Samspill mellom tekniske anlegg avgjør optimal drift av bygget

Den ITB-ansvarlige har rollen med å se på delsystemene som en helhet og knytte disse sammen til en felles teknologisk plattform. Byggherren får da muligheten til å redusere kostnader både hva gjelder investeringer og drift.

0

Når alle eller deler av byggets tekniske installasjoner skal kobles sammen og driften samordnes, bør det benyttes ITB – integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Det gjør det enklere å overvåke byggeprosessen.

Omfanget av ITB-rollen styres av NS 3935:2011 «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse».

Mange av disse i ingressen nevnte anleggene og systemene er avhengig av hverandre for å oppnå optimale driftsforhold. En god ressurs her er å ha en ITB-ansvarlig som følger opp fremdriften av byggeprosessene og driften av ferdige bygg. Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget.

Den ITB-ansvarlige har rollen med å se på delsystemene som en helhet og knytte disse sammen til en felles teknologisk plattform. Byggherren får da muligheten til å redusere kostnader både hva gjelder investeringer og drift.

ITB-ansvaret handler om å stille de rette spørsmålene til leverandører, underentreprenører og rådgivere, slik at funksjonskravene og grensesnitt avklares. Resultatet av dette gir integrasjon og man unngår klassiske fallgruver.

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) er et godt verktøy for å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

De strenge energi- og miljøkrav som i dag er satt på bygninger, og som vil bli strengere i fremtiden, krever god planlegging, koordinering, oppfølging og installasjon av tekniske anlegg. Slike kompliserte systemer gir til slutt store gevinster for miljø, energibruk, sikkerhet og økonomi.

ITB-fordelen oppnås gjennom å jobbe systematisk og helhetlig i forbindelse med planlegging, bygging, integrasjonen og testing av tekniske anlegg på tvers av alle faggrupper.

Både ved nybygging og rehabiliteringer er det nødvendig med en slik samordning på tvers av fag for å få mest mulig ut av de tekniske anleggene. ITB bringer integrasjonen mellom fagene sammen under ett ansvarsområde.

ITB er NS 3935

Illustrasjonsfoto: ITBaktuelt/Pixabay/AndGra