Nye Triaden storsenter: Illustrasjon: Helling Arkitekter AS

– Vi benytter totalentreprise og entreprenøren er ITB-koordinator

Olav Thon Gruppen:

0


– Olav Thon Gruppen har bygd opp en egen teknisk fagavdeling som bistår både drifts- og utbyggingsavdelingene med fagkompetanse innenfor tekniske fag. Totalentreprisen, som vi benytter oss mye av, definerer ansvarsforhold. I dette har det vært naturlig at ITB-koordinator har sittet hos entreprenøren, mens vi selv har gjort nødvendige forberedelser i forkant med ITB i planleggingsfasen, sier Arnulf Pettersen, prosjektleder – Utbygging.

Arnulf Pettersen, prosjektleder – Utbygging i Olav Thon Gruppen.

Han legger til at parallelt med dette har Olav Thon Gruppen hatt med seg teknisk kompetanse på byggherresiden som har «sparret» med totalentreprenørens dedikerte ITB-person underveis i prosjektet.

Utbyggingsavdelingen består av ca 12 medarbeidere fordelt på Utbygging kjøpesenter/næring og Utbygging hotell/bolig. Ulike prosjektledere og ulike typer prosjekter medfører at prosjektene behandles forskjellig med hensyn til ITB-rollen.

Pettersen viser til at når de har valgt å legge mye av ansvaret for ITB over på totalentreprenøren, har ikke prosjektene fått en dedikert ITB før totalentreprisekontrakten har vært signert.

–  Vi har likevel hatt fokus på ITB i planleggingsfasen og der lagt viktige føringer for både samordning av tekniske systemer og utøvelse av ITB-rollen under utførelsesfasen, presiserer han.

Avgjørende å ha en dedikert ressurs til å «sy sammen» løsningene

Pettersen påpeker at med stadig økende mengde teknologi i byggeprosjektene er det avgjørende å ha en dedikert ressurs til å «sy sammen» løsningene slik at man til slutt oppnår et velfungerende bygg.

–  Ikke minst gjelder dette i forhold til sluttfasen hvor det historisk har vært mye «armer og ben». Fullskalatest planlagt og ledet av ITB-en har gitt oss større trygghet for at våre bygg
går inn i driftsfasen med tekniske anlegg som fungerer sammen.

Og han understreker i denne sammenheng at oppgradering av eksisterende bygg ofte er mer komplekst enn nybygg.

–  ITB-en vil således ha en vel så viktig rolle i denne typen prosjekter hvor både ny og gammel teknikk skal fungere sammen, er Arnulf Pettersens klare budskap.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Bevisstgjøring rundt viktigheten av ITB er viktigst

Nye Triaden storsenter ut mot Skårersletta. Illustrasjon: Helling Arkitekter AS

På spørsmål fra ITBaktuelt om hvordan aktuelle fagfolk hos Olav Thon Gruppen følges opp med oppdatering av ITB-kunnskap, viser Pettersen til at Utbyggingsavdelingen har meget høy omsetning med relativt få medarbeidere.

–  Prosjektlederne må derfor i tillegg til å bidra i prosjektgruppen med utvikling av prosjektet bruke stor del av tiden på administrativ og økonomisk ledelse. For oss har derfor bevisstgjøring rundt viktigheten av ITB vært det viktigste ovenfor prosjektlederne, ikke opplæring i utøvelse av ITB-rollen, sier han.

Til tross for egen norsk standard om ITB opplever Pettersen at rollen bekles veldig ulikt fra person til person og selskap til selskap.

–  Hva bør gjøres for å få dette mer effektivt?

–  Noen opererer med «gamle» grensesnittmatriser mens andre har utviklet eget software som verktøykasse for ITB. Vi kunne ønsket oss at bransjen hadde utviklet felles verktøy som ITB-ene benyttet. Dette ville blitt mer forutsigbart og gjenkjennbart for oss som byggherre.

Fortsatt en vei å gå for å unngå proprietære løsninger

Han mener at selv om bransjen flagger økt standardisering innenfor kommunikasjon og protokoller har man fortsatt en vei å gå for å unngå proprietære løsninger hvor man i overskuelig fremtid er bundet opp mot aktuell leverandør/løsning. Selv med bruk av bacnet er det ikke vanskelig for en leverandør å lage anlegget proprietært, noe man i mange tilfeller må ha tyngre kompetanse innenfor bygningsautomatisering for å avdekke.

–  Jeg tror ITB-en sin rolle ville blitt enklere med ytterligere standardisering. Vi har tro på at «åpne» anlegg vil skape sunn konkurranse og en mer effektiv prosess både under bygging og ved drift. Bransjen har for tiden et stort fokus på ny teknologi og oversvømmes med nye begreper som IoT, proptech og sensorteknologi. For oss som bygger nytt handler det om forberede det som kommer ved å bygge effektiv infrastruktur (tele/data) og robuste løsninger innenfor byggautomasjon. Dermed er vi «skodd» for enkelt å kunne utnytte det som kommer av løsninger rundt fremtidens driftsoptimalisering (Machine Learning, AI etc.).

–  Med en stor portefølje av bygg som Olav Thon Gruppen har, med særdeles stor geografisk spredning er det for oss meget viktig å etablere gode løsninger som muliggjør effektiv driftstøtte til lokal driftsleder. De enkelte lokasjoner har ofte felles utfordringer i forhold til drift som med gode fremtidige verktøy kan muliggjøre erfaringsutveksling og optimalisering på tvers av store avstander og ulikt kompetansenivå, sier Arnulf Pettersen til slutt.

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2018 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 11 milliarder kroner og verdien av konsernet eiendeler var 105 milliarder kroner. Konsernet sysselsatte i 2018 ca. 3.200 årsverk. Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Når alle organiserer ITB-jobben etter NS 3935, da er vi godt på vei