Kurset NS6450 blir kjørt både som åpent kurs og inetrne. Bildet er fra åpent kurs på Lysaker i Bærum i 14. mars 2018.

NS6450 – Over 500 deltatt på kurs idriftsetting og prøvedrift

Satser spesielt på kommuner og store byggherrer

0

Standarden NS 6450 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner er en etterlengtet standard for å sikre av leveranser og idriftsetting blir riktig med en gang. Standarden ble publisert våren 2016 og frem til i dag er det kjørt en rekke kurs over hele landet spesielt rettet mot kommuner og store byggherrer. Over 500 har hittil deltatt, og kursvirksomheten fortsetter for fullt.

Publisert våren 2016 – de første byggeprosjektene som helt ut har basert seg på systematikken i 6450 vil bli ferdigstilt i år og neste år.

I mars ble det holdt to interne kurs for Akershus fylkeskommune, 3. april var det kurs for Oslo kommune Kultur og Idrettsbygg, 10. april er det kurs for Asker kommune og 30. april er det kurs for Volda kommune.

Interessen og forventningen til standarden er stor – svært mange prosjekter – privat og offentlige byggherrer har inkludert standardens ordlyd og bestemmelser i sine tilbudsgrunnlag.

Standarden beskriver detaljert og konkret hva som er partenes plikter/oppgaver – hvem skal gjøre hva når i prosjektperioden. Den inneholder presise definisjoner – ord og uttrykk som skal bidra til ferre språklig misforståelser – den beskriver et strengt testregime og fastlegger hva testprosedyrer og rapporter skal inneholde – den beskriver forutsetningene for neste steg og milepæler – den beskriver ytelsene som skal leveres i prøvedriftperioden og hva perioden skal føre til.

Det er slik at byggherrene får de beskriver, kjøper og kontrollerer. Vanskeligere er det ikke. NS6450 skjerper imidlertid kravene til så vel Byggherrens og leverandørenes gjennomføring.

NS6450 forutsetter en mer systematisk tilnærming, en langt tidligere planlegging av sluttfasen i byggeprosjekter – dermed også opplæring i hvordan dette kan gjøres

Både Standard Online og VVS foreningen tilbyr kurs i NS 6450 – heldagskurs i standarden med innlagte øvings/gruppeoppgaver – utforming av tilbudsgrunnlag – fastlegging av ytelseskrav – utforming av testprosedyrer – krav til innhold og format på FDV dokumentasjon m.m.

Noen aktører har valgt å gjennomføre kurset som en kick off for nye byggeprosjekter hvor både byggherre, prosjektledere, driftsansvarlige, rådgiver og entreprenørene/leverandørene deltar og løser da svært reelle og prosjektspesifikke problemstillinger –  i forkant.

Over 500 deltagere har så langt gjennomført kurset – enten på åpent kurs i Bergen og Oslo eller som bedriftsinterne kurs. Det er å tro at om en tid blir byggeprosjektene langt mer “Riktig med en gang”.

– Dialogbasert hele veien

Atle Magnussen er den i Fredrikstad kommune som er med i forprosjektfasen i kommunenes byggevirksomhet, og beskriver eller kvalitetssiker tekniske installasjoner som skal inn i bygget samt jeg at han er med på den delen av NS6450 som tar for seg på slutten av et prosjekt.

-Jeg ser viktigheten av at den siste fasen i prosjektet blir fulgt opp, for at vi skal unngå å få overlevert et bygg med mye mangler og feil, sier han.

Han forteller at han tok initiativet til å arrangere et slikt kurs, og siden jeg kjente Integras Arne Eggen fra før, tok han kontakt med ham.

-Jeg fikk et opplegg fra kursadministrator Kjersti Bye Halvorsen i Standard Norge og presenterte dette for min leder her i kommunen, som også mente at dette burde være relevant for de fleste innen bygg og eiendom. Kurset ble da åpent for Prosjekteringsavdelingen, Forvaltere, Stab og ledere for Vaktmestere og Renhold.

-Arne Eggen holdt er ryddig og informativt kurs, hvor han inkluderte alle, påpeker Magnussen.

Han innrømmer at det var en del av dem som var med på kurset, som var litt lunkne i starten, men de skjønte straks at dette gjaldt alle gruppene, hvis de skulle vi få gjennomslag for de tekniske detaljene de ønsket å oppnå når prosjektet var ferdig.

-I etterkant av kurset har jeg fått en del gode tilbakemeldinger fra kollegaer om at dette kurset var nyttig for dem, sier han.

Han sier videre at de mente de ville være mer på når det skulle lages testrutiner, og hva som skulle testes når det kom til testfasen, samt at de ville være mere våkne på ferdigbefaringene i forhold til Fredrikstad kommunes byggehåndbok/kravspekk.

Han avslutter med å stille spørsmålet til seg selv: – Har vi fått det vi har beskrevet og bestilt?

Og han gir følgene svar: – Det skal bli spennende å se hvor på vi er, når vi neste gang nærmer oss slutten av et prosjekt.

Prosjektkontroller Vegar Østli Bekkos i Nedre Romerike Vannverk AS har også vært igjennom kurset. Han sier:

-Kurset var gledelig dynamisk, i den form av at det var dialogbasert hele veien. Kurset tok opp aktuelle og nære problemstillinger, som var avgjørende for mitt læringsutbytte, og videre min omdannelse av teoretisk kunnskap til praktisk anvendbar kunnskap.  

– Hvilken nytte har du av kurset tilbake på jobb? Og hva tenker du om å dele kunnskapene med kolleger i organisasjonen?

-Jeg mener at kurset bidro til en mer enhetlig forståelse av hvilke krav som bør settes, hvilke opp- og nedsiderisiko som foreligger, samt hvordan vi kan sørge for å opptre forutsigbart ovenfor våre leverandører. Dermed skaper vi bedre relasjoner. Jeg mener at om man først skal delta på/arrangere et slikt kurs, bør man også sette av tid og involvere bredt i sin organisasjon, sier Vegar Østli Bekkos.

En jungel av standardkontrakter – kurs skal veilede