Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse: - Grønne driftere forstår miljøriktig drift. Foto: Inge Trondsen/Studio Design

Vi trenger en hestekur for å klare klimamålene

Både her hjemme og i Europa ser vi konturene av strengere krav og sterkere insentiver for å bygge og drifte bærekraftig. Næringens bevissthet og endringsvilje har også blitt vesentlig styrket det siste året. Å nå våre klima- og miljømål krever enorme endringer. Vi tror bygg- og eiendomssektoren er klare for utfordringen, innleder Katharina Th. Bramslev en kronikk for ITBaktuelt.

0

Av Katharina Th. Bramslev.

Nylig overrakte Miljødirektoratet «Klimakur 2030» til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Der utredes tiltak, barrierer og virkemidler for å kutte utslippene drastisk innen 2030.

Bakteppet for denne «hestekuren» mot klimagassutslipp er Paris-avtalen, som innebærer at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Utredningen er bestilt av regjeringen og skal nå på høring.

Det gjenstår å se hvilke tiltak politikerne setter i gang, men det er liten tvil om at både strengere krav og sterkere insentiver er i vente. Dette vil påvirke bygg- og eiendomssektoren, som står for betydelige klimagassutslipp gjennom å være sentral premissgiver for industri, transportsektoren og energibruk.

Samtidig kommer EU med «Green Deal», en ambisiøs plan som peker ut bygg- og eiendomssektoren som en viktig aktør. Finansnæringen stiller også i økende grad krav om dokumenterte miljøkvaliteter i bygg for å gi gunstig finansering.

En sektor i endring krever ny kunnskap

De mest fremoverlente utbyggerne og forvalterne er godt i gang med å posisjonere seg i et endret marked.

I Grønn Byggallianse opplevde vi at antall medlemmer økte med 20 prosent i 2019, og vi så en foreløpig topp i antall BREEAM-sertifiserte prosjekter.

Vi ser allerede at veksten fortsetter i 2020, og vi merker en økt etterspørsel etter kunnskap gjennom kurs og rådgivning. Ikke minst øker behovet for kunnskap om sirkulærøkonomi, grønn eiendomsdrift og BREEAM.

Sirkulærøkonomi betyr slutten på «bruk og kast»-kulturen

Global knapphet på materialressurser og behov for å kutte klimagassutslipp krever at vi tenker nytt. Vi må rive mindre, vi må gjenbruke materialer og vi må tenke nye forretningsmodeller som legger til rette for dette. I tipsheftet «Tenk deg om før du river» viser vi vanlige årsaker til at bygg rives unødig, og vi gir inspirasjon og kunnskap for å prøve å endre dette mønsteret. Utregninger vi har gjort viser at å la være å rive et kontorbygg for å bygge nytt, kan spare samfunnet for utslipp tilsvarende 14. 000 personbiler, i tillegg til å ta vare på verdifulle materialressurser.

Vi jobber nå med å oppdatere vår veileder til leietakere og deres meglere for å inspirere til å i større grad tenke gjenbruk. Full ombygging ved leietakerskifte er ikke bærekraftig og ofte helt unødvendig.

Vi følger med interesse medlemmer som tenker leie istedenfor å eie. Selvaag Eiendom er en av våre medlemmer som vurderer nye forretningsmodeller. Det kan være innleie av belysning, heiser eller lettvegger. Erfaring viser at produkter som skal leies ut ofte produseres med lengre levetid og mindre vedlikeholdsbehov enn rimelige «bruk og kast»-produkter, som er produsert for å være billigst mulig i innkjøp.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Grønne driftere forstår miljøriktig drift

For å gjennomføre tiltakene i nasjonale og internasjonale planer, trengs engasjerte driftere med god kompetanse i å drifte miljø- og klimavennlige bygg.

Det er driftspersonellet som sørger for at tekniske anlegg går slik de skal, avdekker oppgraderingsmuligheter og sørger for et godt inneklima i byggene våre. Miljø- og klimavennlig drift av varmeanlegg, SD-anlegg, ventilasjon, inneklima, belysning, og kunnskap miljøledelse og miljøoppfølgingssystemer er noen av temaene fremtidens driftere må ha kunnskap om.

