kontroll
Tore Fosaas har erfaring gjennom 26 år som automatikkleverandør og mer enn 20 år som rådgiver bygningsautomatisering.

Ved leveranse av bygningsautomasjon er kontroll nødvendig

Mulig å standardisere funksjonene

0

Tore Fosaas har 26 år erfaring som automatikkleverandør og mer enn 20 år som rådgiver bygningsautomatisering. Artikkelen er i hovedsak et konsentrat av hans artikkelserie som ble publisert i 2018 her på ITBaktuelt.no.

Artikkelen angir hvorfor og hvordan byggherren får kontroll med leveranse av bygningsautomatisering. I artikkelen fremgår bl.a. hvordan en sikker prosjektgjennomføring av leveranse bygningsautomatisering kan gjennomføres.

Den raske teknologiske utviklingen og mange leverandører av bygningsautomatisering i samme prosjekt, er en stor utfordring for byggherrene.

For flere detaljer se Bygningsautomatisering.info.

Hva er bygningsautomatisering?

Bygningsautomatisering er: Funksjoner!

Funksjoner for inneklima og miljø.

Dette er alle funksjoner for VVS og elektroanleggene slik at inneklimaet blir i henhold til de krav byggherren har angitt med hensyn til romtemperatur, luftkvalitet, lysstyring og solavskjerming.

Driftsfunksjoner

Dette er funksjoner som driftspersonellet bruker i sin drift av alle bygningstekniske anlegg samt funksjoner for energiøkonomisering, lastkontroll og overvåking av driftskostnadene.

Driftsfunksjonene utføres i skjermbilder både sentralt og lokalt i tekniske rom. Bussystem romfunksjoner betjenes normalt for hvert rom angitt i plantegninger.

Hva er leveranse bygningsautomatisering?

Leveranse bygningsautomatisering er funksjonene ovenfor og alt som skal til for å etablere disse funksjonene:

 • Funksjoner for inneklima og miljø
 • Driftsfunksjonene
 • Utstyr: SD-anlegg, Bussystem romfunksjoner, Automatikkutstyr og 434-fordelinger.
 • Ytelser for: Dokumentasjon, Idriftsettelse, Grensesnitts behandling, Opplæring, Prøvedrift, Overtakelse, m.m.

Det er derfor helt avgjørende med høy kvalitet på leveranse bygningsautomatisering for å sikre et godt inneklima og miljø, like driftsfunksjoner samt lave driftskostnader!

Hvordan er situasjonen normalt for
leveranse bygnings-automatisering i dag?

 • Bygningsautomatisering leveres av rør-, ventilasjon og elektroleverandørene samt automatikkleverandør og ev. en toppsystemleverandør. D.v.s. inntil 5 leverandører i samme prosjekt.
 • Kvaliteten på leveranse bygningsautomatisering er avhengig av samspillet mellom byggherren, byggherrens prosjektleder, rådgiverne og leverandørene. D.v.s. 10 aktører.
 • Det angis kun en kravspesifikasjon til bygningsautomatisering og ikke til leveranse bygningsautomatisering. Normalt er denne kravspesifikasjon ikke komplett, ikke entydig og ikke relevant.
 • Kravene til samspillet mellom alle aktørene inkl. grensesnitt mellom automatikkleverandør og rør-, ventilasjon og elektroleverandørene mangler.
 • Kvalitetssikring av viktige oppgaver mangler.
 • Mange byggherrer mener at det må leveres en funksjonsbasert kravspesifikasjon. Dette er helt nødvendig med dagens raske teknologiske utvikling.
  En funksjonsbasert kravspesifikasjon må inneholde alle nødvendige funksjoner. Dette er også en mangel i dagens situasjon.

På bakgrunn av ovennevnte har byggherren ikke kontroll med leveranse bygnings-automatisering i dagens situasjon!

Hvordan kan byggherren få full kontroll med leveranse bygningsautomatisering?

Nedenfor er beskrevet en ny måte å gjennomføre leveranse bygningsautomatisering på som sikrer byggherren full kontroll.

Byggherren må levere kravspesifikasjoner for alle aktørers oppgaver i prosjektene og ha kvalitetssikringsrutiner for alle viktige oppgaver inkl. overtakelsen.

Alle krav til aktørene må være: Komplette, entydige, relevante og like i alle prosjekter.

Byggherren må angi krav til hovedoppgaver for følgende aktører:

 • Byggherrens Prosjektleder skal kun utføre nødvendige kvalitetssikringsoppgaver.
 • Rådgiverne skal prosjektere VVS- og elektroanlegg på vanlig måte, men angi hovedfunksjoner for de systemer som skal leveres. De skal ikke angi noen krav til bygningsautomatisering.
 • Automatikkleverandøren skal levere all bygningsautomatisering i h.h.t byggherrens kravspesifikasjon som skal være lik i alle prosjekter. Kravspesifikasjonen må være funksjonsbasert slik at automatikkleverandøren har stor frihet til å velge sin teknologi.
 • Leverandørene av rør, ventilasjon og elektro skal levere VVS- og elektroanlegg og oppfylle byggherrens krav til grensesnitt mot leveranse bygningsautomatisering. De skal ikke levere bygningsautomatisering med noen få angitte unntak.
 • Totalentreprenøren skal engasjere en automatikkleverandør direkte underlagt totalentreprenøren. Det må stilles krav til hvordan totalentreprenøren skal behandle leveranse bygningsautomatisering.
 • Eventuell Toppsystemleverandør skal samarbeide med lokal automatikkleverandør under idriftsettelsen og før overtakelsen.

Hvilke fordeler vil byggherren få?

 • Byggherrens prosjektorganisasjon får en enkel og alltid lik prosjektgjennomføring i alle typer prosjekter.
 • All koordinering mellom alle aktørene er angitt før prosjektet starter. Det er ikke behov for ITB-ansvarlig for bygningsautomatisering.
 • Byggherrens krav til alle aktører er standardiserte og dermed alltid like i alle typer prosjekter. Byggherren slipper derved endre kravene i hvert enkelt prosjekt.
 • Ingen tilleggskostnader.
 • Overtakelsen blir alltid lik i alle prosjekter og leveranse bygningsautomatisering kan overtas uten feil og mangler.
 • Driftspersonellet får like funksjoner for inneklima, miljø og drift i alle prosjekter.
 • Byggherren får kun 1 automatikkleverandør å forholde seg til og en eventuell toppsystemleverandør.
 • Automatikkleverandøren kan kopiere alle funksjoner for inneklima-, miljø og drift for like systemer som er levert i tidligere prosjekter.
  Dette gir fordeler både med hensyn til pris og kvalitet.

Når det stilles entydige og komplette krav til alle aktører vil det ikke være uklare forhold som må avklares i prosjektene.

Dette gir fordeler for alle aktørene i prosjektet!

Hvorfor oppnår byggherren fordelene ovenfor?

 • Det stilles krav til alle aktører.
 • Kravene er: Komplette, entydige, relevante og like i alle typer prosjekter.
 • All bygningsautomatisering leveres av kun 1 automatikkleverandør.
 • All koordinering mellom leverandørene er angitt før prosjektet starter.
 • Byggherren benytter rutiner for kvalitetssikring av alle viktige oppgaver.

Full kontroll med leveranse bygningsautomatisering er nødvendig for å lykkes både i gjennomførings- og driftsfasen!  


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Økende etterspørsel etter avansert bygningsautomasjon

Til venstre: Per H. Lian, salgssjef og Ståle Syversen, daglig leder i SRO.