Asplan Viaks ledergruppe: Ola Svenningsen (CFO), Lars Line (Teknologidirektør), Anne Marie Villa (HR-direktør), Tor Gunnar Øverli (Divisjonsdirektør Digitale tjenester), Elisabeth Heggelund Tørstad (Administrerende direktør), Netten Østberg (Innovasjons- og markedsdirektør), Per Christian Randgaard (Divisjonsdirektør Infrastruktur), Lise Haaland Eriksen (Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg) og Randi Svånå (Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap). Foto: Nina Rangøy.

Asplan Viak lanserer ny selskaps-strategi frem mot 2024

Satser som regional samfunnsaktør

0

Med ny organisering har et av landets største rådgivningsselskap ambisjon om å styrke sin posisjon som helhetlig samfunnsaktør og samarbeidspartner, med en tydelig lokal tilstedeværelse.

– Sammen med våre kunder skal vi skape verdier for et samfunn i endring. Skal vi få til dette, må vi komme enda tettere på våre kunder, samarbeidspartnere og på myndigheter som legger rammebetingelser for utvikling av samfunnet, sier administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad.

Asplan Viak har nettopp lansert en ny selskapsstrategi for perioden 2021 -2024. I tillegg til en videreføring av vår rolle som en tydelig nasjonal og tverrfaglig samfunnsutvikler, er et av suksesskriteriene i ny strategi er en sterkere regional satsting. Derfor har selskapet gjennomført en større organisasjonsendring.

– Denne endringen gir oss en mer markedsorientert organisering hvor vi er tettere på våre lokale kunder og dermed øker effekten av samhandling og medvirkning, sier Tørstad.

Fusjon med datterselskaper
Et viktig element i ny strategi er innfusjoneringen av de tidligere datterselskapene Urbanet Analyse og Asplan Viak Internet (Avinet) i morselskapet.

– Begge selskapene er sterke fagmiljøer med viktige markedsposisjoner. De har kompetanse innen henholdsvis samfunns- og transportanalyse og digitale tjenester knyttet til geomatikk. Områder som vi ønsker å forsterke i Asplan Viak, sier Tørstad.

Asplan Viak skal være i forkant i å forstå og utnytte teknologiske muligheter basert på faglig ekspertise.

– En strategisk satsing på teknologi i kombinasjon med denne innfusjoneringen gir oss en betydelig økt kraft til å drive innovasjon og utvikling sammen med våre kunder og partnere.

Selskapet deles inn i nye divisjoner
Det tidligere datterselskapet Avinet blir en egen divisjon i Asplan Viak, Digitale tjenester, som ledes av Tor Gunnar Øverli, som var daglig leder for Avinet.

Resterende konsernledelse for divisjoner har også fått ny sammensetting og våre divisjonsdirektører har fått endrede ansvarsområder.
Divisjonen for Arkitektur og bygg, ledes av Lise Haaland Eriksen, mens divisjonen for Infrastruktur ledes av Per Christian Randgaard.

– Urbanet Analyse vil i sin helhet inngå i divisjonen for Analyse, plan og landskap, som ledes av Randi Birgitte Svånå.

Asplan Viak som lokal samfunnsaktør

Våre markeder, bransje og samfunnet rundt oss er i sterk endring. Som framsynt kompetansebedrift som skal ligge i forkant, har vi derfor foretatt endringer i hvordan vi er organisert.
Den største endringen skjer under konsernledelsen. Her går vi fra nasjonale fagavdelinger til fem geografiske, tverrfaglige regioner.

– Det er opprettet 12 nye lederstillinger i regionene som vil forankre marked, oppdrag og ledelse i mye større grad lokalt, forteller Tørstad.

– På den måten kommer vi tettere på våre kunder og får en helhetlig forståelse for deres utfordringer og behov. Sammen vil vi dermed være bedre rustet til å utvikle de varige og bærekraftige løsningene vårt samfunn behøver, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.