Illustrasjonsfoto.

LCC: I tidligfasen foretas mange valg rundt kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold

Livssykluskostnader:

0

Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser.

Når man foretar LCC-beregninger av et bygg- eller anleggsprosjekt, ser man på kostnader for oppføring, såkalte investerings- eller kapitalkostnader, og årlige kostnader i driftsperioden inkludert vedlikehold, også kalt FDVU-kostnader. Summen av kapitalkostnader per år og FDVU-kostnader per år gir årskostnaden for bygget eller anlegget.

Profesjonell bruk av LCC innebærer å foreta LCC-beregninger gjennom hele byggeprosjektet for å vurdere tekniske og bygningsmessige valg og hvilke konsekvenser dette får for årskostnadene i driftsfasen. Eksempelvis kan man analysere kostnader til drift og vedlikehold av ulike fasadeløsninger. Slike beregninger gjøres gjennom hele byggeprosjektet, fra tidligfase til utførelsesfase. Kalkylene vil være grove i tidligfase og inneholde flere detaljer jo lenger ut i prosjektet man kommer. Slik kan de involverte partene vurdere kostnadsmessige konsekvenser av de valgene som treffes. Denne bruken av LCC som verktøy er også mer i tråd med anskaffelsesregelverket og teknisk forskrift.

LCC-beregninger vil bidra til mer kostnadseffektive og kvalitetsmessig bedre løsninger i bygget eller anlegget, noe som gir større forutsigbarhet for drift av ferdig bygg eller anlegg.

LCC-beregninger vil vise hvilke løsninger som lønner seg når driftsperspektivet trekkes inn. Den mest nærliggende gevinsten er at riktig kvalitet på løsningene gjør at man unngår unødvendige vedlikeholdsutgifter.

I tidligfasen foretas mange valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det ferdige bygget eller anlegget. Beregning av livssykluskostnader vil gjøre det mulig for byggherren og beslutningstagere å foreta konsekvensvurderinger av ulike alternativer og dermed ta informerte beslutninger i tidligfase.

De fleste byggherrer er bevisst at man i en tidlig fase utformer grunnlaget for å fastsette prosjektrammen, samt lager forutsetningene for senere konkurransegrunnlag.

LCC bør fremkomme tydelig i konkurransegrunnlaget. LCC-beregninger kan legges inn i alle typer krav i en konkurranse.

LCC som kvalifikasjonskrav vil være knyttet til leverandørens erfaring med LCC-beregninger. Eksempel på tilfeller der dette kan være aktuelt er:

  • Hvis driftskostnader er særskilt viktige
  • Hvis bygget regnes som teknisk komplisert og vanskelig å drifte og vedlikeholde
  • Under prosjekteringen skisseres som regel flere alternative løsninger. Byggherren må sikre at kontraktenes krav til LCC-beregninger oppfylles, samt evaluere beregningene.
  • Prosjektering En viktig del av prosjekterinsprosessen er beslutningstagernes diskusjon av forskjellige alternativer og konsekvensen for årskostnadene. Byggherren må følge opp egne krav til LCC-beregninger. Det er imidlertid også viktig å stille kritiske spørsmål til LCC-beregningen som leveres.
  • Utførelse Under utførelse må byggherren følge opp at entrprenør utarbeider ferdige kalkyler over årskostnader for bygget eller anlegget. Det samme gjelder den dokumentasjonen som er nødvendig for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV. Prosjektet bør identifisere en FDV-koordinator som får ansvaret for oppfølgingen av FDV-dokumentasjon i prosjektet.

Det er laget en standard for å beregne livssykluskostnader: NS 3454 Livssykluskostnader for bygninger.

NS 3454 er hjelpemiddel for den som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse.

Kilde: Anskaffelser.no