stort arbeid
Knut Løe er Standard Norges prosjektleder innen arbeidet med utarbeidelse av nye standarder for bygningsutomasjon. Foto: ITBaktuelt/PH

Stort arbeid med fornyelser av standarder for bygningautomasjon

Flere aktive grupper i gang

0

Stort arbeid: Standard Norges komité SN/K 025 Bygningsautomasjon har flere arbeidsgrupper i gang med å revidere og utvikle nye standarder. Prosjektleder Knut Løe viser til at standarder har stor positiv innvirkning på økonomien i et samfunn, slik det kommer frem i en undersøkelse gjennomført i de fem nordiske landene.

  Studien viser for eksempel at bruken av standarder i økonomien er assosiert med en økning på 10,5 prosent i arbeidsproduktiviteten. Knut Løe presiserer at studien bygger på en svært bred undersøkelse blant 1200 firmaer i Norden.

 -Tidligere var det å få eksperter inn i komiteer som skulle utarbeide standarder basert på at den enkelte ekspert så fordelene for seg og sitt firma. Etter at rapporten kom er det nå i tillegg blitt et fokus også på den samfunnsmessige betydningen av standardisering, og den store betydningen dette har for BNP. Rapporten er en vitamininnsprøyting. Plutselig var bruken av standarder og gode resultater helt konkret for mange selskaper, sier han.

-Nå går vi ikke lenger rundt og tror at standarder er viktig. Nå vet vi det, sier Knut Løe og legger trykk på hva man vet, og at funnene er viktigere enn hva man trodde.

Viktig med fokus på IT

-Vi ser at aktører som har særlig fokus på IT, begynner å bli aktive. Svakheten hittil har vært tradisjonell tenkning på bygningsautomasjon uten å ha med seg behovet for IT-kompetanse. Derfor er det viktig å få IT-kompetanse inn i komité- og gruppearbeidet, noe det for tiden jobbes aktivt med.

SN/K 025 Bygningsautomasjon er en svært aktiv komité i Standard Norge, med 14 medlemmer pluss observatører.

-Vi har et krav om at komiteen og arbeidsgruppene er bredt sammensatt fra bransjen. Ikke minst er det viktig at byggherrene er med på laget. Komiteen er bredt representert med medlemmer fra hele verdikjeden, slik som eiendomsselskaper, private og offentlige aktører, rådgivere og leverandører, sier Løe.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Arbeidsgruppene har fått sine mandater

De arbeidsgruppene som er under SN/K 025 – forkortet til AG – er godt i gang, og jobber med terminologi for bygningsautomasjon (AG2), drift av tekniske bygningsinstallasjoner (AG3), datasikkerhet (AG4), BIM/BACS (AG5) og SmartBuildings (AG6). Hver og en av disse arbeidsgruppene har fått sine mandater de jobber ut fra. Tidsperspektivet for når de skal ha sitt materiale ferdig varierer, og i noen grad avhengig av utviklingen i samfunnet rundt oss.

Etter hvert vil komiteen SN/K 025 gjennomgå materialet fra arbeidsgruppene. Dette kan medføre utvikling av nye publikasjoner fra Standard Norge. Forslag til slike godkjennes av komiteen og av Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom BAE. Publikasjoner er som regel gjenstand for en offentlig høringsrunde. Et betydelig arbeid, og i noen tilfeller et langt lerret å bleike om man skal tolke Knut Løe.

Det er SN/K 025 som foreslår/aksepterer de ulike mandatene til arbeidsgruppene. Når komiteen får tilbake utarbeidede forslag til en standard, teknisk rapport eller teknisk spesifikasjon ser man på om mandatet er fulgt og at det er god nok teknisk kvalitet.

-Standard Norge kvalitetssikrer detaljene, ser på om setningene er forståelig, og at det er tydelig skille mellom det normative og informative innholdet i dokumentet. Men det tekniske innholdet i standarden som arbeidsgruppene har utarbeidet berøres ikke av den interne kvalitetssikringen, formidler Løe.

Stort arbeid: Komiteen engasjert i mange standarder

Komiteen har de senere år vært engasjert i norske standarder som NS 3935 ITB, NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift, NS EN15232 Bygningers energiytelse og dens norske veileder.
For tiden utvikles det også en ny standard for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene som vil publiseres som NS 6460.

Knut Løe oppsummerer til slutt; at i tillegg til arbeidet i SN/K 025 Bygningsautomasjon, gjøres det et betydelig arbeid på europeisk plan gjennom CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management og internasjonalt i ISO/TC 205 Building Environment Design.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Klare tall viser at standarder er nøkkel til effektivisering

klare tall
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.