Arbeidet
Artikkelforfatter Arne Eggen Integra.

Arbeidet med norske standarder innenfor bygningsautomatisering

SN K/025 er hovedkomiteen for utviklingen

0

SN K/025 er hovedkomiteen for utviklingen av norske standarder innenfor bygningsautomatisering. Komiteens leder er Arne Eggen fra Integra, bransjeforeningen for automatisering og digitalisering. Komiteen er meget bredt sammensatt med deltagere fra eiendomsselskaper – private så vel som offentlige, prosjektledere, rådgivere og leverandører/entreprenører.

Skrevet av Arne Eggen, Integra

Komiteen har fokus på å utvikle standarder som bygger opp under målsetningen om å oppnå byggeprosjekter som blir “Riktig med en gang”. Komiteen har i økende grad også satt fokus på driftsfasen i et yrkesbygg sitt lange liv. Lenge har byggeprosjektene med en varighet på 4 år fått mest fokus – langt mindre har driftsfasen på de neste 40 årene fått. De største kostnadene ligger imidlertid i de neste 40 år.

SN K/025 er for øvrig også speilkomité for CEN 247 – den europeiske komiteen for bygningsautomatisering – mer om deres arbeid i en senere artikkel.

For tiden jobber SN K/025 med følgende:

Revisjon av NS 3935 (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsetting. Revisjonsutkastet er snart klart for offentlig høring. Bakgrunnen for revisjonen var et ønske om tydeligere beskrivelser av ITB ansvaret – organisatoriske tilhørighet og oppgaver samt øvrige aktørers bidrag for å oppnå mer komplette og sømløse tekniske løsninger. Utkastet blir nå samkjørt med den nyere  NS 6450, :2016 idriftsetting og prøvedrift – ord og uttrykk – byggefaser – partenes plikter samt at standarden skal kvalitetssikres med tanke på juridiske aspekter. Standarden har til hensikt å forbli en prosess-standard uavhengig av entrepriseformer.

Utarbeidelse og publisering av et terminologihefte. Felles språk med felles forståelse er vesentlig for å unngå feil og misforståelser. En arbeidsgruppe under ledelse av Tom Christiansen i Siemens har avsluttet sitt arbeid med å samle ord og uttrykk fra bransjen. Denne samlingen vil i løpet av våren bli tilgjengelig nedlastbar fra diverse hjemmesider.

Drift av tekniske bygningsinstallasjoner omfatter stadig mer. Høy automatiseringsgrad tilsier at dette bør bli enklere i fremtiden – imidlertid tillegges driftsansvarlige stadig flere oppgaver i forhold til leietageres og eiere økende krav til komfort, økonomi, brukertilfredshet, energieffektivitet, redusert miljøavtrykk og sikkerhet. Bærekraft i et 40 års perspektiv kommer dermed mer i fokus. NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner er under utvikling – skrivearbeidet er påbegynt og målet er å kunne publisere en første versjon i løpet av 2019

Andre standarder innenfor fagfeltet Bygningsinstallasjonersom Arne Eggen fremhever er NS 3420 er av samling av beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Beskrivelsestekstene benyttes til å utarbeide ensartede kravspesifikasjoner/tilbudsgrunnlag.

I takt med den teknologiske utviklingen blir disse regelmessig revidert og utvidet. Tiden er nå kommet til å beskrive systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet.

De snart tyvetalls ulike datasystemene i komplekse yrkesbygg – systemer for inneklima, energioppfølging, brannvarsling, adgangskontroll, innbrudd- og overfallsalarm, tv overvåking, booking, velferdsteknologi, reservekraft, talevarsling m.fl er sammen med nye tekniske løsninger basert på ny IoT basert sensorik , databaser i sky, apper, informasjons- og operasjonstilgang fra overalt krever presise forespørsler. Dette har en bredt sammensatt arbeidsgruppe med byggherrer, rådgivere og leverandører påtatt seg å gjøre noen med – utkastet med arbeidstittelen NS 3420 del BO – systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet er på vei med det for øye å kunne publisere versjon 1 i 2019. Standardens endelige betegnelse er ikke fastlagt.

Hovedentreprenørenes spesielle avvik
fra NS-standardene