Innfelt: markedsansvarlig Johnny Grindheim i det bergensbasert ingeniørselskapet Bautec.

– Standardisering av funksjoner i toppsystem blir mer forutsigbart

Ingeniørselskapet Bautec i Bergen

0

– Dagens funksjonsbeskrivelser for toppsystem er basert på den enkelte rådgivers kompetanse og kjennskap til hva som finnes på markedet. Disse kan ofte inneholde utdrag fra mange systemer, og det kan være utfordrende å kombinere, tilkjennegir salgs- og markedsansvarlig Johnny Grindheim i det bergensbasert ingeniørselskapet Bautec.

Han mener at en standardisering av funksjoner i toppsystem, utforming av skjermbilder etc. vil gi en mye bedre forutsigbarhet ved prising og levering og vil medføre færre feil og mangler ved overtakelse. Således vil dette gi både leverandør og byggherre bedre prosjekter.

– I tillegg vil det gi en bedre driftssituasjon i et marked der store FM-leverandører jobber på tvers av bygg og systemer, legger han til.

Bautec har nå oppdrag i det kjente kontorbygget Skipet i Solheimsviken i Bergen. Dette er Bergens første og største kontorbygg i massivtre og skal ferdigstilles senere i år. Her er det delte entrepriser, en sterk byggeplassledelse, systematisk ferdigstillelse, fokus på tekniske grensesnitt og støtte fra ledelse i byggherre organisasjon, påpeker Grindheim.

– Det vi opplever som viktig her er en videreføring av det gode samarbeidet på systematisk ferdigstillelse som ble startet på Lanternen da vi var involvert i det prosjektet i 2018.

Ser frem til 9 måneders prøvedrift

Bautec har akkurat levert et nybygg på Høgskulen på Vestlandet, et bygg på 15 000 kvm for Statsbygg. Her har Bautec levert all automatikk og har i tillegg ivaretatt BREEAM Man 01-rollen og jobbet aktivt sammen med en kreativ og sterk ITB-gruppe.

– Vi ser frem til å gå videre på en god 9 måneders prøvedriftfase som vi startet med. 1 mars, kommenterer han.

Grindheim er overbevist om at når et prosjekt skal gå uten komplikasjoner så må Norsk Standard NS3935 benyttes hele veien, ikke kun i byggefasen, slik det er i de aller fleste prosjekt i dag. Det må til en omforent og gjennomførbar fremdrift der testing får tilstrekkelig plass.

– ITB avklarer grensesnitt mellom leverandører og planlegge eventuelle table-tester på utvalgte systemer for å kvalitetssikre at prosjektet har byggbare løsninger. Dette igjen er avhengig av at ITB-koordinator kjenner alle tekniske anlegg, grensnitt etc. Da vil han eller hun helt klart være best skikket til å lede prøvedriften.

Når byggherre er aktiv blir prosjektene bedre

Johnny Grindheim sier at det oppleves generelt stor forskjell med fokus på ITB-rollen.

– Og her ser vi ikke nevneverdige forskjeller mellom private og offentlige prosjekter. Vi opplever dog at i de prosjekter der byggherre tar en aktiv rolle og støtter ITB-koordinator og ITB-arbeidet blir prosjektene bedre.

Han er opptatt av at ITB-rollen bør være en uavhengig part i alle prosjekter. Funksjonen bør ikke legges på noen av leverandørene, heller ikke totalentreprenør. Rollen som ITB-koordinator må kontraheres tidlig, sier han og han henviser igjen til NS3935. Det er i denne standarden beskrevet at ITB-kompetanse skal benyttes allerede ved utarbeidelse av et virksomhetsprogram. Alle byggautomatiseringsselskapene vil naturlig kunne levere denne tjenesten.

– I forprosjekt skal ITB være en støttespiller til RI gruppen og påse at det kan etableres en velfungerende ITB-oppfølging i byggefasen. ITB-rollen bør organisatorisk plasseres inn i forbindelse med byggeplassadministrasjonen så snart prosjektet er i gang, understreker han.

Blir NS6450 benyttet?

– Hvordan er rådgiverne/konsulentenes forhold til å beskrive tester av de tekniske anleggene? Blir den nye standarden, NS6450 benyttet?

– Norsk Standard NS 6450 beskriver ansvarsforholdene vagt hva angår utarbeidelse av testprosedyrer. I tillegg er det andre krav som NS3935 samt BREEAM som kan være med på å utvanne ansvarsforhold. Det vil være en stor fordel om det i kontrakten spesifiseres hvem som har ansvar for utarbeidelse av de forskjellige testene som er spesifisert i NS6450, det vil si integrerte test, ytelsestest og fullskalatest.

– Det er et stort behov for rekruttering til bransjen, men vanskelig å få tak i kvalifiserte ansatte. Hvilken type ansatte og hvilken kompetanse er det behov for (fagarbeidere/ automatikere, bachelorgrad o.a) og har dere noen tanker eller meninger om hva som bør gjøres for å styrke rekrutteringen til bransjen?

Realkompetanse og erfaring like viktig som teoretisk bakgrunn

– Både fagarbeidere og automatikere kan være like aktuelle som høyskoleutdannede. Her teller realkompetanse og erfaring minst like mye som teoretisk bakgrunn. Tradisjonelt har ITB-tjenester der disse finnes, vært ivaretatt av RIE eller RIV, eller RIAut. Utfordringen her kan være at en RIE eller RIV som er kjempegod i sitt fag, i mange tilfeller mangler kjennskap og erfaring med koblinger mellom alle tekniske fagområder på et bygg. RIAut vil i de fleste tilfeller være en god kandidat, men det kan fortsatt være utfordringer knyttet til om kandidaten er oppdatert på de siste og mest aktuelle systemer og grensesnitt på bygg i dag.

– Når det gjelder rekruttering erfarer vi i automatiseringsbransjen en økende interesse for våre ansatte fra rådgivningsmiljøene og noe av rekrutteringen foregår nok denne veien i dag. Men her ligger det selvfølgelig en fare for utarming av kunnskap i automatikkbransjen som en ikke ønsker. Dersom en legger ITB-rollen til automatikkleverandørene vil dette kunne løse seg på en god måte og viktig personell beholdes i den bransjen. Her vil man også ivareta fortløpende oppdatering av aktuelle grensesnitt i markedet.

-Bautec har godt kvalifisert personell som kan ivareta ITB rollen på en god måte, sier Johnny Grindheim i Bautec til slutt.