Leveranse av bygningsautomatisering
Den teknologiske utviklingen fortsetter i raskt tempo., skriver Tore Fosaas i enne artikkelen. Illustrasjonsfoto: Siemens

Leveranse av bygningsautomatisering på en ny standardisert, tidseffektiv og sikker måte

Hvordan gjennomføres dette?

0

Av: Tore Fosaas daglig leder i BAinfo.
Han har arbeidet med bygningsautomatisering siden 1967 og er fortsatt aktiv. BAinfo ble startet i 2009 og har kun som formål å utarbeide en sikker, brukervennlig og tidseffektiv standard for prosjektgjennomføring av leveranse bygningsautomatisering.Dette for å bidra til at byggherren får standardiserte og nødvendige driftsfunksjoner som sikrer inneklima og miljø med minimaliserte kostnader til energi, effekttopper, leveransen og sitt personell. Se www.bygningsautomatisering.infoDet har alltid vært en rask utvikling av teknologi knyttet til leveranse bygningsautomatisering. Resultatet er at alle typer bygg i dag kan leveres med alle nødvendige driftsfunksjoner for å sikre inneklima, miljø med optimal energieffektivisering og lastkontroll.

Den teknologiske utviklingen fortsetter i raskt tempo. Det skrives mye bl.a. i ITB-aktuelt om nye smarte funksjoner i bygningene basert på kunstig intelligens med maskinlæring.

Dette vil gi byggherren nye driftsfunksjoner i tillegg til de som allerede kan leveres med dagens teknologi.

Det skrives om analysefunksjoner i bygg og mellom bygg basert på data som er tilgjengelig fra bygget eller bygningene. Foreløpig er det vanskelig å finne konkrete eksempler på nye driftsfunksjoner.

BAinfo-standarden er basert på at det stilles krav til alle aktørene i prosjektet som har oppgaver knyttet til leveranse bygningsautomatisering.

Videre finnes anvisninger for byggherrens ulike oppgaver i prosjektet for forprosjekt, samspill, prosjektrelaterte tilleggskrav, krav til toppsystemleverandørens samarbeide med lokal automatikkleverandør og anvisninger for ulike typer av rehabilitering m.m.

Dette betyr at det finns standardiserte krav til byggherrens prosjektleder, rådgiverne, entreprenør i totalentrepriser, samspillskontrakter og generalentrepriser, automatikkleverandør, leverandørene av rør, ventilasjon, elektro og eventuelt toppsystem.

Kravene gjør at samspillet mellom aktørene er ferdige før prosjektet starter. Det betyr at alle aktørene vet hvilke oppgaver de skal gjøre.

All prosjektering av leveranse bygningsautomatisering og avklaringer er ferdige før prosjektet starter.

Konkurransegrunnlaget er derfor komplett og entydig, og det blir derfor ingen tilleggskostnader i prosjektet.

Kravspesifikasjoner til aktørene

Prosjektleder skal kun utføre noen få enkle kvalitetsikringsoppgaver som er angitt på 1 A4 side for ulike typer entrepriser.

Rådgiver skal kun angi hovedfunksjoner for VVS, elektrosystemer og ulike romtyper og fjerne sine krav til bygningsautomatisering i  konkurransegrunnlaget.

Kravene til automatikkleverandør som skal levere all bygningsautomatisering er standardiserte, funksjonsbaserte, komplette, entydige og relevante.

I konkurransegrunnlaget finnes et kapittel Tverrfaglige krav som omfatter:

Entreprenørens oppgaver bygningsautomatisering, Merking av systemer, komponenter og fordelinger, Grensesnittskrav til rør, ventilasjon og elektro. Hovedfunksjoner for systemer og i rom for temperatur, luftkvalitet, lys og solavskjerming.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Kravene til leveranse bygningsautomatisering

Standarden angir at automatikkleverandør velger teknologi og oppfyller kravene til funksjoner.

Inneklima, miljø og energieffektivisering er avhengig av at teknologien fungerer. Derfor er det overordene krav i standarden til teknologiens robusthet slik at alle funksjoner i bygget virker uavhengig av Internett.

