Rustam Arzumov, driftssjef og fagansvarlig ved Teknisk Forvaltning hos DNB Næringseiendom AS i Bergen.

Dusj på jobben; driftsutfordringer, daglige rutiner og faren for legionella

Slik har DNB i Bergen ordnet seg

0

Helårssykling til jobben er en trend, bilkjøring i bykjerner begrenses av reguleringer og da er det mange som stiller svette til morgenmøtet. DNB Næringseiendom har tatt konsekvensen av dette, og bygger dusjanlegg.

– Det er introduksjonen av elsykler, økt antall sykkeltraseer i byene, generelt større bevissthet rundt miljø og riktig tilrettelegging for syklister på arbeidsplasser understreker en tydelig miljøprofil med høye ambisjoner om å redusere CO2-avtrykk og oppnå riktige miljøsertifiseringer på våre eiendommer, sier Rustam Arzumov, driftssjef og fagansvarlig ved Teknisk Forvaltning hos DNB Næringseiendom AS i Bergen.

Basert på storbankens miljøstrategi og for å møte dagens behov hos leietakere, har DNB gjort noen tiltak for å utvide muligheten til å benytte sykkel som et fremkomstmiddel i hverdagen. Dusj er ett av svarene.

– Før man går i gang med slike tiltak, er det en del vurderinger som må tas i forkant. Først og fremst må man ha rom i budsjettene for utførelse, i tillegg er den fysiske beliggenheten og utformingen av eiendommen avgjørende. Spesielt for sentrumsbygg er mulighetene begrenset, men ofte håndterlig ved riktig prioritering, sier Arzumov.

Han forklarer at tiltaket gir både leietaker og utleier flere praktiske fordeler som kan være verdt å tenke over og som kompenserer for kostnadene. Det gir brukere av bygget økt fleksibilitet med hensyn til transport, det øker leietakertilfredshet og skaper gode miljøvennlige arbeidsplasser. I tillegg bidrar det til mindre utslipp, lavere andel biltrafikk på eiendommer og at vi etterlever våre forpliktelser og miljøambisjoner som en ansvarlig aktør. Med på kjøpet får du ekstra-poeng i forbindelse med Breeam-sertifisering og at en etterlever ISO14001 sertifiseringen.

I korte trekk så handler det ofte om å tilrettelegge for at brukere får mulighet til å parkere sykkel i trygge omgivelser, samt at det bygges garderober med mulighet for tørkeskap der det er mulig.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Faren for legionella?

– Hva er driftsutfordringer og daglige driftsrutiner? Og hva med faren for legionella?

– Med bakgrunn i flere antall dusjanlegg på eiendommer og at forebygging av legionella er et myndighetskrav, så må driftsorganisasjonen ha riktig fokus og kontinuerlig ta en vurdering på om man følger kravene korrekt og etter beste måte, svarer han.

Og sier at DNB har periodiske rutiner som driftsansvarlige benytter i vedlikeholdssystemet. Blant annet inngår kloring av dusjer og varmtvannsspyling som en del av rutinen. På enkelte anlegg er det iverksatt søking og utbedring av blindrør på varmeanlegget for å begrense antall vekstplasser med varmtvann uten sirkulasjon. Noen av dusjene har også automatisk spyling.

– Det har nylig vært iverksatt risikoanalyser og kartlegging sammen med leverandør på flere av våre eiendommer for å avdekke status på legionella og bekrefte at vi er innenfor de riktige rammene, flere eiendommer skal kartlegges i løpet av året og neste år. Dette utføres med jevne mellomrom for å sikre at vi er på riktig spor. I tillegg er vi i gang med å innføre noen nye rutiner internt hos oss som skal bistå leietakerne våre med å ivareta sine plikter, blant annet å sørge for at lite brukte tappepunkter med varmtvann får regelmessig gjennomspyling.

– Vi har også økt vårt fokus og bevissthet rundt legionella ved at porteføljeleder får ansvaret for å utføre årlig revisjon på hele sin portefølje, som består av flere driftssjefer, driftere og eiendommer for å få mer helhetlig status og kontroll, forklarer Arzumov.

– Det ligger vel i realiteten ingen store utfordringer knyttet til de daglige rutinene og oppfyllelse av myndighetskravene for legionellaforebygging, kommenterer han.

De store utfordringene

Han sier at den største utfordringen kanskje ligger i usikkerheten rundt det faglige, i det å finne en riktig balanse og de beste løsningene for å ivareta kravene på en enklest mulig måte, både praktisk men også med hensyn til kostnader og miljø. Å avdekke blindrør kan være omfattende arbeid, varmtvannsspyling krever både planlegging og økt bruk av energi, kloring er forebyggende, men ikke nok.

– Hvordan opplever du kunnskapen om legionella og relaterte myndighetspålagte krav hos myndigheter og selskaper som jobber forebyggende?

– Vi opplever at fokus på legionella er svært viktig for å ivareta myndighetskrav og forebygge uønskede hendelser. Samtidig så er det kanskje en av de myndighetskravene som er vanskeligst å etterleve helt faglig korrekt.

Han har noen spørsmål til seg selv, selv om de gjør mye for å forebygge ved hjelp av systematiske rutiner, så er dette et noe tåkete tema med en del usikkerhet: Har vi fokus på de riktige tiltakene? Er de tiltakene vi gjør, faktisk effektive? Hva gjør andre i samme bransje?

–  Jeg tenker at vi som eier og forvalter bygg bør utfordre leverandørmarkedet, men også hverandre, til å sette i gang konkrete standardiseringstiltak som beskriver effektiv og riktig legionellaforebygging. Det gjøres mye bra ute i markedet i dag, men standardisering bør gjøres samlet i dialog mellom flere leverandører og forvaltere, for at standardiseringen skal være mest mulig nøytral og ta hensyn til flest mulig generelle parametere, sier Arzumov.

Til slutt kommer Rustam Arzumov med et ønske om å få faglige tilbakemeldinger fra bransjen om hvilke tiltak som er effektive med hensyn til tidsforbruk, miljø og kostnader – riktige intervaller for kontroll og sjekklister på hva en bør tenke på når man bygger nye garderober i prosjekter.

Men også hvordan disse bør forvaltes i ettertid.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Snart vil «brune» bygg ikke lenger la seg finansiere

Olav T. Løvstad
Leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB Storkunde og Internasjonal (STI). Foto: DNB/Stig B. Fiksdal