Micro Matic
Microbrann-brannsikring system lb167. Innfelt Torkild Bøe.

Hva skjer med brannstrategien ved strømbrudd?

Av Torkild Bøe, Micro Matic Norge AS

0

Jeg blir stadig forundret over hva som danner grunnlaget for valg av brannstrategi i ulike bygg, og at folk tilsynelatende ikke alltid tenker over konsekvenser av valgene de tar.

Enkelte brannrådgivere godkjenner løsninger som absolutt ikke holder mål i enkelte prosjekter. Er bygget sprinklet, ser det nærmest ut som man kan se bort fra forskriftskrav for tekniske installasjoner når det gjelder brannsikring.

Dokumentasjon, test- og sikkerhetsrutiner
Det forskes på om det kan transporteres varm og giftig røyk i uisolerte ventilasjonskanaler gjennom et bygg. Det er da snakk om kanaler produsert i tynt blikk, som verken er beregnet for eller godkjent for temperaturer som kan oppstå under en brann. Hvor er logikken i denne forskningen? Normalt stilles det strenge krav til dokumentasjon, test- og servicerutiner for brannsikkerhetsutstyr i bygg. Hvordan håndteres disse kravene når man velger løsninger som hverken kan dokumenteres eller testes?

Jeg håper det er flere enn meg som mener at brannsikkerhet er viktigere en noen kostnadsbesparelser i en byggesak.

«Trekk-ut-strategi»
Det bygges i dag hoteller og sykehus der man ser for seg å få fjernet røyk under en brann via ventilasjonsanlegget. Det hevdes at brannrøyken ikke vil spre seg via ventilasjonskanalene så lenge viftene går.  Løsningen som kalles «trekk-ut-strategi» blir ofte godkjent i sprinklede bygg, uten at gjeldene forskrifter er tilfredsstilt.  Heldigvis blir de fleste branner slukket tidlig i sprinklede bygg, men det kan likevel være stor røykspredning før sprinkelanlegget slår ut.

Enkelte tror at man fjerner mesteparten av røyken under en brann ved å la ventilasjonsanlegget gå, og at det er derfor det kalles «trekk-ut-strategi». Dette er selvfølgelig feil. Om du er i tvil, kan du bli med en som røyker inn i et ventilert rom. Ventilasjonsanlegget fjerner knapt litt sigarettrøyk. Hva med når det brenner? Strategien har etter min mening fått feil navn. Et bedre navn er kanskje «vifter i drift strategi» eller «håp på det beste strategi».

Godkjennes «trekk-ut-strategi» fordi det ikke er så nøye i sprinklede bygg? Er det kanskje ikke så nøye med rømningsveier, branndører og nødlys i disse byggene heller? For det blir vel ikke brann i slike bygg?

Brannforskrifter
Gjeldene brannforskrifter er heldigvis klare på en del områder. Dersom man skal ha en strategi med vifter i drift, skal dette kunne fungere i nødvendig tid. Normalt stilles det krav til at anlegget skal fungere i minimum 60 minutter under en brann. Dette må kunne dokumenteres. Benyttet utstyr i anlegget skal være godkjent for aktuelle temperaturer, sotpartikler og lignende. Da begynner virkelig utfordringene for å få dette godkjent.  Verken spirokanaler, VAV-spjeld, automatikkomponenter eller ventilasjonsaggregater er godkjent for slike omgivelser. Brannrådgiver må da akseptere avvik for å få godkjent bygget.

Selve ventilasjonsaggregatet bygges om med en bypassløsning og en spesialvifte, og man forventer at anlegget vil fungere som forutsatt. Det vil si at brannen skal kunne utvikle seg i 60 minutter, og ventilasjonsanlegget skal fungere som normalt. Selvfølgelig vil det ikke gjøre det. Den eneste komponenten som er godkjent i et slikt anlegg er spesialavtrekksvifta. Denne kan for eksempel være dokumentert til å tåle 400 ◦C i 60 min. Likevel er det usikkert hvor effektiv en slik vifte vil være når det blir mye sotpartikler i avtrekkslufta. Paradoksalt nok, godkjenner enkelte brannrådgivere å droppe denne vifta – den eneste komponenten som er dokumentert for høye temperaturer.

En brannstrategi uten funksjon
Om strømmen går, komponenter slår ut på høy temperatur, kabler brenner eller lignende, er en «trekk-ut-strategi» satt ut av spill. Når brannvesenet kommer til plassen, tar de ta strømmen på bygget før slukningsarbeider kan starte. Da er byggets brannstrategi også helt ute av funksjon.

Ventilasjonskanalene i bygget vil fungere som en pipe med utløp i alle rom. Varm og giftig røyk vil spre seg via kanalanlegget til store deler av bygget. Selv om selve brannen ikke har vært så stor, kan røykskadene i bygget bli enormt store.

Kanskje flere enn meg synes «håpe-på-det-beste-strategi» ikke er så dum betegnelse på denne strategien likevel.

Heldigvis finnes det bedre løsninger for å sikre oss mot brann- og røykspredning via ventilasjonsanlegget.

«Steng-inne-strategi»
TEK 17 §11 -10: «Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonene ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.»

Denne strategien kalles for «steng-inne». Her benyttes motoriserte brannspjeld med styringssystem. Dette er en preakseptert løsning etter TEK 17, så her trenger ikke brannrådgivere akseptere avvik.

Forskriften sier: «Kanal som føres gjennom seksjoneringsvegg må ha lukkeanordning (brannspjeld) med minimum samme brannmotstand som seksjoneringsveggen.»

Brannspjeld monteres i ventilasjonskanaler der de går gjennom en brannvegg/seksjoneringsvegg.

Hvordan fungerer «steng-inne-strategien»?
Alle røykdetektorene i et bygg er med på å varsle ved eventuell røykutvikling.  Styringssystemet til brannspjeldene aktiviserer lukking av brannspjeld, samtidig som ventilasjonsanlegg stopper.

Kanalanlegget er dermed fysisk stengt, og man er garantert at varm og giftig røyk ikke spres via ventilasjonskanaler mellom ulike brannsoner i bygget. Slike systemer fungerer også dersom bygget ikke har strøm, eller om strømmen skulle gå under en brann. Motoriserte brannspjeld er nemlig fjærbelastet, slik at de lukker om strømmen forsvinner.

Det er viktig å være klar over at det kun er motoriserte brannspjeld med styringssystem som ivaretar kravet i TEK. En slik systemløsning vil sørge for at brannspjeldene stenger ved varm og kald røyk, høy temperatur, samt ved strømbrudd.

Styringssystemet fra Micro Matic overvåker alle brannspjeld, og utfører funksjonstester etter et bestemt intervall. Brannspjeldstryringen kobles direkte opp mot ventilasjonsaggregatene, slik at disse stopper når spjeldene stenger.

Med vår systemløsning loggføres alle hendelser, slik at historikken i anlegget alltid er tilgjengelig.

Jeg håper mange leser dette, og tenker over hvilke konsekvenser det kan få ved å velge feil brannstrategi. Det bør ikke være tvil om hva som er den sikreste strategien for å unngå brann- og røykspredning via ventilasjonskanaler, nemlig «steng-inne-strategien».

Mer informasjon om produkter og løsninger, finner du på micromatic.no

MicroBrann Brannsikring – Micro Matic Norge AS

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


Lynnedslag fører til flere tusen branner hvert år

Forsikringsselskapene mottar omlag 5000 skademeldinger hvert år som kan relateres til lynnedslag. Illustrasjonsbilde. Pixabay