– Den faglig kompetansen Elektroskolen gir, er meget viktig i mitt daglige arbeid, sier eltakstmann og daglig leder Eirik Krogstad i KV Elektrokontroll AS på Grinner utenfor Kongsvinger.

-Elektrobransjen er skakkjørt, altfor mange lettvinte løsninger

Kurser seg på Elektroskolen

0

Dagens eltakst og brannetterforskning må forankres på kunnskap og ikke upresise årsakssammenhenger. Det kan få alvorlige konsekvenser for rettssikkerheten til de som f.eks. blir feilaktig dømt som brannstifting i en straffesak. Elektroskolen AS i Oslo tar nå grep og utdanner spesialister innen eltakst, elkontroll og brannetterforskning for å møte slike utfordringer.

Selskapet har spesialisert seg på eltakst, skadetakst, termografi, elkontroll, tredjepartvurdering og nå brannetterforskning.

Som eltakstmann registrerer Eirik Krogstad daglig mye feil og mangler i elektriske anlegg.

– Blant fagfolk syndes det mye. Vi registrerer dårlig utført arbeid og lovpålagte kontroller mangler. Elektrikere skal bekrefte at alt installert materiell er i henhold til forskriftene. I dag utføres det kun stikkprøvebaserte kontroller og i mange tilfeller er de mangelfulle. I flere boliger, som vi har kontrollert, har f.eks. jordfeilbrytere ikke blitt utløst. Det kan enten skyldes feil på utstyret eller tilkoblingen. Av 10 kontroller i det elektriske anlegget er 9 for dårlige. Det er skremmende og skyldes enten for dårlig opplæring eller manglende yrkesstolthet. Da jeg tok fagprøven på 80-tallet var det en større stolthet til faget og strengere kontroll av det elektiske anlegget. I dag er det fraværende, noe som skyldes manglende fagkompetanse, tidspress og sterkt reduserte priser.

Teoretisk og praktisk tilnærming

Nylig deltok Krogstad på et 3-ukers utdanningskurs i regi av Elektroskolen. Et sentralt tema var brannetterforskning hvor brannsakkyndig Guttorm Liebe var foredragsholder.

– De færreste huseiere vet forskjell på en eltakstmann og elkontrollør. Kjøper du en bolig hvor det er mye feil og mangler i det elektriske anlegget som utsettes for brann, er det et fåtall som har kompetanse til å avdekke brannårsak. Som fagfolk er det vår oppgave å avdekke feil og mangler og finne brannårsaken, sier Krogstad.

– Elektroskolen har både en teoretisk og praktisk tilnærming til faget, som er viktig for å tilegne oss riktig kompetanse. Å bli en dyktig brannetterforsker krever derimot flere års praktisk erfaring.

Kvalitetssikringsordning

– Målsetningen med mitt to dagers kurs på Elektroskolen var å beskrive hvordan vi etterforsker årsak og hvordan branner utvikler seg. Målet er å gjøre kursdeltakerne bedre rustet til å tolke brannskadebildet når de kommer til et arnested, sier tidligere brannsjef i Skien Guttorm Liebe, som var en av hovedforedragsholderne på fagseminaret til Elektroskolen.

Tidligere brannsjef i Skien Guttorm Liebe, som har vært brannsakkyndig i flere rettssaker, var en av hovedforedragsholderne på fagseminaret til Elektroskolen. Han savner en kvalitetssikringsordning hvor rapporter/konklusjoner, som fremlegges i retten, gjennomleses og vurderes av flere sakkyndige.

– Dermed kan de raskt se om den brannsakkyndige har fått med seg alle relevante data. I dag stilles det ingen faglige krav for å bli brannsakkyndig og det er tilfeldig hvem som oppnevnes i retten. Derfor må faglige kvalifikasjoner og praktisk erfaring vektlegges sterkere. Dernest bør retten og påtalemyndigheten ha tilgang på flere sakkyndige personer slik at de har et bedre grunnlag til å vurdere skyld eller ikke. Rapporter, som vi utarbeider, bør følge samme standard slik at retten enkelt kan sammenlikne saker som har vært ført tidligere. Brannsakkyndige utarbeider egen dokumentasjon slik at kvaliteten fra sak til sak varierer sterkt. Det kan få store konsekvenser for rettsutfallet.

Liebe kan fortelle at uttalelser fra brannsakkyndige ofte er utslagsgivende for tiltalen i en rettssak.

– Er den for dårlig gjennomarbeidet, kan det påvirke dommen. Det er særdeles uheldig dersom noen dømmes for branner de ikke har påsatt.

Viktig å heve kunnskapsnivået

– Ethvert tiltak som hever kunnskapsnivået blant brannsakkyndige er viktig. Målsetningen med mitt to dagers kurs på Elektroskolen var å beskrive hvordan vi etterforsker årsak og hvordan branner utvikler seg. Målet er å gjøre kursdeltakerne bedre rustet til å tolke brannskadebildet når de kommer til et arnested. Min oppgave er å beskrive hvordan branner utvikler seg til de er slukket, sier Liebe. Han mener konseptet til Elektroskolen er viktig for å få øke kunnskapen om generell brannetterforskning.

– Blant kursdeltakerne var stor interesse til mitt foredrag.

Tilegne seg kunnskap om brannårsaker

– Halvparten av alle branner i Norge skyldes elektriske årsaker, sier Liebe.

– Bransjekunnskapen er for dårlig og kun et fåtall driver med brannetterforskning. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Utdanningskurset til Elektroskolen er viktig for å utdanne fagfolk, som kan vurdere brannårsaker.

Stort utbytte av kurset

– Kurset eltakst i regi av Elektroskolen er det beste jeg noensinne har deltatt på, sier daglig leder i nyetablerte Elektro Trøndelag AS Rolf Wedø med base i Trondheim.

– Jeg har fått en dypere forståelse i hva og hvorfor hendelser skjer og hvilke konsekvenser det kan få. Erfaringene fra kurset kommer jeg til å videreformidle til mine 10 medarbeidere. Et viktig budskap fra kurset er å utføre monteringsarbeidet nøye og være kritisk i valg av utstyr.

Skakkjørt bransje

Elektrobransjen er skakkjørt. Det er altfor mange lettvinte løsninger, stort prispress, dårlige produkter og lavt kunnskapsnivå. På spørsmål om hvilke krav han stiller til sine montører, svarer Wedø:

– I dag stiller jeg høyere krav til arbeidsutførelse enn hva tilfellet var tidligere da vi hovedsakelig jobbet mot prosjektmarkedet. Nå arbeider vi kun mot privatmarkedet hvor vi fakturerer for medgåtte timer. Arbeide på det elektriske anlegget kan få store konsekvenser for huseier og oss, sier han, spesielt om det er galt utført. Det er lettere å gjøre seg bemerket som en god installatør enn å velge lettvinte løsninger, avslutter Wedø.

Eltakstmenn er opplært i grundig evaluering av elanlegget. Her er et eksempel på pent oppusset bolig, med totalt ulovlig elektrisk anlegg. Bak de nymonterte MDF platene skjuler det seg ulovlig elektrisk installasjon, med ulovlige koblinger løst i veggen. Ofte ser vi svært dårlige koblinger i f.eks. koblingsklemmer, noe som er brannfarlig, og medført flere branner. Erfaringen er at slike kan leveres både av elektrobransjen og ufaglærte. (Alle illusrasjonsbilder: Norsk Elektro – Kontroll AS).