Komitéleder Roar Ramby Johannesen (innfelt) har sitt daglige virke i GK Inneklima.

Innovasjon i eiendomssektoren, hjelpemiddel er standardisering

SN/K 025, en arbeidskomité med fokus på kundenytte

0

Å prosjektere og ferdigstille nybygg og rehabiliteringsprosjekter med stor nytteverdi, med mange ulike tekniske systemer, med stadig flere fagdisipliner involvert og økende krav til bærekraft er krevende. Bedre samspill mellom aktørene er blitt en forutsetning for å lykkes. – Flere arbeidsgrupper i Standard Norge i gang med standardisering, forteller komitéleder Roar Ramby Johannesen. 

Tekst: Arne Eggen

For å sikre kvalitet, felles terminologi, innovasjon og økt kompetanse innenfor fagområdet automatisering og digitalisering i yrkes-/formålsbygg er komiteen SN/K 025 etablert.
Komiteens arbeid omfatter også begrepet ITB (integrerte tekniske bygginstallasjoner), hvor man ser et økende behov for standardisering knyttet til integrasjon og samspill mellom tekniske systemer.
Arbeidene i komiteen skal føre til økt fokus på kundeverdi, som i denne sammenheng betyr godt inneklima, god energiytelse, forbedret arealutnyttelse og kostnadseffektiv drift.

Komiteen er bredt sammensatt med representanter fra hele verdikjeden; eiendomsselskaper – private og offentlig eid, rådgivende ingeniørselskaper, entreprenører og teknologileverandørene.

Blant komiteens leveranser de senere årene er utarbeidelsen av veiledere og norske standarder:

I tillegg har flere av komiteens medlemmer deltatt i arbeidet med å utvikle:

  • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet. Utgitt i 2019

Komiteen er også speilkomité for arbeidet i:

  • ISO/TC 205 Building Environment Design/ WG Building control system design
  • CEN/TC 247 Buiding Automation, Controls and Building Management

Mange oppgaver, mye å sette seg inn i og ta stilling til

ITBaktuelt har tatt en prat med komiteens leder fra 2021 Roar Ramby Johannesen. Roar har sitt daglige virke i GK Inneklima og har mange års erfaring innenfor salg, prosjektering og leveranse av bygningsautomatiserings-løsninger. I tillegg er Roar styreleder i bransjeforeningen Integra og i undervisning i skoleverket.

I vår samtale med Roar vil vi få innblikk i hva komiteen konkret vil jobbe med i de neste 2 årene – hva de betrakter som bransjens faglige utfordringer og litt om tiltakene komiteen vil møte disse med.

Roar legger i vei og kan fortelle at komiteen har ongoing arbeidsgrupper (AG) som jobber med:

  • AG2          Terminologi
  • AG4          Datasikkerhet innenfor bygningsautomatisering
  • AG5          BIM/BACS (Hvordan BIM implementerer bygningsautomatisering)
  • AG6          SmartBuildings

Komitéleder Roar har ordet

For å kunne bidra til utviklingen av «teknikk i bygg» med økende systemintegrasjon og digitalisering har jeg gjort meg noen betraktninger:

Med økt automatisering og digitalisering i hele samfunnet er bygningsautomatisering blitt en synlig bransje.

Hele næringskjeden, med fremoverlente byggherrer i spissen, er enige om viktigheten av gode automatiseringsløsninger.

I en tid med sterk teknologisk utvikling, blir arbeid knyttet til standardisering enda viktigere.

Samspill mellom tekniske systemer er kun mulig gjennom standardisering og økt fokus på åpne teknologiske plattformer.

I parallell med utviklingen av «smarte løsninger», trenger vi økt fokus på datasikkerhet.
God datasikkerhet må gå hånd i hånd med økt digitalisering, og alle bransjer med fokus på teknologisk utvikling, trenger gode standarder som et felles rammeverk.

Mange byggherrer har de senere årene skjerpet kravene til nytteverdi og utbytte i ytelsene fra de tekniske installasjonene, verktøyene for dette finnes og bør etter mitt syn i enda større grad tas i bruk.

Flere betraktninger vil jeg i kommende SN/K 025 møter dele med mine bransjekolleger og sammen vil vi finne forslag til praktiske løsninger på noen av bransjens utfordringer. Økt samspill mellom aktørene vil trolig være blant disse.

ITBaktuelt vil rapportere mer fra arbeidet i SN/K 025 i tiden fremover.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her

OBOS Manglerud, med godt inneklima
og energieffektivitet