Aktivhus tegnet av Werner Sobek, publisert på Inhabitat.com.

Lavenergihus, aktivhus, passivhus, svanemerket bygg og nesten…

En liten oppklaring rundt hva er hva

0

Aktivhus
Det finnes i dag ingen egen, offisiell definisjon av begrepet aktivhus.  I miljøet rundt GAIA-arkitekter blir begrepet brukt om et konsept de har utviklet for miljøvennlige og bærekraftige boliger. Begrepet blir også brukt av andre aktører, men da om hus tillagt andre verdier – slik som for eksempel  (aktive) tekniske løsninger for styring av lys og varme.

Passivhus
Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus. Begrepet passiv kommer fra bruken av passive tiltak for å redusere energibehovet. Eksempler på passive tiltak er ekstra isolasjon, ekstra isolerende vinduer og gjenvinning av varmen som slippes ut gjennom ventilasjonsanlegget. Tiltakene har lang levetid. Les mer om passivhus og se forklarende film på nettsidene til Lavenergiprogrammet.

Svanemerket – bygninger
Svanemerket stiller krav til materialer i byggeprosessen samtidig som krav til god isolasjon og godt inneklima ivaretas. Dette gir behagelige boliger som også krever mindre energi til oppvarming. Svanemerket stiller også krav til at avfallet kildesorteres på byggeplassen.

BREEAM
Miljøklassifiseringen BREEAM er en frivillig klassifisering av næringsbygg. Klassifiseringen ivaretar helheten i bygget og inkluderer flere kriterier som kjennetegner et miljøvennlig bygg. Energibruk er kun en av flere kategorier som må innfris for å få BREEAM-klassifisering.

Klassifiseringen gis etter poenggiving innenfor følgende ni kategorier:

  • helse og innemiljø
  • ledelse
  • transport
  • energi
  • arealplan og økologi
  • materialer
  • avfall
  • vann
  • forurensning

Innenfor kategorien energi kan et bygg oppnå totalt 24 poeng, noe som utgjør totalt 19 prosent av totalen i BREEAM-klassifiseringen.

Nullutslippsbygg/ Zero Emission buildings
Nullutslippsbygg strekker seg lenger enn passivhus og kan kategoriseres på fire nivåer avhengig av hvor langt man strekker seg for å redusere utslipp.

Her inkluderer man blant annet produksjon av materialer: CO2 utslipp ved produksjon, transport av materialer og energi brukt ved produksjon av bygninger.

Nesten-nullenergibygg (nNEB)
Det finnes ingen norsk standard for nNEB i Norge, men det er nærliggende å definere at passivhusnivå innebærer et høyere ambisjonsnivå enn TEK10, og at nesten-nullenerginivå har høyere ambisjoner enn passivhusnivå.

Revidert bygningsdirektiv gir en overordnet definisjon av begrepet nesten nullenergibygg(nNEB):

”Nesten nullenergibygg er bygg med svært høy energiytelse målt med metoder som samsvarer med direktivets vedlegg 1. Den meget lave mengden energi som kreves må i vesentlig grad dekkes med energi fra fornybare kilder, inkludert fornybar energi produsert på eiendommen eller i nærheten”

Nesten nullenergibygg beskrives nærmere i denne rapporten.

Lavenergibygg
Lavenergibygg for privathus og yrkesbygg er nærmere definert i henholdsvis NS 3700og NS 3701.

Kompakt stål, og alle krav til passivhus oppfylt