisering i bygget, mens levert energi som systemgrense fanger opp begge typer tiltak. For å nå det overordnede målet om klimagassreduksjon og god forsyningssikkerhet, må vi ha en ordning som også utløser tiltak i eksisterende bygg. For eksisterende bygg vil tiltak som installasjon av varmepumpe, solvarme og egenproduksjon av el som regel være blant det de mest kostnadseffektive og klimabesparende tiltakene. Vi foreslår i dette notatet to alternative tilnærminger til beregning av levert energi for å få en mer teknologinøytral løsning en dagens.

Vi mener et energibudsjett for reelt forbruk bør være grunnlag for energimerket

I dag henviser både TEK og energimerkeordningen til NS3031 og bruk av de normerte standardverdiene der. Det gjelder energibruk til teknisk utstyr, ventilasjon (standardiserte luftmengder) og til en stor grad også belysning. Vi ser fordelene med bruk av standardverdier, men det gir ikke noe insitament for å jobbe med forbedring med det som faktisk representerer de største energipostene. Krav om beregning av reelt energibudsjett – slik det er innført i TEK 17 – og bruk av dette som grunnlag for energimerket, vil bidra til å redusere de største energipostene.

Det må være obligatorisk å vise målt energi

(snitt de siste 3 årene) og også vurderes å la målt energi være bestemmende for energimerket etter byggets 3. leveår. I tillegg til å være sikker på at alle energiposter da blir med i vurderingen, vil driften av bygget også påvirke merket. God energiledelse er avgjørende for lavt energibruk og bør premieres.

Vi er uenig i at TEK-krav skal gi den beste energikarakteren

Byggeierne ønsker å ha noe å strekke seg etter. Hvis A skal representere TEK-nivå, må det i så fall innføres A+ og A++ for å kunne kreditere mer ambisiøse bygg.

Energivurderinger og anbefalinger i forbindelse med merking

Dette bør være skreddersydd det enkelte bygget for å oppleves som nyttig og kostnadseffektivt.

Full jubel på Byggalliansens
Årets grønne driftskonferanse

Katharina Bramslev og Kjell Petter Småge foran en forsamling glade deltagere.