Sammen med Forsvarsbygg og Undervisningsbygg har vi utviklet kurspakken Grønn eiendomsdrift. Den inneholder både et e-læringskurs og et klasseromskurs for driftere. Vi utfordrer enda flere driftere til å skaffe seg god forståelse for og praktisk kunnskap om miljøriktig drift av bygninger og anbefaler bygningsforvaltere å sko sine ansatte til å møte de miljøkravene som nå kommer.

Med gode verktøy får selskapene gode resultater

En av anbefalingene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 er å innføre et miljøledelsessystem som BREEAM In-Use, og sette opp en plan for kontinuerlig forbedring av byggene. Dette er verktøy som gjør det mulig å nå ambisiøse mål.

Se for eksempel på Entra, som er nominert til prestisjefylte BREEAM Awards med byggene Schweigaards gate 16 og Otto Sverdrups gate 4. Det er blant annet takket være byggenes driftsteam, som har jobbet aktivt for å redusere energiforbruket, øke sorteringsgraden og jobbet med en rekke andre miljøaspekter i bygget. Arbeidet som daglig legges ned i byggene til Entra gir resultater. Selskapet har blant annet oppnådd den foreløpig høyeste BREEAM In-Use-scoren i Norge – Outstanding – for forvaltningen av Schweigaards gate 16.

Det er motiverende resultater, som viser at det lønner seg å investere i kunnskap og systemer for grønn eiendomsdrift.

Både banker, investorer og brukere
etterspør i større grad BREEAM

Vi merker en økende etterspørsel etter både BREEAM-sertifikater og kunnskap om selve BREEAM-sertifiseringen. BREEAM gir en velprøvd oppskrift på hvordan man skal planlegge og bygge et bærekraftig bygg i praksis. Det er ingen grunn til å fomle ved startstreken når kommunen, eierne eller brukerne har bestilt et miljøbygg. I åtte år har nå arkitekter, rådgivere, entreprenører og produsenter i hele landet lært seg samme system. Det gjør det både tids- og kostnadseffektivt å bruke denne oppskriften.

En annen fordel med BREEAM er at systemet innebærer kvalitetssikring fra to uavhengige parter, ekstern revisor og Grønn Byggallianse. Det presser prosjektteamet til å gjennomføre de miljøtiltakene de har planlagt, selv om det ofte er trangt om både tid og penger i siste runde. Dokumentert gjennomføring gir banker og brukere et bevis på at bygget virkelig inneholder de kvalitetene byggeier hevder.

Vi ser samtidig at kostnaden for å dokumentere kvalitetene varierer fra prosjekt til prosjekt. I 2020 vil vi kartlegge hva som fører til ulik kostnad og gi byggeier veiledning i å bestille og følge opp en tids- og kostnadseffektiv BREEAM-prosess, for å bidra til mer forutsigbare kostnader. Gjennom å tilby enda flere BREEAM-kurs vil vi også legge til rette for at både bestilling og gjennomføring blir best mulig i alle ledd.

Vi tror at bygg- og eiendomssektoren
klarer den nødvendige omstillingen

Selv om det er behov for en hestekur, tror vi at aktørene i bygg- og eiendomssektoren greier å omstille seg. Vi ser til og med en iver etter å bidra. Grønn Byggallianses rolle er å hjelpe alle de som vil med kunnskap, verktøy og gode eksempler. Vi vil være en grønn hub der medlemmer deler erfaringer og heier på hverandre. Kom gjerne på våre samlinger, bli medlem og sørg for at du ikke er en av dem som står igjen på perrongen når endringstoget nå går.

Som vi avslutter Eiendomssektorens veikart mot 2050: Om 30 år vil vi se tilbake, og se at de næringslivsaktørene som har hatt suksess er de som i 2020 var åpne for nye ideer og trender, kombinert med en evne til å tenke langsiktig og visjonært. Vi er i en tidslomme for å dra økonomisk gevinst av det grønne skiftet. I denne tiden ligger det muligheter for de aktørene som ser skiftet komme og tilpasser seg. Når skiftet først har kommet, vil det kreve en rask omstilling og det vil ikke være gevinst å hente i å være en «frontrunner».

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Grønn Byggallianse rigger for økt vekst

Rundt 200 deltok på AP- og revisorsamling 12. november, der blant annet Daan Boonstra fra Norconsult fortalte om Max-bygget.