Ingen rehab uten oppgradering av belysningsanlegg

Bedre belysning vil bidra til å nå klimamålene

0

Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av klimagassutslippene i EU. For å oppnå EUs nye klimamål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og netto nullutslipp innen 2050 må omfattende energirehabilitering av bygg prioriteres i større grad. Bedre belysning kan redusere det globale miljøavtrykket, og hjelpe oss med å nå norske og internasjonale klimamål.

Norsk Lyspris 2019: Diplom for teknisk løsning levert av Signify Norway AS

Lyskultur representerer den norske belysningsbransjen med sine 250 medlemsbedrifter og over 10 000 ansatte. Lyskultur er også medlem av LightingEurope, som representerer den europeiske belysningsindustrien med over 1000 bedrifter. LightingEurope har lenge oppfordret EU og deres medlemmer til å satse mer på energieffektive renovasjoner i bygg. Lyskultur støtter aktivt LightingEurope i dette arbeidet, som er i tråd med vårt felles mål om bedre belysning.

Ingen renovasjon uten en oppgradering av belysningsanlegg
I november 2020 sendte Lyskultur et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Dette brevet oppfordrer til mer bruk av LED-belysning i kombinasjon med lysstyring, kontroller og sensorer. LED-baserte løsninger kan for eksempel spare opp til 90% i energikostnadene til belysning. I tillegg øker godt planlagt belysning menneskers visuelle komfort, velvære og produktivitet. Ved å erstatte lysarmaturer og implementere et helt nytt lysdesign kan man altså skape større positiv innvirkning på energibesparelser og innemiljøer.

Grønn rehabiliteringsbølge i Norge
I april publiserte Thema Consulting Group rapporten Grønn rehabiliteringsbølge i Norge, på oppdrag av Interessegruppen for Energieffektivisering (IEE). Her legger de vekt på den viktige rollen til energirehabilitering i bygg, inkludert bedre belysning, i arbeidet mot nasjonale og internasjonale klimamål for 2030 og 2050. Tiltak i eksisterende bygg er særlig viktig med tanke på at over 80% av byggene som er ønsket i EU-landene i 2050 allerede finnes.

Stort sparepotensiale
Norge har en tilsvarende prosentandel av ønskelig bygningsmasse for 2050. Den 16. april la Klima- og Miljødepartementet fram et forslag om at Norge burde oppgradere sine totale utslippsmål. Dette vil si nye mål om utslippsreduksjoner på 50-55% i 2030 og 90-95% i 2050, med referanseår i 1990. I dag kommer 36% av energiforbruket fra bygninger i Norge. Ifølge Thema Consulting har energieffektivisering i bygg et sparepotensiale på 8-13 TWh innen 2030. Med nåværende energibruk i bygg på 80 TWh, betyr dette over 10% besparelse, som er et minst like ambisiøst mål som det EU har lagt fram.

Belysning – et nøkkeltiltak
Thema Consulting fremhever oppgradering av lysstyringssystemer og lysteknologi, økt fagkompetanse og tverrfaglig samarbeid som nødvendige virkemidler for å optimalisere energisparingen innen belysning. Dagens energibruk for belysning i Norge er på 7-10 TWh. I et potensialstudie utført av GEHØR i 2017 ble det årlig sparepotensialet anslått til ca. 2 TWh i yrkesbygg og 0,9 TWh i boliger, ved utskiftning til LED-belysning og styringssystemer i yrkesbygg.

Kompetanse i alle prosjektfaser
Parallelt kan tverrfaglig samarbeid, hvor faglig kompetanse innen belysning kommer tidlig inn i prosjektet føre til at styringssystemer og tekniske installasjoner blir bedre integrert tidlig i planleggings- og prosjekteringsfasen. Ikke minst kan kunnskap om lønnsomme og energieffektive løsninger hos byggherrer og beslutningstakere føre til mer etterspørsel av og investering i god belysning.

Last ned rapporten fra Thema Consulting Group her

Last ned Lyskulturs Prosessveileder Bedre belysning her