Det stilles også krav til trådløse komponenter med hensyn til nøyaktighet, oppdateringstid og batteriets levetid.

Videre stilles krav til alarm og funksjoner ved spenningsbortfall, sikringsbrudd, kommunikasjonssvikt o.l.

Det er krav til elektronisk dokumentasjon, topologiskjema, områder for ulike ventilasjonssystemer, visning av kanalnettet for VAV o.l.

Krav til å kunne lese funksjonsbeskrivelse for system fra prosessbilde.

Krav til styre og reguleringsfunksjoner for alle typer VVS- og elektrosystemer samt en rekke ulike alternativer for funksjoner i rom for temperatur, luftkvalitet, lys og solavskjerming.

Scenarier for menneskeorientert belysning (HCL) for skoler, kontorbygg, eldresenter, sykehjem, m.m. som er viktig for menneskets behov til belysning avhengig av aktivitet og tider på døgnet. Denne belysning er også viktig i behandlingen av psykiske lidelser.

Det er standardiserte krav til instrumentering for alle typer systemer og komponenter.

Krav til hvilke systemer og komponenter som skal ha kommunikasjon med SD-anlegget.

Krav til hva som skal overføres i kommunikasjon med komponenter og systemer.

Hvilke energimålinger som skal leveres og hvilke sikkerhetsbrytere som skal ha alarmkontakt m.m.

Betjening av SD-anlegget skal kunne utføres med bl.a. mobilt utstyr.

Betjeningen i oversiktsbilder og prosessbilder er standardisert og derfor alltid helt lik for like systemer.

Alt som kan innstilles felles stilles på 1 sted.

Tekstdatabase for driftspersonellets notater knyttet til hvert systemnummer som kan leses fra prosessbilde og for alle systemer på et sted i oversiktsbilde.

Automatisk varsling dersom parametere for energieffektivisering er feil innstilte.

Bruk av kunstig intelligens for å sikre at maksimal tid for sparemodus av innkoblet energi.

Optimal bruk av behovstyring med ulike givere og detektorer i rom.

Varsling dersom varmefaktorer o.l. har feil verdi.

Det finnes krav til at API skal leveres for å muliggjøre overføring av data til f.eks. analysefunksjoner basert på kunstig intelligens med maskinlæring.

Kvalitetssikring

Det er krav til at rådgiver levere signert kvalitetsikringsdokument når oppgavene er ferdige.

Automatikkleverandøren skal levere kvalitetssikringsrapporter for felles testing med rør, ventilasjon og elektro, prøvedriftsrapport, rapport for samarbeide med en toppsystemleverandør og en detaljert sluttrapport før overtakelsen som viser at alle krav er utførte.

Prosjektleders oppgaver er kun kvalitetssikring.

Byggherren bruker et eget dokument Kvalitetssikring overtakelse og kan peke på krav og be automatikkleverandør vise at krav er oppfylt.

Hjelpedokumenter

Excel regneark med maler for for alle typer systemer, Komponenttabell for lokal automatikk og Komponenttabell for romfunksjoner. Regnearket benyttes av rådgiver i detaljprosjektert prosjekt og kan benyttes av automatikkleverandør for kartlegging av prosjektet.

Excel regneark for prekvalifisering av automatikkleverandører og tilbudsevaluering.

Dokument med lenker til 12 ulike videoinstruksjoner for dokumentene, prosjektgjennomføring, driftspersonellets oppgaver og presentasjon av standarden

Sluttresultatet

Det blir ingen konflikter i prosjektet p.g.a. at all koordinering er ferdig før prosjektet starter.

Standardiseringen gjør at alle aktørene i prosjektet utfører sine oppgaver helt likt i alle prosjekter.

Byggherren bruker svært lite tid i prosjektet.

Ingen feil og mangler etter at overtakelsen er utført.

Driftsfunksjonene blir alltid helt like for like systemer i alle prosjekter.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Smarte bygg – leveranse av bygningsautomatisering

Tore Fosaas har arbeidet i 26 år som automatikkleverandør, og har klare meninger ut fra erfaringer. Foto: ITBaktuelt/PH