Tor Arve Lunde, ITB-rådgiver hos Kruse Smith Entreprenør AS.

– Bygget må automatisk tilpasses behovet brukerne til enhver tid har

Kruse Smith Entreprenør om automatisering

0

– Offentlige og private eiendomsbesittere opplever stadig skjerpende krav fra myndigheter, leietakere og brukere. Dette handler om fleksibilitet og funksjonalitet, energi, miljø, klima, drift og driftsoppfølging i alle typer bygg, sier Tor Arve Lunde, ITB-rådgiver hos Kruse Smith Entreprenør AS.

Han peker på at dette fordrer en høy grad av automatisering, gjerne på tvers av systemer, og at bygget automatisk tilpasses behovet brukerne har, basert på erfaringer ved bruk av bygget. Samtidig som det skal gi lavest mulig miljøbelastning og energiforbruk.

– Ikke minst skal løsninger som leveres ivareta en kosteffektiv og oversiktlig drift og driftsoppfølging. For å oppnå dette er automatisering og ITB-løsningene sentrale, fremholder han.

Lunde sier at Kruse Smith Entreprenør betegner seg selv som en av landets ledende entreprenører og at det derfor er viktig at de sammen med leverandører og leverandørens tekniske ressurser bidrar til en god prosjektgjennomføring sammen med selskapets kunder.

– Gjerne før kontrakter signeres

– For å nå målsettingen «Riktig første gang» til rett tid, er det viktig å ha ITB/automatiseringsfokus fra starten. Alle må bidra for å få dette til, både vi og våre leverandørers tekniske ressurser og byggherren. Blant annet skal dedikerte personer innen ITB/ bygningsautomatisering når det gjelder VVS, EL, sikkerhet inn så tidlig som mulig, gjerne før kontrakter signeres. I denne fasen er fokuset navn på prosjekteringsleder og prosjektledere per disiplin som RIV og RIE samt RITB og systemintegrator fra leverandører, sier Lunde.

Han er opptatt av at Kruse Smith som totalentreprenør legger til rette for at prosessene i ITB-standarden NS3935 og idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner med NS6450 følges fra prosjektering til gjennomført prøvedrift.

– Vi etterspør våre leverandørers navn på tekniske ressurser for ITB og systemintegratoroppgavene slik at det tverrfaglige fokuset med henhold til grensesnitt og funksjonsansvar for de ulike leveransene til alle systemene blir ivaretatt på en mest mulig optimal måte fra første dag, forteller Lunde.

– Ellers har vi som kjent byggesaksforskriften som prosjekterende og utførende må forholde seg til for de ulike disipliner som ligger i bunn. Og videre leverandørens kvalitetssystem med blant annet kontrollplaner for prosjektering og prosjektilpassede sjekklister for å dokumentere leveransene.

– I tillegg etterlyser vi tidlig byggherres utpekte ITB-ressurs, dersom dette ikke allerede er definert i byggherres organisasjonsplan. Da vil mange av forutsetningene for å få dette til, sammen med øvrige parter, være tilstede.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Også avhengig av byggherrens investeringsvilje

– Og vi har samme krav til fokus på ITB og prosedyrer i rehabiliteringsprosjekter som i nybygg, om ikke enda mer da oppgaven ofte kan være mer kompleks. Men det er også prosjektavhengig, og avhengig av byggherrens investeringsvilje, sier han.

– Det stilles alltid krav til effektivitet i prosjekter, og her mener jeg det er mye å hente ved å være bevisst på å ha en dyktig prosjektorganisasjon som kan gjøre riktige tiltak til riktig tid, blant annet utnytte VDC, ICE og LEAN-metodikk, bruke metoder og prosessbeskrivelse i standarder for ITB og idriftsetting og prøvedrift. Med andre ord ha riktige digitale verktøy for oppgavene.

Tor Arve Lunde understreker at dersom man deler opp alle oppgaver fra prosjekteringsstart til ferdig bygg i segmenter så er det mye effektiviseringspotensial i hvert segment. En slik vurdering må gjøres ofte for å utnytte potensialet, fordi produktutviklinger og teknologien endrer seg raskt og det berører hele verdikjeden i byggenæringen.

– På få år har det skjedd en omfattende innovasjon med tekniske produkter og systemløsninger. For å utnytte det potensial som per i dag er i markedet og det som kommer i fremtiden, mener jeg det vil kreve enda mer fokus på tverrfaglig samarbeid i bransjen. Gjerne utenfor de tradisjonelle boksene, tydeliggjør Lunde.

Strategi å styrke tekniske ressurser

Kruse Smith ble etablert i 1935 og er blitt en av Norges største entreprenører, inndelt med regionkontor i Stavanger, Kristiansand og Oslo. I tillegg har selskapet avdelinger i Bergen og Telemark. Forretningsområder er anlegg, blant annet broer og tuneller, og nybygging og byggfornyelse av næringsbygg og boliger.

– En del av strategien vår er å styrke tekniske ressurser. Nå i første omgang med en ny stilling i sør som teknisk rådgiver.  I region vest har undertegnede rollen som Kruse Smiths ITB-ansvarlig. Vi har hatt teknisk kompetanse «in-house» de 10 siste årene.

– For å holde oss oppdatert med ITB og bygningsautomatisering deltar vi i ulike fora, slike som ITB Forum, Nemitek og Grønn Byggallianse. Ellers deles intern informasjon på fellesmøter med prosjektledere og prosjekteringsledere, i tillegg til det daglige arbeidet i forbindelse med prosjektutvikling og prosjektutførelse, sier Tor Arve Lunde til slutt.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Skal nå lede HRPs nye satsing innenfor sikkerhetsrådgiving

Carl-Axel Hagen skal lede HRPs satsing på sikkerhetsrådgiving.