Prosjektleder for prosjektet Veikart 2.0 Jon Karlsen håper at toppledere i næringen engasjerer seg.

Veikartet 2.0 igangsettes

Digitalisering av BAE-næringen:

0

Prosjektet videre bygger blant annet på alt det gode arbeidet som ble gjort med Veikart 1.0, og i arbeidet som er gjort i Bygg21.

– Målet med prosjektet er å skape forståelse og eierskap til ytterligere digitalisering av norsk byggenæring. Prosjektet vil rette seg spesielt mot toppledere og viktige beslutningstakere i næringen. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper for de enkelte problemstillingene beskrevet i hypotesene under, sier Jon Karlsen i en pressemelding.

Det blir i disse dager sendt ut invitasjon til en rekke toppledere som representerer alle parter i hele verdikjeden (inkludert myndigheter). Disse skal utgjøre en styringsgruppe som ledes av adm. dir. Jon Sandnes.

– Arbeidet videre vil ta utgangspunkt i åtte hypoteser som vi ønsker å få diskutert og forankret i næringen. Disse utgjør arbeidsunderlaget som vil bli bearbeidet av eksperter i arbeidsgrupper og fremlagt for behandling i styringsgruppen. Vi ønsker og håper på god og bred deltakelse i styringsgruppen, sier Karlsen.

De åtte hypotesene som skal bearbeides og diskuteres er:

  • Bransjens problem er dårlig lønnsomhet og svak produktivitetsutvikling sammen med økende ny konkurranse.
  • Det mest samfunnsnyttige og viktigste lederansvaret du kan ta, er å sørge for å drive bedriften lønnsomt slik at den kan investere, utvikle seg og drive bærekraftig.
  • Den eneste reelle muligheten vi har i byggenæringen i Norge (med de høye lønnskostnadene vi har i Norge) for å møte den økende globale konkurransen, er å ta i bruk ny kompetanse og ny teknologi (digitalisere /industrialisere).
  • Digitalisering må ikke bli konsulentmat. Industrialisering / digitalisering må topplederen ta fullt eierskap i. Bedriftens strategi og hva som gir målbare økonomiske effekter, må være styrende for hva som digitaliseres.
  • Et digitalt veikart for håndverkeren på Røn er helt annerledes enn for Veidekke eller Glava.
  • I bransjen må vi gjøre noen felles valg og det er noe vi må samarbeide om. (Felleskomponenter).
  • Uten at bestillerne bruker sin bestillermakt for å tvinge frem digitale løsninger kommer vi ingen vei.
  • Nye digitale løsninger gir store muligheter for forenklinger og store besparelser i forretningsprosessene.
    – Arbeidsunderlaget med hypotesene vil bli presentert i en rekke fora i de kommende uker. Bla på Bygg Reis Deg (Digitalt forum) og i Sammen 2020, sier Karlsen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bidra, kontakt prosjektleder i BNL Jon Karlsen.

Kontakt:
Jon Karlsen
Prosjektleder digitalisering, BNL
jon.karlsen@bnl.no