Statsbygg ønsker ett system for 200 eiendommer

Konkurranse på nytt bygningsautomasjonssystem og energioppfølgingssystem:

0

Statsbygg søker i disse dager etter en leverandør som kan levere ett sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for eiendomsporteføljen sin. Ett felles system er en viktig brikke i Statsbyggs modernisering av statens eiendomsdrift og et digital tvilling-konseptet.

Statsbygg har i dag mange forskjellige leverandører av bygningsautomasjonssystemer på sine eiendommer. Systemene varierer i alder, kvalitet og utforming. Dette medfører en stor utfordring med hensyn til sikkerhet, stabil drift, kostnader og muligheten for å ta i bruk digital teknologi.

– Statsbygg ønsker å effektivisere, modernisere og forbedre driften av statlige eiendommer. Ett enhetlig system for bygningsautomasjon og energioppfølging skal hjelpe oss i å realisere dette, sier drifts- og vedlikeholdsdirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg i en pressemelding:
– Sentrale styringssystemer og bruk av ny teknologi er nøkkelen for driften i morgendagens bygg.

Effektiv drift, lavere kostnader
Konkurransen Statsbygg nå lyser ut er en konkurranse med prekvalifisering av deltakere som ønsker å gi tilbud på både nytt bygningsautomasjonssystem og energioppfølgingssystem samlet, eller hver for seg. Velges det forskjellige leverandører av de to systemene, er det en forutsetning at disse kan integreres slik at energidata kan benyttes i begge systemene. Kontrakten kan ha en verdi på mellom 200 – 300 millioner kroner over de første fem årene.

Statlig eiendomsforvaltning skal være verdibevarende, bærekraftig og effektiv. Uten et sentralt styringssystem kan det bli vanskelig å nå våre ambisiøse mål om effektiv drift og høyere forvaltningsareal per driftsårsverk. De nye systemene vil være viktige verktøy i arbeidet med å redusere energiforbruket i eiendomsmassen, uten at det går ut over komforten i byggene.

– Vedlikeholds- og investeringsmidler er begrensede ressurser, sier Nævdal:
– Ved å effektivisere driften kan flere ressurser brukes til verdibevarende vedlikehold.

Alt på plass om fem år
Statsbygg ønsker at alle eiendommer som i dag benytter et sentralt driftssystem skal være knyttet til ett felles bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem innen fem år. I dag dreier det seg om rundt 200 bygninger. Driftsmedarbeiderne vil da få ett system å forholde seg til for overvåking og styring av tekniske anlegg på de forskjellige eiendommene de drifter. Opplæring i ett felles system vil være mer effektivt, og styring og overvåkning kan gjøres på alle eiendommer fra en felles plattform. Samtidig vil energirådgiverne få et moderne og fremtidsrettet system for analyse av energidata.

Sammen med en ny avtale for automatikk, skal denne avtalen gjøre det enklere å anskaffe og innføre løsninger for BAS og EOS i nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Forvalting og drift av selve IKT-løsningen vil også effektiviseres gjennom valg av ett sentralt system.

Konkurransen er publisert her på Doffin /TED.