Kjetil Draugedalen, Beckhoff Automation AS.

‐ Teknologien må ikke være utdatert etter innkjøringsfasen

Automasjon er selve nervesystemet

0

‐ Fra vår synsvinkel er automasjon selve nervesystemet i et bygg. Skal man legge til rette for at byggprosjekter skal kunne ta i bruk den nyeste teknologien, og ikke være utdatert i løpet av igangkjøringsfasen, mener vi at det er vesentlig at systemintegrasjon blir kontrahert inn som en egen enterprise med tverrfaglige mandater, fastslår Kjetil Draugedalen hos Beckhoff Automation AS.

Han tenker at de uavhengige integratørene har et fortrinn. De står fritt til å benytte komponenter og systemer fra mange ulike leverandører for slik å tilby den beste totalpakken.

‐ Automasjon berører mange av de andre disiplinene og er dermed viktig for det totale samspillet mellom aktørene. Ved en standardisering av kontraktsformene og utskillelse av integrasjon som egen disiplin, vil man være svært mye nærmere en helhetlig tankegang om bygget som én fungerende enhet. Jeg tror dette også vil bidra til en mye bedre grensesnittshåndtering enn hva som ofte er tilfellet. Systemintegratørene vil få det overordnede ansvaret for funksjonalitet og beskaffenhet, og vil i prosjektet inneha en utvidet ITB‐rolle med påvirkningskraft på alle de andre relevante disiplinene, sier han.

Definisjonen på toppsystem ikke alltid entydig

‐ Det finnes ingen overordnet standard eller grensesnitt for toppsystemer i dag. Ville en standardisering her vært bra for bransjen?

‐ Dette er et litt vanskelig spørsmål, da definisjonen på toppsystem ikke alltid er helt klar. En vanlig tolkning er et overordnet system som binder sammen flere lokale SD‐anlegg og inkluderer energioppfølging, FDV, optimalisering, mm, men det er ulike behov og varianter av funksjonalitet. En standardisering av kommunikasjonsgrensesnitt kan nok være mulig, men neppe innholdet av et slikt system, da toppsystemet griper inn i såpass mange andre aspekter ved byggeiers/forvalters administrasjonsverktøy som gjerne er levert som SAAS (Software as a service), erkjenner Draugedalen.

Han forklarer at for toppsystemer kan vi ane en dreining i markedet fra klassiske automasjonsløsninger mot rene IT‐systemer.
‐ Vi tror dette på sikt kan gi rom for nye aktører i markedet. Her gjelder det for dagens systemintegratører å være på ballen og benytte sin spesialkompetanse på bygg og drift for å holde tritt med utviklingen og komme nye konkurrenter i møte med teknologisk fleksible løsninger.

Overfladisk testing?

Beckhoff er bare unntaksvis involvert direkte ved igangkjøring av anlegg da dette er våre integratørers ansvar, og Norsk Standard NS 6450 er derfor sjelden en del av vår leveranse. Men ut ifra Beckhoff’s erfaringer fra andre bransjer (O&G/Samferdsel/Akvakultur) opplever vi at funksjonstesting i byggebransjen ofte blir gjennomført for overfladisk, og sjelden rekker over alle utordringene.

‐ Bransjen skal absolutt benytte kompetanse og muligheter fra IT‐sektoren. Men det er viktig at automasjonskompetansen ikke byttes bort til fordel for enkle hyllevareløsninger i fin innpakning fra konsumentindustrien. Automasjon som fagfelt er essensielt for å kunne levere et godt anlegg som gir byggeier kontroll gjennom hele byggets levetid. Vi må bli flinkere til å synliggjøre vår kompetanses verdi i et helt livsforløp, og sørge for at vi er oppdatert på den teknologiske utviklingen, sier Kjetil Draugedalen.

‐ Et godt prosjekt er avhengig av en fornuftig prosjekteier med nødvendig forståelse for prosjektets kompleksitet og investeringsvilje som ikke går på bekostning av nødvendig kvalitet, en gjennomførbar plan og god prosjektkontroll, motiverte samarbeidspartnere og klare grensesnitt mellom fagfeltene, sier Draugedalen.

Han er opptatt av at prosjektene skal kvalitetssikres før arbeidet starter. Og nøkkelen til dette er et godt teknisk underlag.

Ikke alltid at skrivebordsøvelsene er tilstrekkelig

‐ Bransjen tar ofte i bruk samspillskontrakter og inviterer til dialogkonferanser for å screene markedet for gode løsninger. Men det er ikke alltid at skrivebordsøvelsene er tilstrekkelig. Vi har gode erfaringer med pilotering av teknisk kompliserte løsninger og teknologiske nyvinninger. Ved tidlig involvering av både systemintegratør og leverandør i begrensede forprosjekter, kan man fjerne usikkerheter i prosjektene og på sikt spare store summer, utdyper han.
Og legger til at erfaring fra bransjen tilsier at man bør være forsiktig med å rulle ut store endringer uten tilstrekkelig sikkerhetsnett.

Når tiden kommer til prøvedrift av nybygget, mener han at ansvaret bør ligge under den utvidede ITB‐koordinatorrollen til systemintegratørene.

‐ Vi jobber for tiden inn mot mange spennende rammeavtaler med flere av våre integratører, og har noen store prosjekter på gang som vi har stor tro på. Det aller mest spennende for Beckhoffs del, er lanseringen av et nytt rammeverk for bygningsautomatisering som i tillegg til å innfri alle relevante bransjestandarder vil gi helt nye muligheter fra Beckhoffs store satsning på industri og produksjon, avslutter Kjetil Draugedalen.