Knut Løe hos Standard Norge. Foto: ITBaktuelt

– Bygningsautomatisering smelter sammen med IT, da er standarder viktig

-Når nå teknologien vi omgir oss med, blir tatt i bruk på nye områder – og i nye løsninger, så får vi funksjonaliteter som tidligere ikke var mulig. Lagring i «skyen» av store datamengder og bruk av IoT (Internet of things) gjør tradisjonelle og nye verktøy mye kraftigere. Bruksområdene blir nær sagt ubegrensede, sier prosjektleder Knut Løe hos Standard Norge.

0

-Når nå teknologien vi omgir oss med, blir tatt i bruk på nye områder – og i nye løsninger, så får vi funksjonaliteter som tidligere ikke var mulig. Lagring i «skyen» av store datamengder og bruk av IoT (Internet of things) gjør tradisjonelle og nye verktøy mye kraftigere. Bruksområdene blir nær sagt ubegrensede, sier prosjektleder Knut Løe hos Standard Norge.

Han påpeker at skal man holde tak i denne utviklingen er det viktig å kunne kjenne igjen og ha tilgang til disse dataene. Kommunikasjon i bygningsautomatisering smelter sammen med IT, og mye kan styres fra mobilen.

-Dette genererer nå et standardiseringsarbeid som skal se på hvordan dataene kan «tagges», slik at vi både kan finne og benytte oss av dataene, sier han og understreker at komiteen i Standard Norge, SN/K 025 vil delta aktivt i dette arbeidet. Dette vil for øvrig igjen ledes av den internasjonale komiteen CEN/TC 247 for å tilpasse nasjonale og internasjonale standarder.

I denne utviklingen ser Knut Løe en stor fordel i at Standard Norge og Enova har et godt samarbeid om standarder i flere sammenhenger. Blant annet innen aktivitetene som fremmer energisparing og utvikling av verktøy for anskaffelser og gjennomføring.

I det internasjonale arbeidet er det ISO/TC 205 Building environment design, ved WG3 Building automation and control system design som har mange aktiviteter rundt standarder for bygningautomasjon.

– Etter ønske blant annet fra Norge er det startet et prosjekt som skal beskrive hvordan bygningsinformasjonsmodeller i BIM skal implementere og beskrive bygningsautomatisering. Norge stiller med to eksperter i dette arbeidet, forteller Knut Løe. I tillegg til han selv deltar Andreas Erichsen fra Erichsen & Horgen.

-Vedlikehold av eksisterende standarder er et viktig arbeid som også må gjøres – både nasjonale standarder og internasjonale standarder som blant annet NS 3935 ITB og NS-EN ISO 16484-5/6 BACnet. Her foregår det et omfattende samarbeid med CEN/TC 247 og ISO/TC 205 WG3.

-I europeisk sammenheng er CEN/TC 247, med sitt fulle navn Building Automation, Controls and Building Management helt sentralt. I denne tekniske komiteen har vi nå en norsk formann, sier Knut Løe. Han viser til at det er Tor I. Hoel fra ÅF Advansia som har dette viktige europeiske oppdraget.

Hoel har allerede ledet sitt første «Plenary meeting» som ble avholdt i Norge i april. Sekretariatet er lagt til standardiseringsorganisasjonen i Sveits.

Løe forklarer at det er høyt aktivitetsnivå med standardiseringsarbeid i europeisk sammenheng, og at mange standarder er i utstrakt bruk av automatiseringsbransjen. Mye av dette europeiske arbeidet har et omfattende samarbeid på internasjonalt plan med ISO/TC 205/WG3.

-Her hjemme har Standard Norges sin komité SN/K 025 Bygningsautomatisering. Dette er en speilkomité for både ISO/TC 205 og CEN/TC 247, samt er en ekspertkomité for nasjonale aktiviteter. Komiteen består i dag av totalt 14 eksperter som representerer alle deler av bransjen; oppdragsgivere, leverandører, tekniske totalleverandører og myndigheter.

Knut Løe sier til slutt at det skal startes en nasjonal gruppe under SN/K 025 Bygningsautomatisering som skal følge opp BIM/BACS og det arbeidet som gjøres i ISO-regi.

– Økt bruk av standarder for ferdigstillelse og igangkjøring reduserer feilmarginen

– Standarden gir hjelp til å avgjøre hvor du bør sette inn støtet for å få gevinsten du ønsker deg, ikke minst i rehab-prosjekter, sier teknisk direktør Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom. Foto: Hilde Kari Nylund