Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og Steffen Gretland i Statsbygg.

Vil spare hundrevis av millioner med ny database

Lanserte databasen Statens lokaler

0

Statsbyggs nye database gir for første gang staten samlet oversikt over lokalene den eier og leier. Det kan bety store innsparinger. 

Databasen «Statens lokaler» ble onsdag presentert for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Statsbygg har utarbeidet databasen, som gir en oppdatert oversikt over alle statens eide og leide lokaler i sivil sektor.

– Dette er en oversikt vi ikke har hatt før. Det gjør denne databasen til et viktig verktøy når statens framtidige arealbruk skal planlegges, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Databasen er tilgjengelig for alle på nettstedet statenslokaler.no.
Med det nye verktøyet i hånden sier kommunal- og moderniseringsministeren at staten har som mål å redusere utgiftene til leide lokaler med 15 prosent.

– «Statens lokaler» viser oss at staten årlig betaler 4,3 milliarder kroner i husleie i det private markedet. Med dagens leiepriser vil 15 prosent innsparing frigi rundt 650 millioner kroner som kan brukes til andre fornuftige formål, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Nikolaisen forteller at «Statens lokaler» viser store variasjoner i kvadratmeterpris og arealbruk, både innad i ulike offentlige etater og fra sektor til sektor.

– Databasen blir svært viktig for å forhandle gode leieavtaler i det private markedet. Staten er en attraktiv leietaker i dette markedet, men bruker i dag denne posisjonen i for liten grad til å framforhandle gunstige leieavtaler. «Statens lokaler» kan brukes til å identifisere innsparingsmuligheter.

Eier og leier for mer enn 16 milliarder
Oversikt over statens eiendommer ble tidligere bare utarbeidet hvert 4. år. Oversikten manglet informasjon om statens innleie av lokaler i det private eiendomsmarkedet.

Nytt med «Statens lokaler» er registreringen av nøkkeltall om statens innleie av lokaler. Med dette har man et bedre utgangspunkt for planlegging av statens fremtidige arealbruk.

Over 134.544 statsansatte jobber i lokaler staten enten eier eller leier. Databasen viser at staten samlet bruker i overkant av 16,3 milliarder kroner årlig på lokaler.

Utover de 4,3 milliardene til husleie, betaler staten ytterligere 1,3 milliarder til andre huskostnader i det private markedet.

Videre betaler statlige etater rundt 3,8 milliarder i leie til Statsbygg, mens 6,9 milliarder er kostnader knyttet til eiendommer forvaltet av andre statlige organer, felleskostnader, brukaravhengige driftskostnader og andre kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av statlige bygg.