Misforståelser og feil bruk av ord og utrykk i tilbudsgrunnlag og beskrivelser fører raskt til konflikter. Innfelt fra venstre Lasse Stølen Kvalheim i Sweco, Arne Devold i Norconsult og Tom Christiansen i Siemens. Fotomontasje ITBaktuelt.

Ord og uttrykk er vesentlig, ikke bruk fagdialekt

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

0

Ulik bruk av terminologi kan lett føre til misforståelser. Misforståelser og feil bruk av ord og utrykk i tilbudsgrunnlag og beskrivelser fører raskt til konflikter. For å unngå dette har norske standarder definert ofte brukte termer. Disse er innenfor fagområdet tekniske bygningsinstallasjoner gjengitt i en egen publikasjon – i en teknisk rapport: SN/TR 6451.

Tekst: Arne Eggen

Standard Norge opprettet i 2017 en arbeidsgruppe under SN K025 for å ta stilling til bruk av ord og uttrykk innen bygningsautomatiserings-faget. Deres arbeid førte frem til en første utgivelse av en ny ordliste i 2018. Denne er senere revidert. Arbeidsgruppen består av Tom Christiansen i Siemens, Lasse Stølen Kvalheim i Sweco og Arne Devold i Norconsult.

Arbeidsgruppen er etablert som et redaksjonsråd som vil følge opp og evaluere tilbakemeldinger på ord og uttrykk som blir oversendt til Standard Norge, slik at Terminologidokumentet oppdateres regelmessig.

Oppfordring til alle interesserte i å gi innspill
Standard Norge ber alle involverte i bransjen, om innspill til ord og uttrykk, samt forståelsen av disse. Innspill kan gis direkte til Standard Norges sekretariat, ved Knut Løe.

Bruk og nytte for bransjen
Terminologidokumentet er en samling av ord, uttrykk, forkortelser og terminologi som benyttes i forbindelse med anskaffelse og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner.

Alle som er involvert i bygningsautomatisering, sentral driftskontroll, bygningers sikkerhetssystemer, prosjektering og bygging av teknisk installasjoner i bygninger, bør benytte samme terminologi. På denne måten sikres en god og felles forståelse av ord og uttrykk innen bygningsautomatiserings- faget.

Hele bransjen oppfordres derfor til å benytte terminologidokumentet i sitt arbeide. Dette gjelder så vel byggherrer som rådgivere, entreprenører, automasjons- leverandører/entreprenører og systemintegratorer.

Terminologidokumentet er ikke en uttømmende oversikt. Likevel vil man ved å forholde seg til dokumentet lettere oppnå at kommunikasjonen mellom partene i en byggeprosess blir mer entydig og misforståelser vil unngås.

Dokumentet er gratis
Terminologidokumentet er nedlastbart på følgende adresse: www.standard.no/SN-TR6451/. Det er viktig å angi hvilken versjon/år som benyttes.

Terminologidokumentet SN/TR 6451 utfyller en serie av norske standarder som understøtter anskaffelse og drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Oversikt over noen av dokumentene ser du nedenfor.

  • NS 3935, Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) — Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
  • NS 3420 del YB, Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet – beskrivelsestekster
  • NS 6450, Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS 6460, Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS-EN 15232-1, Bygningers energiytelse — Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon

Oppfordring er som følger:

  • Ikke bruk «fagdialekter» – bruk standardiserte ord og termer!

Gjengitt etter avtale med Tom Christiansen i Siemens, Lasse Stølen Kvalheim i Sweco og Arne Devold i Norconsult.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her

– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å ta i bruk standarder