Inger Grethe England, senioringeniør i DIBK. Foto: Ole Peter Galaasen

Forarbeidet til nye energi- og miljøkrav i TEK17 er i gang

Skal definere krav til nesten nullenergibygg (nNEB)

0

EUs bygningsenergidirektiv II skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Her i Norge utarbeider nå Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) et forslag til en definisjon av nNEB som kan inngå i byggteknisk forskrift.

– Bakgrunnen for oppdraget er oppfølging av klimaforliket Stortinget vedtok i 2012 hvor det heter at energikravene i byggteknisk forskrift, TEK17, skal skjerpes til nesten nullenerginivå i 2020 for alle nye bygg, sier Inger Grethe England, senioringeniør i DIBK.

I oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeider nå direktoratet et forslag til definisjon av nesten nullenerginivå. Departementet fastsetter de nye kravene etter at forslaget er sendt på høring.

Lytter til hele byggenæringen

I arbeidet med å lage forslag til nye energikrav samarbeider DIBK med relevante aktører i byggenæringen, blant annet Enova og NVE. Direktoratet inviterte derfor til dialogmøte med byggenæringen for innspill til en nasjonal definisjon av nNEB tirsdag 21. mai.

– Vi arbeider nå med et forslag til en definisjon på hva nesten nullenerginivå skal være i Norge og det er for tidlig å si hvordan det endelige forslaget vil bli. De største utfordringene i dette arbeidet er å balansere ulike hensyn og å utarbeide kostnadsoptimale løsninger som oppfyller oppdraget fra departementet, sier hun.

England forteller at Norges tilpasning til bygningsenergidirektivet II fortsatt ikke er sluttbehandlet.

– Regjeringens standpunkt er at bygningsenergidirektivet II er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, og Norges tilpasning til direktivet er ikke sluttbehandlet. Direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, og vi vurderer derfor forslaget til definisjon av nNEB opp mot de foreliggende direktivene, sier hun.

Vurderer krav til energieffektivitet,
energileveranse og klimagassutslipp

DiBK foreslår at energieffektiv bygningskropp, energileveransen og klimagassutslipp fra materialer skal inngå i kravene. Hun forteller at dette forslaget ikke innebærer krav til lokal produksjon, men at det åpnes for at dette kan inngå i vurderingen. Klimagassutslipp fra materialer er nytt i forhold til dagens regelverk. England peker på at det allerede finnes Environmental Product Declaration (EPD) for en rekke materialer og at det er utarbeidet en ny standard NS3720 for klimagassberegninger i bygg.

– Det er foreløpig planlagt å inkludere energieffektivitet, energileveranse og klimagassutslipp i definisjonen av nesten nullenerginivå, men vi vurdere også om kravene til andre miljøkvaliteter i TEK17 bør endres, avslutter England.

Etter planen skal DIBK levere forslaget til departementet i midten av september 2019. Deretter vil KMD behandle forslaget og sende det på høring.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

 

Framtiden på dagsorden – lager DiBk-nettverk

framtiden, dibk, nettverk