Fra Schweigårdsgate 21/23. Foto: Bane Nor Eiendom.

Tenk om grønne bygg smører hjernen så den fungerer 26,4% bedre!

Vitenskapelige artikler har påvist at miljømerkede bygg oppnår bedre luftkvalitet, øket produktivitet og øket fysisk velvære. Denne amerikanske undersøkelsen fra 2016 tallfester hvor bra det går: 26, 4% høyere score når leietagere i miljøsertifiserte bygg med dokumentert godt inneklima, gjennomførte tester der de skulle ta krevende beslutninger.

0

Selv om det åpenbart ikke er likhetstegn mellom undersøkelsens forhøyede score og øket produktivitet, så er det et oppsiktsvekkende høyt tall. Litt lek med tall: En produktivitetsøkning på bare en ti-del av dette (2,64%), tilsvarer over 20 mill i øket utbytte på lønnskostnadene i et 20 000 m2 stort norsk kontorbygg.

Artikkelen «The impact of working in a green certified building on cognitive function and health» har sammenlignet kognitiv funksjon – det vil si vår evne til å tenke – hos arbeidstagere i bygg med og uten miljøsertifisering. 109 testpersoner i bygg lokalisert i 5 amerikanske byer gjennomførte tester der de skulle ta avanserte beslutninger. Sammensetning av grupper og forhold under testene var nøyaktig de samme. Eneste forskjell var om de satt en miljøsertifisert bygning eller ikke.

De grønne byggene ble plukket ut med utgangspunkt i dokumentert høy kvalitet på ventilasjonssystem og lav luftforurensing fra materialer (lav TVOC). Det vil si at dette var bygg med høy score innen helse og innemiljø. Helse og innemiljø er et svært sentralt tema for grønne bygg. I vårt prosjekt “Merverdien av grønne bygg” dokumenterte vi at helse og innemiljø er det tema som er høyest prioritert blant eiere som bygger grønt. Vi viste videre at helse og innemiljø høyest betalingsvilje blant leietagere – 3% i snitt.

Artikkelen påpeker 30% reduksjon i rapporterte symptomer relatert til inneklimaproblematikk. De observerte forbedringene forklares delvis med bedring av inneklimarelaterte forhold som luftkvalitet og lys. Det påpekes imidlertid at det er en samling av mange kvaliteter ved miljøsertifiserte bygg, som til sammen gir de positive helseeffektene.

BREEAM-NOR har et bredt fokus på tradisjonelle inneklima-tema i bygninger. Det amerikanske sertifiseringssystemet WELL tar dette videre, og omfatter blant annet kapittel om kosthold og trim. Systemet legger opp til mye måling, og fokuserer i stor grad på tilrettelegging for godt hjernearbeid. Det første kurset WELL-kurset i Norge er avholdt i regi av NGBC. Manualen kan du lese her.

NGBC og Grønn Byggallianse
flytter til Greenhouse Oslo

Landbrukskvartalet i Oslo. Illustrasjon: Studi 16. Innfelt: Katharina Th. Bramslev