Ishockeyhallen Nye Jordal Amfi omtales spesielt i Enovas årsrapport for 2017. Foto: Hille Melbye Arkitekter/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Innfelt Årsrapporten.

Enovas årsrapport – her et sammendrag om bygg og eiendom

Nye Jordal Amfi omtales spesielt

0

Eksisterende yrkesbygg i Norge består av drøyt 130 millioner kvadratmeter bygningsmasse, og det bygges rundt 5 millioner nye kvadratmeter årlig. I tillegg til yrkesbyggene finnes det om lag 2,5 millioner boliger. Årlige investeringer i rehabilitering, ombygging og tilbygg av yrkesbygg er i underkant av 80 milliarder kroner, skriver Enova i sin nylig presenterte årsrapport for 2017.

Norge har et stort teknisk og økonomisk potensial for å frigjøre både energi og effekt fra byggsektoren, men rehabiliteringen av den eksisterende bygningsmassen skjer i et saktere tempo enn ønskelig, påpeker rapporten.

For mange eiendomsbesittere er ikke energi hovedfokus. En årsak til dette er at kostnaden til energi utgjør en relativt liten andel av de samlede kostnadene. Innen privat sektor er det en utfordring at korte leiekontrakter gjør det mindre aktuelt for leietakere å investere langsiktig i bygget.

Byggeiere har tilsvarende begrenset interesse av å finansiere energitiltak i bygget så lenge det er leietaker som henter ut gevinsten i form av reduserte energikostnader. Denne problematikken gjør seg også gjeldende hos mange offentlige aktører, på grunn av separate budsjetter for investeringer og drift.

Videre påpeker rapporten at det er lav kompetanse hos både byggeiere og leietakere, samt høye transaksjonskostnader. Dette fører til at lønnsomme energi- effektiviseringstiltak ikke blir gjennomført.

De siste årene har mange nyskapende enkeltbygg bidratt til å drive teknologiutviklingen videre. I flere nybygg er det valgt innovative løsninger langt utover byggestandardene, med radikale forbedringer i både byggeprosesser, materialvalg og effekt- og energibruk. Her har forbildeaktører gått foran og bidratt til vekst og utvikling i markedet for ny energi- og klimateknologi.

Enova skal bidra til at samfunnets bygningsmessige behov løses på en så energi- og klimaeffektiv måte som mulig. Framover vil Enova jobbe med å få enda flere bygg- og eiendomsaktører med på med grønne bølgen som driver markedet framover.

Enova har over flere år tilbudt støtte til prosjekter som velger beste tilgjengelige teknologi ved nybygg og oppgradering av eksisterende bygg. Dette bidrar til at aktørene strekker seg lenger i valg av nye løsninger med mindre lønnsomhet og større teknologisk risiko. Enova vil fortsatt støtte tidlig markeds- introduksjon av ny teknologi i byggebransjen samtidig som nivået for hva som er beste tilgjengelige teknologi vil heves, kan vi lese i årsrapporten..

Eksisterende bygg og eiendom

Vider skriver Enova at det store flertallet av byggeiere og leietakere ser seg ikke tjent med å rehabilitere bygg ut over den oppgraderingen som følger
av slitasje, elde og utskifting av leietakere. Dersom man klarer å påvirke mulighetene til å iverksette tiltak mens bygningene er i bruk, vil dette føre til at en større del av effekt- og energi- sparepotensialet kan tas ut. Her kan leietakere være med på å drive fram en utvikling ved å sette krav til energiytelsen i byggene de leier.

Mange tiltak i bygg vil være lønnsomme å gjennomføre i dag, men dette gjøres likevel ikke i stor nok grad. En årsak er at byggeiere har manglende informasjon om mulighetsrommet for de beste tilgjengelige teknologiene. Enova mener at få byggeiere besitter selv tilstrekkelig byggfaglig og annen teknisk kompetanse til å kunne identifisere, gjennomføre og følge opp omfattende energi- effektiviseringstiltak.

Eksisterende bygg representerer et stort marked av både lønnsomme og mindre lønnsomme tiltak som kan redusere energibruken betydelig i eksisterende bygningsmasse. Teknologiene er i stor grad kjent, det handler om å ta dem i bruk og videreutvikle dem.

Nybygg

Det bygges rundt 5 millioner nye kvadratmeter årlig i yrkes- byggsegmentet. Tall fra SSB viser at antall igangsettings- tillatelser til næringsbygg var marginalt lavere i 2017 sammenlignet med året før. Det er ventet at byggetakten ligger på samme nivå i årene fremover.

Nye bygg blir stadig mer energieffektive, og fra utleiere, næringsmeglere og utbyggere rapporteres det om økt interesse for energieffektive bygg. I enkelte områder fører dette til økt betalingsvillighet i leiemarkedet. Forbildeaktørene opplever energi- og miljøeffektive bygg som et konkurransefortrinn og viktig for omdømmet. I den andre enden av skalaen finnes mange aktører som setter opp nye bygg uten ambisjoner utover gjeldende forskriftskrav.

De signalene Enova observerer tyder på et nybyggmarked som endres i positiv retning. Vi ser at stadig flere forbildeaktører viser vei, og vi har tro på at enkelte av de testede teknologiene vil lykkes i så stor grad at de blir hyllevare for neste generasjons rehabiliteringer.

Enova seren annen endring ved at fokus flyttes fra enkeltbygg til en systemtankegang hvor man ser flere bygg som en del av en helhet. Dette åpner for helt nye konsepter og økt verdiskaping. Samtidig er det å utvikle hele områder komplekst, og forutsetter samspill mellom mange aktører, helhetlig planlegging, innovasjon og ny teknologi på flere nivå.

Enovas programtilbud til bygg og eiendom

Gjennom konseptutredning og innovasjonsstøtte skal Enova stimulere spydspissene til å strekke seg lenger for å vise resten av bransjen hva som er mulig å oppnå. Dette gjelder både enkeltteknologier, helhetlige løsninger, områder og klimavennlige materialer, skriver Enova i årsrapporten.

Enova etablerer et nytt program som skal stimulere framoverlente aktører som ønsker å ta i bruk dagens beste teknologi, men som er utprøvd i svært liten skala, for å oppnå vesentlig bedre bygg enn dagens TEK­standard.

Enova gir økonomisk støtte til byggeiere som investerer i beste tilgjengelige teknologi innen energireduserende løsninger, og de som legger om fra fossile til fornybare energikilder. Det gis også støtte til å installere varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder.

I hele bygningsmassen inkludert bolig forbrukes det årlig om lag 80 TWh energi, noe som utgjør 40 prosent av energibruken på det norske fastlandet, er blant annet det vi kan lese i årsrapporten under avsnittet Bygg og eiendom.

Byggingen av Nye Jordal Amfi er i gang og blir fremhevet I årsrapporten som ett eksempel på energisparing i nybygg. Ved å kombinere en rekke spennende teknologiske

løsninger reduseres energibruken til én tredel av det som er blitt brukt i gamle Jordal Amfi.

Enova bidrar med 22 millioner kroner til det som trolig blir en av verdens mest energieffektive ishaller.

Dette er et sammendrag av avsnittet Bygg og eiendomhent hele Enovas Årsrapport her

Slik rangerer Enova prosjekter innen eksisterende bygg

Illustrasjonsbilde: Michael Gaida