Vidar Lysaker er driftsleder ved Fylkeshuset i Aust-Agder i teknisk rom foran Apurgo M3 vannbehandlingssystemet. Billedrettigheter: Vidar Lysaker

Legionella: overvåker og drifter systemet via en nettbasert plattform

Samling om vannbehandling, driftsrutiner og redusert energibruk

0

Legionellasikring har tradisjonelt vært forbundet med mange driftsoppgaver og høye varmtvannstemperaturer. Dette har vanskeliggjort gode løsninger for energisparing på varmtvannssiden. Samtidig er det mye frustrasjon rundt mengden driftsoppgaver som må gjøres, samt usikkerhet knyttet til om det man gjør har en hensikt.

Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri fikk godt gehør for sitt foredrag i Arendal nylig, hvor hun presenterte muligheten for å kombinere effektiv legionellasikring med både besparelser i tid- og energi.

Valg av strategi for vannbehandling baserer seg ofte på billigste innkjøp i stedet for kvalitet.

Skiri har 13 års erfaring fra legionellaforebyggende arbeid. I disse årene har hun opparbeidet kunnskap og erfaring med mange vannbehandlingsprodukter og hun har bistått mange eiendoms- og driftsaktører med legionellaforebyggende rutiner. Vi opplever at mange nå er opptatt av å forebygge mot Legionella, men at det ofte er en usikkerhet knyttet til hvilke rutiner som bør gjøres og om det man gjør virker etter hensikten.

Det er flere vannbehandlingsprodukter på markedet og ikke alltid så lett å skille disse fra hverandre. En utfordring er at de som skal drifte bygget sjelden har påvirkning på hvilke vannbehandlingsløsninger som velges. Dermed velges ofte de rimeligste løsningene av entreprenørene eller innkjøperne, uten å ta hensyn til kostnader i form av driftstimer, energibruk og vannforbruk, eller om den valgte metoden er den beste for det aktuelle bygget og kan håndteres på en sikker måte mht. HMS.

Valg av legionellaforebygging må gjøres basert på en risikovurdering

I valg av strategi for legionellaforebygging bør en risikovurdering ligge til grunn. Man bør kjenne varmt- og kaldtvannsanlegget og dets kompleksitet og størrelse, samt antall og kategori av brukere. Det er ingen universal løsning som er best egnet for eller hensiktsmessig for alle typer bygg.

Har man et kontorbygg med 2 dusjer i kjelleren som benyttes av normalt friske mennesker, eller er det et helsehus med mange eldre beboere, eller en idrettshall med mange brukere i ulike aldre? For de mindre enhetene er god temperaturkontroll ofte godt nok.

Mens i bygg med mange brukere og større komplekse rørnett, så er det nødvendig å se på andre løsninger.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Se på helhetsbildet ved valg av strategi for legionellaforebygging

Skiri oppfordrer til å ikke ene og alene se på kostnadene ved innkjøp av produkter og tjenester. Det er viktig å se på det totale bildet av utgifter. F.eks. hvor mange driftstimer må påregnes for å etterse en innretning? Baserer man seg på tradisjonell varmtvannsbehandling med 70 grader C i bereder og 60 grader C i tappepunkter, så kan dette medføre svært mange driftstimer. For et helsehus med 70 beboere, vil f.eks. halvårlig rengjøring og desinfeksjon med klor av dusjhoder og slanger fort kunne medføre en kostnad på 12-20.000 i året om man ser på timebruken for drifts- eller renholdspersonell. En annen kostnad man ofte ikke tenker på, er energibruken til varmtvannsproduksjon. Mye energi går med til å opprettholde ønsket varmtvannstemperatur, samtidig går mye av energien til spille i form av varmetap fra dårlig isolerte rør.

For store komplekse bygg med mange dusjer og mange brukere vil det være vanskelig og svært arbeidskrevende å oppnå god legionellasikring på denne måten. Da er kontinuerlig vannbehandling av hele rørnettet, både på kaldt- og varmtvannsnettet, den beste løsningen.

Apurgo M3 er et av produktene på markedet. Det bidrar til å rense rørnettet for begroing (biofilm hvor bakteriene oppholder seg) og gir kontinuerlig desinfeksjon for å forhindre ny bakterieoppblomstring.

Siden Apurgos driftsavdeling overvåker og drifter systemet via en nettbasert plattform, sikrer man at anlegget er i drift uten at driftspersonell må etterse anlegget. I tillegg gjøres alt av montering av lokale rørleggere og elektrikere, mens Apurgo personell styrer dette over internett. Årlig service gjøres også av lokale ressurser.

Dermed er det store besparelser for kunden i form av reduksjon i timebruk hos driftspersonell, ingen reiseutgifter til leverandør og ingen ekstra kjemikaliekostnader som faktureres utenom serviceavtale. I tillegg er det potensiale for å spare energi ved å senke varmtvannstemperaturen og dermed redusere strømbruk til varmtvannsoppvarming. Lavere varmtvannstemperatur reduserer også varmetap fra rørledninger.

Dette kan kun gjøres om man har behandling av hele rørnettet. Ser man på dette totalbildet så vil en investering i et Apurgo M3 vannbehandlingsanlegg nedbetales etter 2-3 år for de største byggene.

Stor interesse for innovativ vannbehandlingsløsning

Den 14. mai møttes 16 deltagere på Fylkeshuset i Aust-Agder for en fagsamling om Legionella, Apurgo M3 vannbehandling, driftsrutiner og potensiale for besparelser i form av redusert energibruk og reduksjon i driftstimer på legionellaarbeid. Til stede var representanter for både eiendomsdriftere, rørleggere og rådgivende ingeniører. Det ble mange gode spørsmål fra salen og det var tydelig at mange var opptatt av problemstillingen.

Etter samlingen fikk deltagerne være med ned i teknisk rom hvor driftsansvarlig Vidar Lysaker viste frem sitt nylig installerte Apurgo M3-5 vannbehandlingssystem. Lysaker er godt fornøyd så langt.

-Som driftsansvarlig ved Fylkeshuset i Aust-Agder ville jeg ha den tryggheten at mitt bygg er til enhver tid sikret mot vekst av legionella i rørsystemet. Det at vi kan spare energi ved å senke temperaturen på varmtvannsanlegget er en ekstra bonus som vil da føye seg inn i en rekke av energisparende tiltak som er utført de siste årene. Apurgo har en meget høy kompetanse på området og har kunnet gi svar og løsninger som vi hadde behov for å kunne tegne en serviceavtale, sier Vidar Lysaker.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk

Illustrasjonsfoto: Pixabay