Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Foreslår 6,5 milliarder til statlige bygg

Statsbudsjettet 2021:

0

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at det til sammen investeres 6,53 milliarder kroner i statlige bygg i 2021. Museer, teatre, fengsler og forskningsbygg er bare noen av prosjektene som foreslås bevilget midler.

Dette er en økning på 800 millioner kroner sammenliknet med investeringsnivået på samme tid i fjor.

– Forslaget til statsbudsjettet vil gi stor bygge- og vedlikeholdsaktivitet på mange viktige statlige prosjekter og eiendommer landet rundt. Den høye aktiviteten vil bidra til å hode hjulene i gang hos både store og små aktører i bygge- og anleggsbransjen neste år, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Nye prosjekter

Det foreslås prosjekteringsbevilgning til følgende nye prosjekter:

 • Bergen Tinghus (11 millioner kroner)
 • Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen (13 millioner kroner)

Det foreslås oppstartsbevilgning til følgende nye byggeprosjekter:

 • Nytt regjeringskvartal i Oslo, byggetrinn 1 (1,3 milliarder kroner, hvorav 1,158 milliarder kroner til byggeprosjekter, 137,1 millioner kroner til kjøp eiendom og 5 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking)
 • Fagskole for brann- og redningspersonell i Tjeldsund (103,8 millioner kroner). Den totale kostnadsramme er på 511,7 millioner kroner og forventet ferdigstillelse er høsten 2023. I tillegg er det foreslått bevilgning brukerutstyr (20,8 mill. kroner) med en total kostnadsramme på 109,4 mill. kroner.

Videreføring av prosjekter

I tillegg videreføres prosjektering av følgende prosjekter:

 • Nytt fengsel i Oslo (43,8 millioner kroner til ferdigstillelse av forprosjekt)
 • Campus NTNU i Trondheim (159,7 millioner kroner, hvorav 137 millioner kroner til byggeprosjektet og 22,7 millioner kroner til brukerutstyr)
 • Ocean Space Laboratories i Trondheim (40 millioner kroner, hvorav 30 millioner kroner til forprosjekt bygg og 10 millioner kroner til prosjektering av brukerutstyr)
 • Rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo (6 millioner kroner til prosjektering)
 • Samlokalisering Beaivváš og Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino (11 millioner kroner til ferdigstillelse av forprosjekt og 2 millioner kroner til prosjektering brukerutstyr)

Til videreføring av ordinære byggeprosjekter foreslås det bevilget 743,4 millioner kroner.

Dette gjelder:

 • Energiløsning for nytt Regjeringskvartal (333 millioner kroner)
 • Nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana (120 millioner kroner)
 • Nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa (57 millioner kroner)
 • Rehabilitering tekniske anlegg Ila fengsel (149 millioner kroner)
 • Prosjekter i reklamasjonsfasen (84,4 millioner kroner).

Det foreslås videre en bevilgning på 900 millioner kroner i 2021 til videreføring av kurrantprosjekter innenfor statens husleieordning. De største prosjektene her er:

 • Norges Handelshøyskole i Bergen
 • NTNU fakultet for helse- og sosialvitenskap i Trondheim
 • Det nye mediebygget (Sivert Aarflot-huset) ved Høgskulen i Volda
 • BUF ungdomshjem i Larvik og Kongsberg
 • Rehabilitering av kanselliet i Washington.

Til videreføring av byggeprosjekter utenfor husleieordningen foreslås det bevilget 1 769,5 millioner kroner. Dette gjelder Livsvitenskap og Vikingtidsmuseet begge ved Universitetet i Oslo med henholdsvis 1 300 og 100 mill. kroner.

I tillegg er det prosjekter i reklamasjonsfasen, som blant annet NMBU Campus Ås (353,3 mill. kroner) og Norges Idrettshøgskole (10 mill. kroner).

Andre bevilgninger

 • Det foreslås en bevilgning på 300 millioner kroner til det nasjonale minnestedet etter 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune. Det jobbes med å ferdigstille minnestedet til tiårsmarkeringen i 2021.
 • Det foreslås en bevilgning på 312,4 millioner kroner til større utstyrsinnkjøp og vedlikehold på eiendommer som Statsbygg forvalter. Av disse skal 112,4 millioner kroner dekke innkjøp av utstyr og installering av tekniske anlegg på eiendommer. Resterende 200 millioner kroner foreslås bevilget til bygningsmessige utskiftninger og påkostninger.
 • Det foreslått 35 millioner korner til å videreføre ekstraordinært vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen, hvor fasaderestaureringen ved Rosenkrantztårnet på Bergenhus og rehabilitering av Villa Stenersen i Oslo videreføres i 2021.
 • Det foreslås en bevilgning på 47,5 millioner kroner til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold ved de kongelige eiendommer. Av dette er 10 millioner kroner til bygging av logistikkbygget ved Det kongelige slott. Videre er det foreslått 20 millioner kroner til rehabilitering av ridehallen i Stallbygningen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 17,6 millioner kroner knyttet til diverse tiltak på Stiftsgården, Gamlehaugen og Det kongelige slott
 • Det er avsatt 33 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking i 2021